Now showing items 21-40 of 58

 • Ειδικά ζητήματα του δικαίου του ηλεκτρονικού εμπορίου 

  Ταταράκη, Αλεξάνδρα Ε. (2011-07-27)
  Οι τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας έχουν πλέον τεράστιο αντίκτυπο στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι μία εφαρμογή του διαδικτύου με τεράστια δυναμική ανάπτυξης. Σήμερα ένα μεγάλο ...
 • Εισηγητικά συστήματα και προστασία προσωπικών δεδομένων 

  Καλέμου, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-04)
  Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη Εισηγητικών Συστημάτων Διαδικτύου που βασίζονται στη μοντελοποίηση των προτιμήσεων χρήστη και στη διήθηση της πληροφορίας με έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων ...
 • Εκμετάλλευση κενών ασφαλείας και ανίχνευση δικτυακών επιθέσεων με χρήση κοινών εργαλείων 

  Μαντατζής, Γεώργιος - Λουλούδης Μ. (2015-02-25)
  Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με την τρωτότητα που εμφανίζουν τα πληροφοριακά συστήματα και τα πρωτόκολλα ασφαλείας που χρησιμοποιούν. Έχοντας κάνει ανάλυση των παραπάνω περιγράφονται αδυναμίες που υπάρχουν και ...
 • Επιδημιολογικά μοντέλα διάδοσης ιομορφικού λογισμικού 

  Ανδρικόπουλος, Κωνσταντίνος Η. (2009-07-01)
  Το θέμα που πραγματεύεται η εν λόγο πτυχιακή εργασία είναι η μελέτη των επιδημιολογικών μοντέλων διάδοσης ιομορφικού λογισμικού, η ανάλυσή τους καθώς επίσης και ο συσχετισμός τους με τα αντίστοιχα βιολογικά μοντέλα διάδοσης ...
 • Επιθέσεις Distributed Denial of Service (DDoS) και μέτρα προστασίας σε δίκτυα δεδομένων 

  Καραμάνης, Νικόλαος (2011-07-01)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύεται το πρόβλημα των DoS και DDoS επιθέσεων και μελετώνται πιθανές μέθοδοι αντιμετώπισης του. Οι επιθέσεις DDoS είναι ένα είδος κατανεμημένων επιθέσεων που οφειλουν την αποτελεσματικότητα ...
 • Επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης υπηρεσιών DoS 

  Κτανής, Δημήτριος Χ. (2013-03-27)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται αναλυτικά με το πρόβλημα των επιθέσεων άρνησης εξυπηρέτησης - Denial of Service (DoS) - και γίνεται εκτενής αναφορά για την αντιμετώπιση τους. Η εξέλιξη των DoS επιθέσεων στην ...
 • Ευπάθειες διαδικτυακών εφαρμογών & web εξυπηρετητών 

  Κυριαζής, Άγγελος Κ. (2014-09-24)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος Δικτυοκεντρικά Συστήματα του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του πανεπιστημίου Πειραιώς, αποτελεί μια έρευνα που στοχεύει στην ενημέρωση ...
 • Ευρωπαϊκή πολιτική και θεσμοί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο 

  Μαθιουδάκη, Μαρκέλλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
  Η έννοια της ιδιωτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ο τρόπος με τον οποίο αυτά παρουσιάζονται στο διαδίκτυο πρέπει να γίνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να διαφυλάσσονται καθώς η παραβίασή τους ενέχει ...
 • Εφαρμογές θεωρίας παιγνίων σε ασφάλεια δικτύων 

  Χαλκιαδάκης, Νικόλαος (2009-07-01)
  Τα τελευταία χρόνια με την ραγδαία ανάπτυξη του Internet, παρατηρείται και το φαινόμενο της αύξησης των επιθέσεων, που έχουν στόχο τα δικτυωμένα συστήματα που το αποτελούν. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ανάγκη παρακολούθησης ...
 • Εφαρμογή της συλλογιστικής κοινής λογικής σε πολιτικές ασφαλείας με τη χρήση λογισμού γεγονότων 

  Αδαμόπουλος, Γεώργιος Θ. (2013-05-14)
  Προσωπικοί υπολογιστές, πληροφορικά συστήματα, εταιρικά και οικιακά δίκτυα απλών και πολύπλοκων διαμορφώσεων ακόμα και δίκτυα Κρίσιμων Υποδομών διασυνδέονται στο Δίκτυο. Από την σύνδεσή τους αυτή απορρέει η ανάγκη για ...
 • Η σύναψη ηλεκτρονικών συναλλαγών και η ασφάλεια αυτών στο ελληνικό δίκαιο 

  Πανάγου, Αγγελική Α. (2011-07-14)
  Το διαδίκτυο συνιστά έναν παγκόσμιο χώρο άσκησης εμπορικής δραστηριότητας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Τα τελευταία χρόνια το ηλεκτρονικό εμπόριο αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, κυρίως λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων ...
 • Ηλεκτρονικά - Διαδικτυακά εγκλήματα: κατηγορίες και αντιμετώπιση αυτών 

  Αλεξάκης, Γιώργος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-03)
  Η πληροφορία δε γνωρίζει σύνορα αλλά ούτε και το έγκλημα πια. Ο χρήστης του διαδικτύου είναι περισσότερο ευάλωτος από οποιονδήποτε άλλον δεδομένου ότι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν και από την πιο απλή χρήση του διαδικτύου ...
 • Ηλεκτρονικά έγγραφα ως αποδεικτικά στοιχεία 

  Φασιλάκης, Ηλίας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11-11)
  Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε σχεδόν όλους του κλάδους της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι αλλαγές που επέφερε στην προσπάθεια του ανθρώπου να αποτελεί ...
 • Ηλεκτρονικό έγκλημα 

  Χαλιμούρδα, Λαμπρινή (2011-01-27)
  Με αφορμή τη ραγδαία αύξηση μιας νέας μορφής εγκληματικότητας, της ηλεκτρονικής, επιτεύχθηκε η συγγραφή αυτής της εργασίας. Κατά τη συγγραφή της καταβάλλεται προσπάθεια να γίνει μια προσέγγιση και ανάλυση της ειδικότερης ...
 • Θέματα ασφάλειας στις σύγχρονες διαδικτυακές εφαρμογές 

  Τσάιμος, Ελευθέριος Π. (2012-10-04)
  Στη παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή παρουσιάζεται μια ιδιάζουσα ερευνητική περιοχή, τα Θέματα Ασφάλειας στις Σύγχρονες Διαδικτυακές Εφαρμογές, τα οποία προκύπτουν από ευπάθειες της ίδιας της εφαρμογής. Με τον όρο «Διαδικτυακές ...
 • Θέματα ασφαλείας σε ανοιχτού κώδικα πλατφόρμες ηλεκτρονικών καταστημάτων 

  Λάμπρου, Νικόλαος Γ. (2013-02-27)
  Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και των επικοινωνιών έχουν καταστήσει το ηλεκτρονικό εμπόριο όχι μόνο εφικτό, αλλά αναγκαίο και εκθετικά αναπτυσσόμενο. Τα λειτουργικά έξοδα έχουν μειωθεί, η ταχύτητα των συναλλαγών έχει ...
 • Θέματα ασφαλείας στο LAMP Web server και κενά ασφαλείας 

  Τσιώνης, Γιάννης Σ. (2013-02-04)
  Στην εν λόγο διπλωματική εργασία η οποία χωρίστηκε σε θεωρητικό και σε πρακτικό μέρος, υπήρξε προσέγγιση στην διαμόρφωση LAMP διακομιστή, στις ευπάθειες που παρουσιάζει καθώς και στους τρόπους θωράκισής του απέναντι σε ...
 • Θέματα ιδιωτικότητας και προστασίας στο Web 2.0 

  Γρηγορίου, Μαρία - Αγγελική Ε. (2012-09-24)
  Το Web 2.0 αναπτύσσεται σταδιακά, παρέχοντας ένα συνεχώς αυξανόμενο πλήθος δυνατοτήτων στους χρήστες του διαδικτύου, έχοντας σαν συνέπεια την αύξηση του όγκου της πληροφορίας, της σημαντικότητας της αλλά και των κινδύνων. ...
 • Μελέτη κενών ασφαλείας LAMP συστημάτων 

  Αρβανιτάκη, Γεωργία Σ. (2012-10-08)
  Οι διαδικτυακές εφαρμογές συνήθως εκπροσωπούν ένα δημόσιο πρόσωπο στις επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. Αντίθετα με τις εκτός δικτύου ή εσωτερικές εφαρμογές , οι διαδικτυακές εφαρμογές είναι πιθανότερο να έρθουν σε επαφή με ...
 • Μελέτη σχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλείας δικτύων με χρήση firewall 

  Μάνος, Ηλίας (2008-06-26)
  Η αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου τόσο στην εργασία όσο και στα οικογενειακά περιβάλλοντα έχει αυξήσει την ευπάθεια των υπολογιστικών συστημάτων σε επιθέσεις από ένα μεγάλο εύρος απειλών. Η τεχνολογία των αντιπυρικών ζωνών ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»