Now showing items 1-14 of 14

 • Άμεσες ξένες επενδύσεις & οικονομική μεγένθυση 

  Δημηττροπούλου, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να κατανοήσουμε αρχικά τους όρους Άμεση Ξένη Επένδυση και Οικονομική Μεγέθυνση. Τόσο σε θεωρητικό όσο και σε επίπεδο έρευνας θα ασχοληθούμε με το ρόλο που διαδραματίζουν τόσο ...
 • Άμεσες ξένες επενδύσεις : η περίπτωση της COSCO στην Ελλάδα 

  Τουραλής Σμυρνιώτης, Φίλιππος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-07)
  Στην παρούσα εργασία θα δοθεί η θεωρητική ανάλυση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και οι τρόποι ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών. Η θεωρία των ΑΞΕ παρουσιάστηκε στο πρώτο κεφάλαιο. Από την άλλη η εταιρεία παρουσίαζεται στο ...
 • Άμεσες ξένες επενδύσεις και φαρμακευτικός κλάδος στην Ελλάδα 

  Ερρινάκη, Άννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
  Η στρατηγική απόφαση μιας πολυεθνικής επιχείρησης να επενδύσει σε μια ξένη χώρα, αποτελεί συνδυασμό πολλών παραγόντων. Οι σύγχρονες διαμορφωθείσες οικονομικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, επιτάσσουν αφενός τον ...
 • Άμεσες ξένες επενδύσεις ως παράγοντας οικονομικής ισχύος : η περίπτωση της Κίνας 

  Λάβδας, Αλέξανδρος Σ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, είναι η μελέτη των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην περίπτωση της Κίνας. Στόχοι της εν λόγο εργασίας είναι: 1. Η μελέτη του θεωρητικού πλαισίου των ΑΞΕ. 2. Να παρουσιάσει τις ...
 • Διεθνείς επιχειρήσεις, ανάπτυξη & άμεσες ξένες επενδύσεις 

  Βάγιας, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
  Η εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας διαπραγματεύεται το θέμα της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, των άμεσων ξένων επενδύσεων, καθώς και τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ροή των ΑΞΕ, δίνοντας έμφαση στην ...
 • Ελληνικές άμεσες ξένες επενδύσεις στη Ρουμανία 

  Στεργίου, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10-30)
  Η εν λόγω διπλωματική εργασία, πραγματεύεται τις ελληνικές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (Α.Ξ.Ε.) στην Ρουμανία. Η ανάλυσή μας, από το πρώτο κεφάλαιο, ξεκινά με την εισαγωγή στην Θεωρία των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, με το τι εστί ...
 • Η επίδραση των άμεσων ξένων επενδύσεων σε αναδυόμενες οικονομίες : η περίπτωση της Κίνας 

  Μουρτίκας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-07)
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις επιδράσεις των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στις αναδυόμενες οικονομίες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Κίνα ...
 • Κανόνες τιμολόγησης αγαθών και υπηρεσιών σε ενδοομιλικές συναλλαγές 

  Παπαγιάννης, Λεωνίδας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
 • Κριτική διερεύνηση της πρακτικής των ενδοομιλικών συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο 

  Στουρνάρας, Ελευθέριος Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Στα κεφάλαια που ακολουθούν, μελετάται η ιστορική πορεία της διακριτής τιμολόγησης και πως αυτή εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις. Στην συνέχεια παρουσιάζονται μερικοί από τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται αλλά και οι ...
 • Μελέτη και διερεύνηση της ενδοεπιχειρησιακής τιμολογιακής πολιτικής στην κερδοφορία επιχειρήσεων 

  Κόντη, Αλεξάνδρα Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-06)
  Η εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τη σχέση μεταξύ της δυνατότητας των Ομίλων επιχειρήσεων να μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία τους και της τιμολογιακής πολιτικής που θα σχεδιάσουν και κατ’ επέκταση θα εφαρμόσουν κατά τη ...
 • Προστασία επενδυτή ως καταναλωτή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία 

  Γιαννόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11)
  Η παρούσα εργασία έχει χωριστεί σε δύο κύρια μέρη τα οποία αφορούν συγκεκριμένες επιχειρήσεις, τα οικονομικά σκάνδαλά τους καθώς και τους νόμους που θεσπίστηκαν για την προστασία των επενδυτών-πελατών. Αρχικά, στο πρώτο ...
 • Στρατηγικό management πολυεθνικής επιχείρησης 

  Βαγενάς, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Ο όρος «Στρατηγικό Μάνατζμεντ» χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον κλάδο που ασχολείται με την ανάπτυξη στρατηγικού οράματος, καθορίζοντας σκοπούς, διατυπώνοντας και εφαρμόζοντας στρατηγικές και εισάγοντας διορθωτικά μέτρα ...
 • Συστήματα αξιολόγησης προμηθευτών 

  Καίσαρη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι προμηθευτές παίζουν κρίσιμο ρόλο στην παραγωγική αλυσίδα και άρα μακροπρόθεσμα στη βιωσιμότητα μιας εταιρίας. Η στενή συνεργασία με προμηθευτές υψηλής απόδοσης είναι απαραίτητη στο σύγχρονο ...
 • Χρηματοοικονομικές στρατηγικές διεθνοποίησης επιχειρήσεων 

  Τασιού, Άννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11)
  Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις στρατηγικές διεθνοποίησης των επιχειρήσεων όπως παρουσιάστηκαν από διάφορους διακεκριμένους ερευνητές. Συγκρίνοντας επιχειρήσεις της Δύσης και τις Ανατολής παρατηρούμε τις ιδιαιτερότητες ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»