Show simple item record

dc.contributor.advisorΦλάμος, Αλέξανδρος
dc.contributor.authorΜαραγκός - Μπέλμπας, Χρήστος
dc.date.accessioned2018-11-06T07:37:11Z
dc.date.available2018-11-06T07:37:11Z
dc.date.issued2018-10
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11515
dc.description.abstractΗ νέα Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία (Οδηγίες 2010/75/ΕΕ και 2015/2193/ΕΕ) για τις Μεγάλες και Μεσαίες Εγκαταστάσεις Καύσης, η οποία είναι ήδη σε ισχύ, επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο ηλεκτροδότησης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) τα επόμενα έτη. Σε πολλές περιπτώσεις επιβάλλεται απόσυρση μεγάλου ποσοστού (ή και του συνόλου) των μονάδων που λειτουργούν στα ΜΔΝ ή λήψη πρόσθετων μέτρων για να μπορέσουν να διατηρηθούν σε λειτουργία. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις οι οποίες θα εξασφαλίζουν την ενεργειακή επάρκεια και την ασφάλεια τροφοδότησης των συστημάτων αυτών. Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η διερεύνηση της επίπτωσης των Οδηγιών στον τρόπο τροφοδότησης αυτόνομων νησιωτικών συστημάτων και η μελέτη εναλλακτικών επιλογών αυτόνομης ανάπτυξης του συστήματος παραγωγής τους και/ή διασύνδεση με το ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας (ή με γειτονικά αυτόνομα νησιωτικά συστήματα) για τη συμμόρφωση προς αυτές, προτείνοντας τη βέλτιστη λύση η οποία θα λαμβάνει υπόψιν και τις δυνατότητες αξιοποίησης των ΑΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκε η περίπτωση του αυτόνομου συστήματος της Μήλου, όπου με τη χρήση λογισμικού ενεργειακής ανάλυσης πραγματοποιήθηκε τεχνοοικονομική μελέτη, προσομοιάζοντας τη λειτουργία του συστήματος υπό εναλλακτικά σενάρια, με στόχο την επιλογή του οικονομικότερου που θα ικανοποιεί τους τεχνικούς και περιβαλλοντικούς περιορισμούς. Κατά την παρούσα διπλωματική, αρχικά παρουσιάζονται οι μέχρι στιγμής διασυνδέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση για το σύνολο του Ελλαδικού χώρου. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαθέσιμες τεχνολογίες υποβρύχιων διασυνδέσεων και πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση των σημαντικότερων μελετών που σχετίζονται με διασυνδέσεις αυτόνομων νησιωτικών συστημάτων. Πραγματοποιείται ανάλυση των διαθέσιμων λογισμικών ενεργειακής ανάλυσης και αναλύονται τα βασικά στοιχεία των οδηγιών της Ε.Ε. περί εκπομπών. Τέλος, παρουσιάζεται η τεχνοοικονομική ανάλυση και συνοψίζονται τα συμπεράσματα.el
dc.format.extent129el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΤεχνοοικονομική ανάλυση επιλογών ηλεκτροδότησης αυτόνομων νησιωτικών συστημάτων στο πλαίσιο της νέας Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίαςel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Tμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Tεχνολογίαςel
dc.description.abstractENThe new European environmental legislation (Directives 2010/75 / EU and 2015/2193 / EU) for Large and Medium Combustion Plants, which is already in place, has significant impact on the way electrification of non-interconnected islands will be performed in the upcoming years. In many cases it is necessary to withdraw a large percentage (or all) of the units operating in the non-interconnected islands, or to take additional measures to keep them running. In this context, decisions must be taken immediately to ensure efficient and secure supply of these systems. The aim of this thesis is to investigate the impact of the Directives on the electricity supply of autonomous island systems, and the study of alternative options for the autonomous development of these systems and / or the interconnection with the mainland power system (or with neighbouring autonomous island systems), by proposing the optimal solution that will also take into account the possibilities of RES utilisation. In this context, the case of the Milos autonomous system was examined, where, using an energy analysis software, a techno-economic study was carried out simulating the operation of the system under alternative scenarios, with the aim of choosing the most economical one, that at the same time meets technical and environmental constraints. In the present thesis, the interconnections that have been already carried out are presented, and the existing situation for the whole system of Greece is analysed. Subsequently, the available submarine interconnection technologies are presented and a literature review of the most important studies related to interconnections of autonomous island systems is made. An overview of the available energy analysis software is made and the key elements of the EU directives on emissions are studied. Finally, the techno-economic analysis is presented and its conclusions summarized.el
dc.contributor.masterΣυστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντοςel
dc.subject.keywordΤεχνοοικονομικήel
dc.subject.keywordHOMERel
dc.subject.keywordEnergyel
dc.subject.keywordΚυκλάδεςel
dc.subject.keywordΜήλοςel
dc.subject.keyword2010/75el
dc.subject.keyword2015/2193el
dc.subject.keywordΕνεργειακή ανάλυσηel
dc.subject.keywordΑΠΕel
dc.subject.keywordΗλεκτροδότησηel
dc.subject.keywordΔιασύνδεσηel
dc.subject.keywordΠεριβαλλοντική νομοθεσίαel
dc.subject.keywordΗλεκτρικήel
dc.subject.keywordΠροσομοίωσηel
dc.subject.keywordΑυτόνομοel
dc.subject.keywordΔιασυνδεδεμέναel
dc.subject.keywordΝησιάel
dc.subject.keywordΛογισμικόel
dc.subject.keywordΑιολική ενέργειαel
dc.subject.keywordΑιολικά πάρκαel
dc.subject.keywordΑνανεώσιμες πηγές ενέργειαςel
dc.date.defense2018-10-23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»