Show simple item record

Εκτίμηση της κατανάλωσης και του κόστους καυσίμων πλοίων της ποντοπόρου ναυτιλίας, ανά τύπο και μέγεθος πλοίου

dc.contributor.advisorΠολέμης, Διονύσιος
dc.contributor.authorΚαρακατσούλη, Αφροδίτη
dc.date.accessioned2019-10-15T11:35:03Z
dc.date.available2019-10-15T11:35:03Z
dc.date.issued2019-09
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12222
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει την οικονομετρική εκτίμηση της κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και το κόστος της, για συγκεκριμένους τύπους πλοίων της ποντοπόρου ναυτιλίας, με τη χρήση πραγματικών μετρήσεων και δεδομένων των μεταβλητών που θα χρησιμοποιηθούν στο υπόδειγμα. Τα δεδομένα των μεταβλητών προκύπτουν από τις βάσεις δεδομένων της Lloyd’s List και της Fairplay και αφορούν τη χωρητικότητα του πλοίου (deadweight), το βύθισμα του (draft), την ιπποδύναμη της μηχανής (Power bhp ihp shp max), την ταχύτητα (speed), το έτος ναυπήγησης τους (year of built), για τους μήνες Δεκέμβριο 2016, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο 2017. Αφορούν μετρήσεις για 472 πλοία, εκ των οποίων 200 είναι φορτηγά ξηρού φορτίου (bulkers), 200 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containerships) και 72 δεξαμενόπλοια (tankers). Κατά την έναρξη του πονήματος γίνεται αναφορά στην έννοια και τη σημασία ύπαρξης και άνθισης της ποντοπόρου ναυτιλίας και των τύπων πλοίων που χρησιμοποιούνται. Γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την κατανάλωση των καυσίμων και μοντέλων που έχουν χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό. Εν συνεχεία, δίνεται ο ορισμός της οικονομετρίας, ο ορισμός της πολλαπλής παλινδρόμησης και της εκτίμησης των χρησιμοποιούμενων μεταβλητών. Αναφερόμενοι στην οικονομετρική ανάλυση, παρουσιάζονται το οικονομετρικό υπόδειγμα, που δημιουργήθηκε για το σκοπό της παρούσας μελέτης στο στατιστικό πρόγραμμα Eviews, όλα τα στάδια της ανάλυσης που αφορούν τον καθορισμό των μεταβλητών που απαρτίζουν το παρόν υπόδειγμα, την παρουσίαση των περιγραφικών στατιστικών με χρήση διαγραμμάτων και γραφικών παραστάσεων ανά τύπο πλοίου. Αναλύεται η διαφοροποίηση της κατανάλωσης για κάθε μία μεταβλητή. Στη συνέχεια γίνεται διατύπωση και παρουσίαση των οικονομετρικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση και γίνεται έλεγχος των αποτελεσμάτων της εκτίμησης της κατανάλωσης. Χρησιμοποιούνται οι εκτιμημένοι συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών του οικονομετρικού μοντέλου που δημιουργήθηκε, για να υπολογίσουμε την κατανάλωση καυσίμων και μετά το κόστος της, για το δείγμα των πλοίων που διαθέτουμε, με πραγματικά δεδομένα, σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, για τους μήνες Δεκέμβριο 2016 με Μάρτιο 2017, ημερησίως και για το σύνολο της χρονικής περιόδου των δεδομένων. Τέλος, καταλήγουμε σε συμπεράσματα για την κατανάλωση των καυσίμων ανά τύπο πλοίου και τις κύριες μεταβλητές που την επηρεάζουν, από τα δείγματα της βιβλιογραφίας που παρουσιάζονται, καθώς και από το παρόν οικονομετρικό μοντέλο.el
dc.format.extent114el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΕκτίμηση της κατανάλωσης και του κόστους καυσίμων πλοίων της ποντοπόρου ναυτιλίας, ανά τύπο και μέγεθος πλοίουel
dc.title.alternativeEstimation of the consumption and cost of fuel for merchant shipping by vessel's type and sizeel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδώνel
dc.description.abstractENThe purpose of this thesis is to present the econometric estimation of fuel consumption, as well as its cost for the certain types of merchant shipping vessels, using actual measurements of the variables to be used in the model. Our variable data is derived from the Lloyd's List and Fairplay data bases for deadweight, draft, power, speed, year of built, for the months of December 2016, January, February, and March 2017. They refer to 472 vessels, 200 of which are bulk carriers, 200 containerships and 72 tankers. At the beginning, reference is made to the meaning and the importance of the existence of merchant shipping and the types of ships used. The bibliography on fuel consumption and models used for this purpose is reviewed. In addition, is presented the definition of econometrics, the definition of multiple regression and the estimation of the variables used. Referring to the econometric analysis, we present the econometric model created for the purpose of the present study, in Eviews statistical program, all the stages of the analysis concerning the determination of the variables used in this model. Then, there is the presentation of the descriptive statistics using graphs by type of ship and the analysis of the variation in consumption for each variable. Then, there is a presentation of the econometric techniques used for the assessment are presented and the results of the consumption assessment. Finally, the estimated coefficients of the independent variables of the econometric model are used, that was created to calculate fuel consumption and then its cost for the sample of ships we have, with real data, under real operating conditions for December 2016 until March 2017, daily and for the entire time period of the data. In conclusion, are presented the fuel consumption by type of ship and the main variables affecting it, from the literature samples presented, as well as from the present econometric model.el
dc.contributor.masterΝαυτιλίαel
dc.subject.keywordΟικονομετρική μέθοδοςel
dc.subject.keywordΕκτίμηση συντελεστών ανεξάρτητων μεταβλητώνel
dc.subject.keywordΠολλαπλή παλινδρόμησηel
dc.subject.keywordΠοντοπόρος ναυτιλίαel
dc.subject.keywordΚατανάλωση ναυτικών καυσίμωνel
dc.subject.keywordΟικονομετρικά μοντέλαel
dc.subject.keywordE viewsel
dc.date.defense2019-09-27


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»