Show simple item record

Η βρεφική θνησιμότητα στην Ευρώπη και στις χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής και η πιθανή συσχέτιση της με το Α.Ε.Π. και τις δαπάνες για την υγεία

dc.contributor.advisorΠαντελίδης, Παντελής
dc.contributor.authorΣαντίκου, Παναγιώτα
dc.date.accessioned2017-11-20T09:23:18Z
dc.date.available2017-11-20T09:23:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10187
dc.description.abstractΗ παρούσα μελέτη εξετάζει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του μεγέθους της βρεφικής θνησιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο με το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) όσο και με τις δαπάνες υγείας, μιας χώρας, είτε αυτή ανήκει στις αναπτυσσόμενες, είτε στις αναπτυγμένες χώρες. Το παρόν πόνημα περιλαμβάνει συνολικά έξι (6) κεφάλαια, χωρισμένα σε δυο (2) τμήματα. Το πρώτο τμήμα, αποτελεί το θεωρητικό τμήμα της μελέτης που διεξήχθη, και περιλαμβάνει τα τρία (3) πρώτα κεφάλαια της εργασίας. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή ως προς το θέμα που τίθεται προς έρευνα, όπου παράλληλα περιγράφεται ο σκοπός και οι επιμέρους προς υλοποίηση στόχοι της εργασίας. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι εκείνο που αναλύει την έννοια της βρεφικής θνησιμότητας, αποδίδοντας τον ορισμό του συγκεκριμένου φαινομένου, καθώς και εκείνους τους παράγοντες που προσδιορίζουν το μέγεθός του διαχρονικά. Παράλληλα, στο υπόψιν κεφάλαιο περιγράφονται και οι σημαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην εμφάνιση της βρεφικής θνησιμότητας, σε κάθε χώρα, λαμβάνοντας υπόψιν και τους προσδιοριστικούς παράγοντες που αναλύθηκαν ανωτέρω. Τα δυο (2) τελευταία τμήματα του παρόντος κεφαλαίου αναλύουν το συντελεστή και τους επιμέρους δείκτες βρεφικής θνησιμότητας, τους τρόπους υπολογισμού τους, αλλά και την επίδραση που ασκούν στη διαμόρφωση μιας στρατηγικής αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού. Το τρίτο κεφάλαιο, με το οποίο και ολοκληρώνεται το πρώτο, θεωρητικό τμήμα της μελέτης, εξετάζει τις δαπάνες υγείας, ως έννοια και περιεχόμενο, καθώς επίσης και τη σχέση που μπορεί αυτές να έχουν με το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.). Αποδίδεται ο ορισμός των δαπανών υγείας, ενώ επίσης παρουσιάζονται και εκείνοι οι παράγοντες που προσδιορίζουν το μέγεθος των δαπανών υγείας. Για την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη ανάγνωση, παρατίθενται στοιχεία που αποτυπώνουν, την εξέλιξη των δαπανών υγείας (2005 – 2013), καθώς επίσης και τον τρόπο χρηματοδότησής τους, από τους κοινωνικούς και κρατικούς φορείς των κρατών. Το δεύτερο τμήμα της μελέτης περιλαμβάνει δυο (2) κεφάλαια στα οποία αποτυπώνονται μια σειρά από στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στη βρεφική θνησιμότητα, αλλά και στη σχέση που τη συνδέει με μια σειρά οικονομικών μεγεθών. Πιο συγκεκριμένα, στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας απεικονίζονται και αναλύονται στατιστικά δεδομένα που αναφέρονται σε τρεις (3) διαφορετικές περιοχές του πλανήτη όπως είναι η Ευρώπη, η Αφρική και η Λατινική Αμερική. Για αυτές τις τρεις (3) περιοχές, συλλέχθησαν στοιχεία που αφορούσαν το προσδόκιμο όριο ζωής κατά τη γέννηση, το ποσοστό νεογνικής θνησιμότητας, το ποσοστό γονιμότητας και το ποσοστό της θνησιμότητας των βρεφών. Για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες, τα στοιχεία που συλλέχθησαν αφορούσαν τη διαχρονική τους μεταβολή από το 1975 και έπειτα έως και το 2015, προκειμένου να υλοποιηθεί μια όσο το δυνατόν πληρέστερη απεικόνιση των μεταβολών των μεγεθών και του πως αυτές οι μεταβολές επηρέασαν το ποσοστό της βρεφικής θνησιμότητας στις υπό εξέταση περιοχές. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η σχέση που χαρακτηρίζει το μέγεθος της βρεφικής θνησιμότητας τόσο με το κατά κεφαλήν εισόδημα των πολιτών μιας χώρας, όσο και με το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) αυτής. Η οικονομική ή μη ανάπτυξη ενός τόπου, επιδρά τόσο στο ποσοστό της βρεφικής θνησιμότητας που διαμορφώνεται σε μια χώρα, όσο και στο πως αυτό το μέγεθος μπορεί να επηρεάσει το κοινωνικό περιβάλλον διαβίωσης όλων των ανθρώπων. Κατά συνέπεια, μέσω της αποτύπωσης αυτής της σχέσης είναι εφικτό στον αναγνώστη να καταλήξει σε περισσότερα και ασφαλή συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο η βρεφική θνησιμότητα συνδέεται με την οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου. Η μελέτη ολοκληρώνεται με το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο στο οποίο, παρατίθενται τα συμπεράσματα από την ανάλυση που προηγήθηκε, ενώ παράλληλα διατυπώνονται και προτάσεις ως προς τον τρόπο μείωσης του μεγέθους της βρεφικής θνησιμότητας μελλοντικά.el
dc.format.extent144el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΗ βρεφική θνησιμότητα στην Ευρώπη και στις χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής και η πιθανή συσχέτιση της με το Α.Ε.Π. και τις δαπάνες για την υγείαel
dc.title.alternativeInfant mortality in Europe and the countries of Africa and Latin America and the possible correlation with GDP and health expendituresel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThis study examines the relationship between the size of infant mortality at a global level, both with Gross National Product (GDP) and health expenditure, of a country, whether it belongs to developing countries, or to developed countries. This essay contains a total of six (6) chapters, divided into two (2) sections. The first part is the theoretical part of the study, which includes the three (3) chapters of the paper. In the first chapter there is an introduction to the subject to be investigated, where the purpose and the individual objectives of the work are described. The second chapter is the one that analyzes the concept of infant mortality, giving the definition of the particular phenomenon, as well as those factors that determine its magnitude over time. At the same time, the chapter deals with the most important causes that lead to the emergence of infant mortality in each country, taking into account the determinants discussed above. The two (2) last sections of this chapter analyze the ratio and sub-indices of infant mortality, the ways in which they are calculated, and the effect they have on shaping a strategy to address this phenomenon. The third chapter, which completes the first, theoretical part of the study, examines health costs as a concept and content, as well as their relationship with Gross National Product (GDP) . The definition of health expenditure is attributed, and also those factors that determine the magnitude of health costs. For the most complete reading, data on health expenditure (2005 – 2013), as well as how they are financed, are presented by state and social actors. The second section of the study includes two (2) chapters in which a series of statistics are reported on infant mortality, but also the relationship that links it to a series of economic aggregates. More specifically, in the fourth chapter of this paper we present and analyze statistical data referring to three (3) different regions of the world such as Europe, Africa and Latin America. For these three (3) regions, data were collected on life expectancy at birth, neonatal mortality rate, fertility rate and infant mortality rate. For all of the above categories, data collected related to their longitudinal change from 1975 onward until 2015 in order to provide a fuller picture of the changes in sizes and how these changes affected the infant mortality rate in the areas concerned. In the fifth chapter we analyze the relationship between the per capita income of the citizens of a country and the Gross National Product (GNP), which characterizes the size of infant mortality. The economic or non-development of a place affects both the rate of infant mortality in a country and how this size can affect the social environment of all people. Consequently, by drawing up this relationship, it is possible for the reader to come up with more and more secure conclusions about how infant mortality is linked to the economic development of a place. The study concludes with the sixth and final chapters in which the conclusions from the previous analysis are presented, while proposals are made on how to reduce the size of infant mortality in the future.el
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel
dc.subject.keywordΒρεφική θνησιμότηταel
dc.subject.keywordΔαπάνες υγείαςel
dc.subject.keywordΑΕΠel
dc.subject.keywordΟικονομική ανάπτυξηel
dc.subject.keywordΚατά κεφαλήν εισόδημαel
dc.subject.keywordΕυρώπηel
dc.subject.keywordΑφρικήel
dc.subject.keywordΛατινική Αμερικήel
dc.subject.keywordInfant mortalityel
dc.subject.keywordHealth expenditureel
dc.subject.keywordGDPel
dc.subject.keywordEconomic developmentel
dc.subject.keywordIncome of individualsel
dc.subject.keywordEuropeel
dc.subject.keywordAfricael
dc.subject.keywordLatin Americael


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»