Show simple item record

dc.contributor.advisorΘαλασσινός, Ελευθέριος
dc.contributor.authorΚατσαγάνης, Ηρακλής
dc.date.accessioned2015-09-01T14:01:51Z
dc.date.available2015-09-01T14:01:51Z
dc.date.issued2014-11
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/7058
dc.description.abstractΤο ναυλοσύμφωνο αποτελεί την σύμβαση, την συμφωνία, η οποία ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ του ναυλωτή και του πλοιοκτήτη. Η συμφωνία αυτή εμπεριέχει ρυθμίσεις, όσον αφορά τον τύπο της ναύλωσης και τους όρους που αυτή οφείλεται να περατωθεί. Περιγράφει αναλυτικά, τόσο τις διεκδικήσεις όσο και τις υποχρεώσεις των δύο μερών που συναλλάσσονται. Στην εμπορική ναυτιλία, είναι σημαντικό να τηρούνται οι συμφωνημένες προθεσμίες. Η επικαιρότητα επηρεάζει τόσο τον πλοιοκτήτη όσο και τον ναυλωτή, με αποτέλεσμα τα κέρδη και τις ανταμοιβές. Η μη τήρηση των προθεσμιών μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση της σύμβασης, σε απώλειες και κυρώσεις. Εκτός από την διάρκεια του ταξιδιού, ένας σημαντικός παράγοντας στην επίτευξη των χρονοδιαγραμμάτων των ναυλοσυμφώνων είναι ο χρόνος που απαιτείται για την φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων. Ο χρόνος αυτός στο λιμάνι ονομάζεται σταλίες (laytime). Σταλίες είναι το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από τον εφοπλιστή για τη διενέργεια φόρτωσης ή εκφόρτωσης. Η σταλία καθορίζεται από ένα συμβόλαιο, το οποίο είναι η ανταλλαγή των υποχρεώσεων και η κατανομή των κινδύνων μεταξύ του πλοιοκτήτη και του ναυλωτή. Τα χαρακτηριστικά και ο υπολογισμός των σταλιών είναι ζωτικής σημασίας για την εμπορική ναυτιλία. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να δεχθεί τον κίνδυνο σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται. Η σταλία αρχίζει όταν το πλοίο φτάσει στον προορισμό που έχει συμφωνηθεί, είναι έτοιμο να φορτώσει ή να εκφορτώσει και έχει υποβάλει ένα έγκυρο “Notice of Readiness (NOR)”. Η σταλία μπορεί να ξεκινήσει ανάλογα με τις ρήτρες της σύμβασης. Επισταλία (demurrage) είναι το συμφωνημένο ποσό που καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη σε σχέση με την καθυστέρηση του πλοίου πέρα από την σταλία, για την οποία ο ιδιοκτήτης δεν είναι υπεύθυνος. Μόνο σε περίπτωση που υπάρχει ρήτρα εξαίρεσης στο ναυλοσύμφωνο θα εμποδιστεί η καταβολή του χρηματικού ποσού επισταλίας και αυτό μόνο εάν το claim καταβληθεί εντός της χρονικής προθεσμίας που αναγράφεται στο συμβόλαιο. Αν δεν σταλεί εντός της προθεσμίας αυτής, δεν θα γίνει αποδεκτό και δεν θα πληρωθεί. Η προετοιμασία του claim προαπαιτεί τα συμβόλαια, τα έγγραφα του πλοίου, τις φορτωτικές και την απόδειξη του “demurrage rate”. Το ζήτημα αυτό παρόλο που είναι πολύ ειδικευμένο και πολύ τεχνικό αξίζει της προσοχής μας, διότι η επιπόλαιη προσέγγιση του ζητήματος, κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την διαμόρφωση του ναυλοσυμφώνου, τόσο από την πλευρά του ναυλωτή όσο και από την πλευρά του εφοπλιστή, μπορεί να επιφέρει υψηλές οικονομικές ζημίες. Συνήθως, ο χρόνος στην ναυτιλία είναι χρήμα. Έτσι λοιπόν, ένας εφοπλιστής, που δεν διαπραγματεύτηκε επιμελώς το “laytime calculation” για το πλοίο του, μπορεί να χάσει πολύτιμο χρόνο εξαιτίας της ανικανότητας ή αμέλειας του ναυλωτή. Από την άλλη πλευρά, ο ναυλωτής, εάν φρόντισε να παραδώσει το πλοίο στον εφοπλιστή νωρίτερα του συμφωνημένου, δικαίως μπορεί να διεκδικήσει οικονομική αποζημίωση από τον εφοπλιστή. Στην παρούσα εργασία αναλύεται το ζήτημα της φορτοεκφόρτωσης σε καθορισμένο χρόνο ξεκινώντας με βασικούς όρους, όπως τι είναι σταλία, επισταλία, επίσπευση , κράτηση. Στα πρώτα δύο κεφάλαια παρουσιάζονται οι βασικοί όροι και η διαδικασία έναρξης της σταλίας αλλά και βασικές ρήτρες οι οποίες υπάρχουν εντός των ναυλοσυμφώνων και προστατεύουν τόσο τον πλοιοκτήτη όσο και τον ναυλωτή. Στα μετέπειτα κεφάλαια αναλύονται η χρονική διάρκεια και ο υπολογισμός των σταλιών, οι λόγοι διακοπής της λειτουργίας τους, ποιές είναι οι ρήτρες εξαιρέσεων αλλά και συγκεκριμένα οι παράγοντες που εμπλέκονται για τον καθορισμό των σταλιών και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό τους.el
dc.format.extent56el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectShips -- Cargo
dc.subjectFreight and freightage
dc.subjectΝαύλωση και ναύλοςel
dc.subjectΠλοία -- Φορτίοel
dc.subjectΝαυλοσύμφωναel
dc.subjectLay daysel
dc.titleLaytime calculationel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδώνel
dc.identifier.call387.5 ΚΑΤel
dc.description.abstractENThe charter party is the contract agreement, which regulates trade relations between the charterer and the shipowner. The agreement contains provisions, regarding the type of charter and conditions which is due to be completed. It describes in detail, both the claims and obligations of both dealing parties. In commercial shipping, it is important to respect the agreed deadlines. The news affects both the owner and the charterer, resulting gains and rewards. Failure to compliance with deadlines may result in a breach of contract, losses and penalties. Apart from the duration of the trip, an important factor in achieving the schedule of charters, is the time required for loading and discharging of goods. This time at the port is called laytime. Laytime is the period of time permitted by the shipowner to perform loading or discharging. The laytime determined by a contract, which is the exchange of obligations and the distribution of risk between the owner and the charterer. The features and calculation of laytime is vital importance for commercial shipping. Each contracting party agrees to accept the risk in some cases provided. Laytime begins when the ship reaches at the destination has been agreed, it is ready to load or discharge and has submitted a valid “Notice of Readiness (NOR)”. The laytime can begin according to the clauses of the contract. Demurrage which is the agreed amount, is paid to the owner in relation to the delay’s of vessel beyond the laytime, on which, owner is not responsible. Only in case there is an exception clause in the charter party will prevent disbursement of funds of demurrage and only if the claim be paid within the time period stated in the contract. If not sent within this period, will not be accepted and will not be paid. preparation of claim requires prior contracts, the ship's documents, bills of lading and proof of "demurrage rate". Although this issue is very skilled and very technical, deserve our attention because the sloppiness of issue during the negotiations for the formation of charter party, both on the part of charterer and the side of shipowner, can bring about high economic losses. Usually, time in shipping industry, is money. Therefore, shipowner who not negotiated diligently “laytime calculation” for his ship, can lose valuable time due to incompetence or negligence of charterer. On the other hand, if charterer, had delivered the ship to owner, of the earlier agreed time, rightly he could claim financial compensation from him. This paper aims to analyze the issue of loading and discharging at a defined time, starting with t basic conditions, such as what is laytime, demurrage, despatch, detention. During the first two chapters, we will introduce basic terms and procedure of commencement of laytime and essential clauses which are in charter parties and protect both owner and charterer. In the following chapters we will analyze the temporal validity and calculation of laytime reasons for discontinuation their operations, which are the exceptions clauses and specific factors that are involved in determining of laytime and which procedures are used to calculate them.el
dc.contributor.masterΝαυτιλίαel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»