Now showing items 6-25 of 26

 • Αναπαραγωγή συμβάσεων ανταλλαγής διακύμανσης 

  Καλλιβωκάς, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-04)
  Η παρούσα διπλωματική αυτή έχει ως στόχο να μελετήσει και να συγκρίνει εμπειρικά τις διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης των συμβάσεων ανταλλαγής διακύμανσης (ΣΑΔ) και μεταβλητότητας (ΣΑΜ). Αρχικά πραγματοποιείται ιστορική ...
 • Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης με ένα ευέλικτο διωνυμικό μοντέλο 

  Πασχάκη, Ευθυμία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03-13)
  Η παρούσα διπλωματική έχει ως αντικείμενο την Αποτίμηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης Με Ένα Ευέλικτο Διωνυμικό Μοντέλο. Προκειμένου να γίνει η αποτίμηση των συμβολαίων, αλλά και για σκοπούς σύγκρισης γίνεται χρήση του Διωνυμικού ...
 • Αποτίμηση ενεργειακών δικαιωμάτων προαίρεσης προσαρμοσμένης σε προθεσμιακές τιμές 

  Τσιόγκας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-03)
  Η παρούσα διπλωματική πραγματεύεται την δημιουργία ενός μονοπαραγοντικού μοντέλου το οποίο να συμβαδίζει τόσο με τις μεταβλητότητες των μελλοντικών συμβολαίων εκπλήρωσης όσο και με τις ίδιες τις τιμές των συμβολαίων αυτών. ...
 • Αποτίμηση ευρωπαϊκών δικαιωμάτων προαίρεσης υπό στοχαστικά επιτόκια 

  Ροβυθάκη, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
  Η διπλωματική πραγματεύεται την αποτίμηση ευρωπαϊκών δικαιωμάτων προαίρεσης σε τρέχουσες συνθήκες της αγοράς υπό αρνητικά και σχεδόν μηδενικά επιτόκια. Αρχικά, παρατίθεται η απαραίτητη ιστορική αναδρομή και οι ορισμοί των ...
 • Αποτίμηση παραγώγων προϊόντων επί χρηματοοικονομικών τίτλων που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο 

  Πανούσης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-07)
  Στην παρούσα Διπλωματική διατριβή παρουσιάζονται μοντέλα αποτίμησης χρηματοοικονομικών παραγώγων τα οποία υπόκεινται σε τίτλους με πιθανότητα πτώχευσης. Συγκεκριμένα αποτυπώνεται η επιρροή του πτωχευτικού παράγοντα στη ...
 • Διαχείριση αποθεμάτων και εφαρμογές 

  Αντωνάκης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2011-02)
  Η διαχείριση των αποθεμάτων στις επιχειρήσεις αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την λειτουργία τους. Στόχος είναι η επιλογή του μεγέθους της παραγγελίας καθώς και η συχνότητα αυτής. Ο στόχος αυτός ...
 • Διαχείριση κινδύνου των οχημάτων δομημένης χρηματοδότησης 

  Bασιλοπούλου, Αναστασία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Η διπλωματική πραγματεύεται την σχεδίαση και τη διαχείριση κινδύνων των διαρθρωμένων οχημάτων αναχρηματοδότησης. Τα οχήματα αυτά αποτελούν μια αντανάκλαση του σκιώδους τραπεζικού τομέα, καθώς κατά τη διάρκεια της οικονομικής ...
 • Δυναμικές δυωνυμικές μεταβλητές και αποτίμηση των παραγώγων τους 

  Σουφλερός, Ευστράτιος Μ. (2014-05-09)
  Καθημερινά επενδύονται σημαντικά χρηματικά ποσά τόσο σε περιουσιακά στοιχεία όσο και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες των οποίων οι χρηματοροές, αν και δεν αποτελούν παράγωγα κάποιου διαπραγματεύσιμου περιουσιακού στοιχείου, ...
 • Εμπειρική μελέτη μοντέλων αποτίμησης δικαιωμάτων που υπόκεινται σε φράγμα 

  Κασιμάτης, Νικόλαος Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-02)
  Η διπλωματική πραγματεύεται την αποτίμηση εξωτικών δικαιωμάτων, όπως είναι τα δικαιώματα που υπόκεινται σε φράγμα. Χρησιμοποιούνται τα μοντέλα για την περιγραφή της τιμής υποκείμενου τίτλου ,Black-Scholes, Constant Elasticity ...
 • Επιφάνειες τεκμαρτής & τοπικής μεταβλητότητας με εφαρμογές στα δικαιώματα προαίρεσης 

  Βλάχος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Θεωρώντας ότι τα δικαιώματα που παρατηρούνται στις αγορές είναι ορθά τιμολογημένα μπορεί να εξαχθεί η μεταβλητότητα που τις δικαιολογεί, η οποία αντιστοιχεί στην έννοια της τεκμαρτής μεταβλητότητας (implied volatility). Η ...
 • Ευσταθής αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης αυτόματης ανάκλησης με τη χρήση αλγορίθμου Monte Carlo 

  Πιερρουτσάκος, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αποτίμηση μιας ιδιαίτερης κατηγορίας δικαιωμάτων προαίρεσης, αυτής των λεγόμενων δικαιωμάτων προαίρεσης αυτόματης ανάκλησης, τα οποία ενδέχεται να τερματιστούν πριν την ...
 • Η σχέση μεταξύ συναλλαγματικών ισοτιμιών και τιμών μετοχών: ανάλυση από τα κυριότερα διεθνή χρηματιστήρια 

  Κούρβας, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να διερευνήσει την επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις τιμές χρηματιστηριακών μετοχών. Αυτό θα επιτευχθεί με την χρήση ενός δείγματος με τις χώρες του ΟΟΣΑ για την χρονική περίοδο ...
 • Μέτρηση της απόδοσης των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων στο Ηνωμένο Βασίλειο 

  Δούκας, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Ο θεσμός των αμοιβαίων κεφαλαίων δεν είναι καινούργιος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ιστορικοί αναζητούν τα ίχνη και τις ρίζες τους ακόμη και στην Αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα στα ταμεία της Αθηναϊκής συμμαχίας στην Δήλο. ...
 • Μετατρέψιμα ομόλογα και μέθοδοι αποτίμησης 

  Σακέτου, Σωτηρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02)
  Η διπλωματική αυτή έχει ως στόχο να μας εισάγει στον κόσμο των μετατρέψιμων ομολόγων και των μεθόδων αποτίμησής τους. Τα μετατρέψιμα ομόλογα είναι ομόλογα τα οποία εκδίδονται από μια εταιρεία και προσφέρουν στον κάτοχό ...
 • Μια προσέγγιση πλέγματος για την αποτίμηση δικαιωμάτων με δύο μεταβλητές κατάστασης 

  Οικονόμου, Βιολέτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης που έχουν ως υποκείμενο τίτλο δύο μεταβλητές κατάστασης με χρήση ενός πλέγματος. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται η περίπτωση στην οποία η απόδοση ...
 • Παράγωγα με εγγύηση: αποτίμηση με αναπροσαρμογή της αξίας χρηματοδότησης 

  Μπαζίνης, Χαρίλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
  Η διπλωματική αυτή έχει ως στόχο την αποτίμηση παραγώγων με εγγύηση και τη σύγκριση τους με παράγωγα χωρίς εγγύηση. Η πιστωτική κρίση του 2008 άλλαξε τον παραδοσιακό τρόπο τιμολόγησης των παραγώγων. Αρχικά, με την τοποθέτηση ...
 • Τεκμαρτή αξία σε κίνδυνο (VaR) και υπό όρους αξία σε κίνδυνο (CVaR) 

  Ματθαίου - Λίβα, Μαίρη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
  Τα δικαιώματα προαίρεσης, και τα μέτρα κινδύνου Αξία σε Κίνδυνο (VaR) και υπό Όρους Αξία σε Κίνδυνο (CVaR) είναι δικαίως πολύ αξιοσημείωτοι τομείς ερευνάς, εφόσον και τα τρία είναι σημαντικά για τη διαχείριση κίνδυνου αλλά ...
 • Τεχνικές Value – at – Risk για αποδόσεις μετοχών 

  Τσελίκης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-02)
  Στην παρούσα Διπλωματική διατριβή παρουσιάζονται και εφαρμόζονται ένα πλήθος διαφορετικών τεχνικών για την εκτίμηση του μέτρου κινδύνου Value – at – Risk (VaR) στις αποδόσεις του αμερικάνικου δείκτη S&P 500. Η εφαρμογή ...
 • Τεχνικές Value-at-Risk για αποδόσεις μετοχών 

  Τσελίκης, Παναγιώτης (2014-10-15)
  Στην παρούσα διπλωματική διατριβή παρουσιάζονται και εφαρμόζονται ένα πλήθος διαφορετικών τεχνικών για την εκτίμηση του μέτρου κινδύνου Value - at - Risk (VaR) στις αποδόσεις του αμερικάνικου δείκτη S&P 500. Η εφαρμογή ...
 • Τιμολόγηση επιτοκιακών παραγώγων 

  Κώτσαρη, Ευγενία Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η ανάπτυξη της αγοράς των επιτοκιακών παραγώγων τα τελευταία χρόνια προκαλεί ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον των χρηματοοικονομικών ερευνητών σχετικά με την μελέτη της χρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων η οποία αποτελεί ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»