Now showing items 1-20 of 58

  • Assessing the performance of greek mutual funds over the crisis period 

   Σανιδάς, Γεώργιος (2012-03-08)
  • Calendar market anomalies 

   Τζανετοπούλου, Κατερίνα (2002-12-01)
   Οι ανωμαλίες της αγοράς είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται στις χρηματιστηριακές πράξεις και που επηρεάζει την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Τα τελευταία είκοσι χρόνια το φαινόμενο αυτό έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές, ...
  • Calendar market anomalies 

   Φασίλης, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-10)
   Η υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών αποτελεί την βασική θεωρία η οποία διέπει την λειτουργία και την απόδοση μιας σύγχρονης και καλά δομημένης χρηματοοικονομικής αγοράς. Σύμφωνα με αυτήν, οι τιμές αναπροσαρμόζονται άμεσα ...
  • Calendar market anomalies : Ημερολογιακές Ανωμαλίες Αγοράς 

   Σκυφτά, Αννα (2004-01-01)
   Η διπλωματική αυτή εργασία μελετά τις Ημερολογιακές Ανωμαλίες της Αγοράς (Calendar Market Anomalies). Πιο συγκεκριμένα οι ανωμαλίες της αγοράς είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται στις χρηματιστηριακές αγορές και επηρεάζει ...
  • Constructing an implied volatility index for the greek market 

   Πυλαδαρινός, Αλέξανδρος (2011-10-12)
   This dissertation studies the construction of a Greek implied volatility index, named VASEX using the CBOE’s model-free methodology, reinforced with a tool provided by Jiang and Tian [(2005) and (2007)]. We use the cubic ...
  • Derivative products & currency technical trading rules 

   Χοτζόγλου, Αμαλία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001-05)
  • Estimating betas in thinner markets: "the case of the Athens Stock Exchange" 

   Λαμπούσης, Αθανάσιος Ι. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2008)
  • Predictable patterns after large stock price changes 

   Νούλα, Γεωργία (2007-11-15)
   Momentum and contrarian trading strategies present challenges to the concept of efficient market theory. This paper investigates the profitability short-term trading strategies in Athens exchange stocks..Using a sample ...
  • Sentiment theory 

   Τσιμέκη, Αγγελική Α. (2014-03-26)
   Στα πλαίσια της κλασικής οικονομικής θεωρίας καθώς και όλων των μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί για την αποτίμηση και κατανόηση των "αγορών” ισχύει μια σημαντική παραδοχή, η οποία είναι πως οι επενδυτικές επιλογές των ...
  • The carry trade : an empirical evaluation 

   Φίλης, Άγγελος (2010-10-13)
   Το carry trade σχετίζεται με το δανεισμό ή την πώληση ενός νομίσματος με χαμηλό επιτόκιο, το οποίο αποτελεί το νόμισμα χρηματοδότησης (funding currency) και την μετέπειτα χρησιμοποίησή του για την αγορά ενός περιουσιακού ...
  • The carry trade phenomenon in foreign exchange 

   Παρθενιάδης, Σταύρος (2012-04-25)
   In this paper we document different aspects of carry trades. Carry trade is a strategy based on the failure of the UIP. We provide a detailed discussion about the forward premium puzzle, an anomaly in F.X market which ...
  • The impact of the volatility of returns on stocks returns 

   Ιωαννίδη, Καλλιόπη Ν. (2014-05-22)
   Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να μελετήσει και να διερευνήσει το αντίκτυπο των αποδόσεων γενικών δεικτών χρηματιστηρίων καθώς και της διακύμανσης των συγκεκριμένων αποδόσεων στους συγκεκριμένους γενικούς ...
  • Value premium: μέγεθος εταιριών και οικονομικές διακυμάνσεις 

   Παλαμίδη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετασθεί οικονομετρικά η σχέση μεταξύ "value premium", μεγέθους εταιριών και οικονομικών διακυμάνσεων. Θα διερευνηθεί δηλαδή ο βαθμός συσχέτισης (θετικής ή αρνητικής) που υπάρχει ...
  • Αλληλεξάρτηση χρηματιστηριακών αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

   Αναγνωστοπούλου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2002)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η ύπαρξη αλληλεξάρτησης μεταξύ εννέα χρηματιστηριακών αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία) για ...
  • Ανάλυση ημιδιακύμανσης : τα μέτρα αποτελεσματικότητας του Treynor και Jensen: εμπειρική μελέτη στις ευρωπαϊκές αγορές Α/Κ της Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας, Ισπανίας, Λουξεμβούργου και Μ. Βρετανίας 

   Φάλταϊτς, Κορνήλιος (2009-10-06)
   Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι διττός. Αφενός να αξιολογήσει αμοιβαία κεφαλαία διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως της Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Μ. Βρετανίας, Λουξεμβούργου και Ισπανίας, και αφετέρου να ...
  • Από κοινού διαχείριση περιουσιακών στοιχείων & υποχρεώσεων τραπεζικών ιδρυμάτων 

   Στεφανής, Στυλιανός (2010-10-13)
   Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των μεθόδων της από κοινού διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων για τις τράπεζες. Η μελέτη αυτή ξεκινάει με μία αναφορά στο ρόλο των τραπεζών και των ...
  • Διαχείριση κινδύνου με χρηματοοικονομικά δικαιώματα 

   Κολοκούρης, Κωνσταντίνος Γ. (2006-09-20)
   Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας, όσον το δυνατό, πιο ολοκληρωμένης εικόνας της έννοιας, κατά κύριο λόγο των χρηματοοικονομικών και δευτερευόντως των πραγματικών δικαιωμάτων. Το βασικό ...
  • Έλεγχος οικονομικής σύγκλισης 

   Αποστολόπουλος, Ιωάννης (2012-04-30)
   Σε αυτή την εργασία χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 20 χωρών της Ε.Ε. εκτιμάμε την σύγκλιση τύπου β- και σ- του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ των χωρών αυτών κατά την περίοδο 1990-2007. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο θα μελετηθεί η ...
  • Ελέγχοντας την υπόθεση της υπερβολικής αντίδρασης των επενδυτών 

   Χελιώτη, Μεταξία Α. (2014-06-12)
   Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει την εγκυρότητα του φαινομένου της Υπερβολικής αντίδρασης των επενδυτών στην ελληνική, τη γερμανική και τη γαλλική χρηματιστηριακή αγορά. Τα δεδομένα που έχουν χρησιμοποιηθεί ...
  • Εμπειρική μελέτη της σχέσης αλληλεξάρτησης μεταξύ αγοράς μετοχών και παραγώγων υπό συνθήκες έντονης μεταβλητότητας 

   Κροντηράς, Παναγιώτης Γ. (2013-03-06)
   Στην παρούσα αρνητική οικονομική συγκυρία, όπου η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του 2008 και οι δευτερογενείς επιπτώσεις της πλήττουν τις οικονομίες ανά τον κόσμο, είναι επιτακτικό όσο ποτέ να διερευνηθεί η σχέση που ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»