Show simple item record

dc.contributor.advisorΤσιχριντζής, Γεώργιος
dc.contributor.authorΑθανασίου - Σιούλας, Αθανάσιος Φ.
dc.date.accessioned2012-10-24T07:34:00Z
dc.date.available2012-10-24T07:34:00Z
dc.date.issued2012-10-24T07:34:00Z
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5063
dc.description.abstractΑρχικά παρουσιάζονται κάποια ιστορικά στοιχεία, ώστε να γίνει αντιληπτό το επιστημονικό πλαίσιο της εποχής της θεμελίωσης της Θεωρίας Παιγνίων και διασαφηνίζονται ορισμένες βασικές έννοιες, απαραίτητες για την περεταίρω κατανόησή της. Έπειτα ακολουθεί η επεξήγηση του θεωρήματος minimax και η ανάλυση του παιχνιδιού «Το Δίλημμα του Κρατουμένου». Το πρώτο αποτελεί τον θεμέλιο λίθο ενασχόλησης των οικονομολόγων με παιχνίδια δύο παιχτών, ενώ το δεύτερο είναι το αντιπροσωπευτικότερο παιχνίδι της θεωρίας σε επίπεδο δομής, ισορροπίας και κατανόησής της. Στη συνέχεια γίνεται μια εκτενή αναφορά στην κλασική Θεωρία Παιγνίων, όπου παρουσιάζονται οι εκπληκτικές ιδέες του θεμελιωτή της Θεωρίας Παιγνίων John F. Nash, το Θεώρημα και το σπουδαιότερο όλων την Ισορροπία Nash, η οποία αποτελεί ως σήμερα τη λύση ή την κατάληξη των εκάστοτε προβλημάτων ή παιχνιδιών αντίστοιχα. Ακολουθεί αναφορά στην εξέλιξη ή εκλέπτυνση που είχαν κάποιες από τις βασικές ιδέες και προβλήματα που έθεσε ο Nash, σε θεωρητικό αλλά και αλγοριθμικό επίπεδο. Στα επόμενα δύο κεφάλαια παρουσιάζονται η Αλγοριθμική και η Εξελικτική Θεωρία Παιγνίων. Όσον αφορά την πρώτη, επεξηγούνται βασικές έννοιες και εργαλεία, όπως η Πολυπλοκότητα των αλγορίθμων αναζήτησης ισορροπιών Nash, και ο Αλγοριθμικός Σχεδιασμός Μηχανισμών (AMD), ο οποίος κρίνεται πλέον απαραίτητος για την καλύτερη απόδοση και έκβαση πολύπλοκων δικτύων και καταστάσεων. Παρουσιάζονται επίσης τα σημαντικότερα σύγχρονα προβλήματα, τα οποία αποτελούν πολύ σημαντικό πεδίο έρευνας, όπως ο Χρωματισμός Γραφημάτων, η Διαδικτυακή Ισορροπία και η Συμφόρηση Δικτύου. Τέλος αναλύονται οι εξελικτικοί αλγόριθμοι και οι φυσικές διαδικασίες, τις οποίες μιμούνται, με συγκεκριμένα παραδείγματα. Η παρούσα μελέτη ολοκληρώνεται με απτά παραδείγματα και εφαρμογές της Θεωρίας Παιγνίων που βιώνουμε ή μπορούμε να αντιληφθούμε όλοι στη καθημερινότητά μας. Με τον τρόπο αυτό και με τα συμπεράσματα που ακολουθούν, η παρούσα διατριβή αποβλέπει στην εξύμνηση της σπουδαιότητας της Θεωρίας Παιγνίων και στην ευαισθητοποίηση του εκάστοτε αναγνώστη, ώστε να γίνει πραγματικότητα η πρακτική ενασχόληση όλων μας με την εν λόγω θεωρία για ένα καλύτερο και κοινωνικά πιο ανθρώπινο περιβάλλον.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectΘεωρία παιγνίων
dc.subjectΑλγόριθμοι
dc.titleΑλγοριθμική & εξελικτική θεωρία παιγνίων
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5063
dc.identifier.call519.3 ΑΘΑ
dc.description.abstractENInitially are presented certain historical elements, in order to be clear the scientific frame of the season of foundation of Game Theory and are explained certain basic concepts, essential for understanding later on. Then it follows the explanation of minimax theorem and the analysis of the game “The Prisoner‘s Dilemma”. The first one is the reason why economists started dealing with games of two players, while the second one is the most represented game of Game Theory in terms of structure, equilibrium and comprehension. Afterwards there is an extensive report in the classic Game Theory, where are presented the amazing ideas of perhaps the founding father of Game Theory, John F. Nash, his theorem and more important of all Nash Equilibrium, which constitutes until today the solution or the conclusion of each problem or game respectively. It follows a report in the development or refinement in some basic ideas and problems that Nash placed, in theoretical but also algorithmic level. In the next two chapters are presented the Algorithmic and Evolutionary Game Theory. Firstly, are explained basic concepts and tools, like the Complexity of algorithms searching Nash Equilibrium and the Algorithmic Mechanism Design (AMD), which is considered nowadays essential for a better result of complicated networks or situations. Also there are presented the most important contemporary problems, which constitute a very important field of research, like the Graph Coloring, Internet Equilibrium and the Network Congestion. Finally is analyzed the evolutionary algorithms and the natural processes, which they imitate, with specific examples. The present study is completed with tangible examples and applications of Game Theory that we experience or can perceive in our day life. In addition to the conclusion section that follows, the present study aims at the glorification of importance of Game Theory and at the sensitization of each reader, so that any of us would be able to make its practices a reality, for a better and socially more human environment.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»