Show simple item record

dc.contributor.advisorΠέκκα - Οικονόμου, Βικτωρία
dc.contributor.authorΓουρνιεζάκη, Ειρήνη
dc.date.accessioned2019-12-16T12:15:17Z
dc.date.available2019-12-16T12:15:17Z
dc.date.issued2019-12-13
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12554
dc.description.abstractΣκοπός: Η παρούσα εργασία επεδίωξε να διερευνήσει, τόσο βιβλιογραφικά όσο και ερευνητικά, την έννοια της συγκριτικής προτυποποίησης (benchmarking). Η συγκεκριμένη έννοια αφορά σε μία καινοτόμα μορφή αποτελεσματικής διοίκησης στις σχολικές μονάδες, κάτι το οποίο μελετήθηκε ενδελεχώς στα πλαίσια της εργασίας, η οποία εστίασε στην εφαρμογή της εν λόγω τεχνικής τόσο σε ιδιωτικά, όσο και σε δημόσια σχολεία και ανίχνευσε το βαθμό εισχώρησης και εφαρμογής της στα σχολεία, καθώς και διάφορα ζητήματα που ανακύπτουν ως τροχοπέδη στην εφαρμογή αυτής. Σχεδιασμός / μεθοδολογία / προσέγγιση: Μετά από προσεκτική μελέτη της αρθρογραφίας που συγκεντρώθηκε, αυτή παρουσιάζεται με κριτικό τρόπο στο βιβλιογραφικό μέρος της εργασίας. Οι ερωτήσεις, οι οποίες συνθέτουν το ερωτηματολόγιο, συνδέονται απόλυτα με τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην αρχή της έρευνας. Στα πλαίσια του παρόντος ερευνητικού εγχειρήματος, επιλέχτηκαν σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά) της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και, ειδικότερα, επιλέχτηκαν Λύκεια της Αττικής, της Κρήτης, της Λακωνίας και της Ηπείρου, όπου οι διευθυντές αυτών των σχολείων κλήθηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα. Η αποστολή του ερωτηματολογίου προς τους διευθυντές των προαναφερθεισών σχολικών μονάδων έγινε μέσω του πανελλήνιου σχολικού δικτύου και συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook. Οι αποκρίσεις που συλλέχθηκαν από το προαναφερθέν δείγμα, αφού ελέχθησαν για την ποιότητα και την ακρίβειά τους, εισήχθησαν στο SPSS, όπου κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν, προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Ευρήματα: Μερικά από τα κυριότερα ευρήματα της παρούσας εργασίας αφορά στο ότι η αποτελεσματικότητα των οργανισμών μετράται, πλέον, διαμέσου του αποτελέσματος, ήτοι των λογικών συνεπειών των ενεργειών και των αποφάσεων των ηγετών τους. Ένα εργαλείο της μέτρησης του αποτελέσματος είναι και η συγκριτική προτυποποίηση (benchmarking), διαμέσου του οποίου έχει αποδειχτεί ότι προάγεται η απόδοση τόσο των μαθητών όσο και των σχολείων. Πολλά είναι τα οφέλη της υπό εξέτασης τεχνικής στα σχολεία, αλλά και αρκετά τα εμπόδια που πρέπει να υπερκεραστούν, μερικά εκ των οποίων είναι η συνθετότητά της ως τεχνική, η έλλειψη ανθρωπίνων πόρων, η δυσκολία απόκτησης δεδομένων, καθώς και η έλλειψη μιας συνολικής θεωρίας. v Πρωτοτυπία / αξία: Τα αποτελέσματα τα οποία εξήχθησαν από την παρούσα εργασία στηρίζονται στην υπάρχουσα αρθρογραφία και βιβλιογραφία επί του θέματος και επιβεβαιώνονται από τα ευρήματα του παρόντος ερευνητικού εγχειρήματος και αναμένεται να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο και μέσο απόκτησης μίας αρκετά ολοκληρωμένης εικόνας επί του εξέταση θέματος.el
dc.format.extent133el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΗ συγκριτική προτυποποίηση (benchmarking) ως μια καινοτόμος μορφή αποτελεσματικής διοίκησης στις σχολικές μονάδεςel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδώνel
dc.description.abstractENPurpose: The purpose of the thesis was to investigate the concept of Benchmarking, both bibliographically and via research. This concept is related to an innovative form of effective school management, which has been studied extensively in our thesis. Our research endeavor focused on the application of this technique in both private and public schools and has detected the degree of penetration and application in schools, as well as various issues that come up as a barrier to its implementation. Design / methodology / approach: In the present thesis, the quantitative research method was followed and the questionnaire used was constructed after careful study of the relevant recent articles which were reviewed in the bibliographic part of the work. The questions which made up the tool were completely linked to the research questions that were determined at the beginning of the research. In the context of this research project, secondary (public and private) schools and, in particular, high schools in Attica, Crete, Laconia and Epirus were selected, where the principals of these schools were invited to participate in the research. The questionnaire was sent to the principals of the aforementioned school units via the Pan-Hellenic school network, and in particular the questionnaire was sent via e-mail and via the social network Facebook. The responses collected from the above-mentioned sample, after being checked for their quality and accuracy, were entered into SPSS, where they were coded and analyzed in order to draw useful conclusions. Findings: One of the main findings of this thesis is the understanding of the fact that the effectiveness of organizations is now measured by the outcome, namely the logical consequences of their leaders' actions and decisions. A tool for succeeding such a thing is Benchmarking, which has proven to promote students’ and schools’ performances. There are many benefits for the tool under consideration in schools, but also there are many obstacles that need to be overcome, some of which are Benchmarking’s technical complexity, the lack of human resources, the difficulty in obtaining data and the lack of a comprehensive theory. Originality / value: The results extracted from the present thesis are based on existing literature on the subject and are also confirmed by the findings of the present research project. The current thesis is expected to be a useful tool for obtaining a sufficiently complete picture of the benchmarking approach and its application in secondary public and private schools. Keywords: Benchmarking, education, private schools, public schools, leadership.el
dc.contributor.masterΔιεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευναel
dc.subject.keywordBenchmarkingel
dc.subject.keywordΕκπαίδευσηel
dc.subject.keywordΗγεσίαel
dc.subject.keywordΙδιωτικά σχολείαel
dc.subject.keywordΔημόσια σχολείαel
dc.date.defense2019-12-13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»