Now showing items 194-213 of 11652

 • C-RAN αλγόριθμος υλοποίησης RRH σε BBU 

  Στεργίου, Ζωή Αστ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)
 • Calendar market anomalies 

  Φασίλης, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-10)
  Η υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών αποτελεί την βασική θεωρία η οποία διέπει την λειτουργία και την απόδοση μιας σύγχρονης και καλά δομημένης χρηματοοικονομικής αγοράς. Σύμφωνα με αυτήν, οι τιμές αναπροσαρμόζονται άμεσα ...
 • Calendar market anomalies 

  Τζανετοπούλου, Κατερίνα (2002-12-01)
  Οι ανωμαλίες της αγοράς είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται στις χρηματιστηριακές πράξεις και που επηρεάζει την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Τα τελευταία είκοσι χρόνια το φαινόμενο αυτό έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές, ...
 • Calendar market anomalies : Ημερολογιακές Ανωμαλίες Αγοράς 

  Σκυφτά, Αννα (2004-01-01)
  Η διπλωματική αυτή εργασία μελετά τις Ημερολογιακές Ανωμαλίες της Αγοράς (Calendar Market Anomalies). Πιο συγκεκριμένα οι ανωμαλίες της αγοράς είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται στις χρηματιστηριακές αγορές και επηρεάζει ...
 • Calls for ISM overhaul to put a lid on human error 

  Unknown author (2007-09-14)
 • Can stock returns be predicted? 

  Πετρούλια, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001)
 • Can the term structure of petroleum futures be forecasted in weekly horizons ? 

  Μιχαλόπουλος, Δημήτριος (2007-12-17)
  Modeling the futures curve of various assets is a matter of extensive investigation in financial literature. In the following study we will examine the evolution of the term structure of petroleum futures. Especially, our ...
 • Can the variance risk premium be predicted? Evidence from major U.S. indices 

  Goxha, Frenci (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-01)
  Σε αυτή τη διατριβή, διερευνάμε αν μπορεί να προβλεφθεί το ασφάλιστρο κινδύνου διακύμανσης (VRP) στους τρεις δείκτες των ΗΠΑ, συγκεκριμένα στο S&P 500, στο Dow Jones και στο Nasdaq. Για το σκοπό αυτό, διεξάγουμε εντός-δείγματος ...
 • Can time charters fixtures be seen as a good predictor of the future freight rates 

  Στρεβλού, Ευαγγελία - Μαρίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η πρόβλεψη των μελλοντικών ναύλων κρίνεται ύψιστης σημασίας στα πλαίσια της οικονομικής αστάθειας η οποία υφίσταται παγκοσμίως. Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία είναι η απάντηση του ερωτήματος αν οι ναύλοι ...
 • Canadian government urges end to rail dispute 

  Unknown author (2007-04-13)
 • Canal backlog sparks slot auction frenzy 

  Unknown author (2006-11-24)
 • Capital loan analysis from 2010 to 2016 

  Αρτσιδάκης, Στυλιανός; Artsidakis, Stylianos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η ναυτιλία αποτελεί μία πολύ ιδιαίτερη αγορά, με συνεχείς διακυμάνσεις και ανάγκη για υψηλής εντάσεως κεφαλαίου επενδύσεις. Η χρηματοδότηση των εταιρειών, αποτελεί βασικό συστατικό τόσο της μεγέθυνσης όσο και της βιωσιμότητάς ...
 • Capital structure arbitrage 

  Παπαδημητράκη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
 • Capital structure: a comparison between market-based and bank-based financial systems 

  Ρεκαντζή, Αδαμαντία Δ. (2014-05-08)
 • Capitalizing vs expensing R & D and stock price informativeness 

  Γεροντούκος, Ηλίας (2012-06-20)
  This project is a study of R&D treatment in UK companies before and after the adaptation of IFRS. It is held in the thesis for the Master's Division of Banking and Financial Management at the University of Piraeus. We use ...
 • Captive crew overthrow 

  Unknown author (Lloyd’s Casualty Week, 2007-11-02)
 • Car-sharing: η μελέτη ενός καινοτομικού και οικολογικού τρόπου μετακίνησης 

  Λαλιώτη, Κωνσταντίνα - Μαρία Κ. (2014-05-12)
  Ο όρος «βιωσιμότητα» έχει γίνει η μεγαλύτερη ανάγκη της σύγχρονης εποχής και μεταφράζεται σε ομαδική δράση και προσπάθεια για αειφόρο ανάπτυξη. Η κατανάλωση των φυσικών πόρων με τη ταυτόχρονη επιδείνωση του περιβάλλοντος ...
 • Carbon Markets. Προστιθέμενη αξία, προϊόντα, κίνδυνοι, θεσμικό πλαίσιο 

  Μπαρότας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποβλέπει στην παρουσίαση των αγορών άνθρακα – Carbon Markets, στην ανάλυση του τρόπου λειτουργίας αλλά και του ρόλου τους, τον οποίο απέκτησαν τα τελευταία έτη με την περιβαλλοντική καταστροφή ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»