Now showing items 15-31 of 31

 • Θέματα τιμολόγησης και χρήσεων των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου 

  Κουρσάρης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στην χρήση αλλά και την τιμολόγηση των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου. Αρχικά παρουσιάζεται η βασική ορολογία, η λειτουργία άλλα και η μέθοδος τιμολόγησης τους χρησιμοποιόντας ...
 • Θεωρίες πάνω στον τραπεζικό ανταγωνισμό και την ανάληψη κινδύνου 

  Κοσμάς, Μιχάλης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
  Ο βαθμός ανταγωνιστικότητας ενός τραπεζικού κλάδου και η επίδραση που επιφέρει στη συμπεριφορά των τραπεζών απέναντι στον κίνδυνο, έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των Αρχών και αρκετών ακαδημαϊκών, ειδικά μετά ...
 • Θεωρίες τιμολόγησης με ασυμμετρία πληροφόρησης 

  Γρηγοράκης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-03)
  Σε μια οικονομία, η τελική τιμή ενός αξιογράφου, καθώς και τα αναμενόμενα κέρδη των συναλλασσόμενων, αλλάζουν ανάλογα με την συμπεριφορά και τις γνώσεις τους. Κάθε συμβαλλόμενος μπορεί είτε να λαμβάνει ιδιωτική πληροφόρηση ...
 • Μέθοδοι τιμολόγησης συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης 

  Θεοδούλου, Μαργαρίτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-03-27)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στις δύο πιο σημαντικές μεθόδους τιμολόγησης του πιστωτικού κινδύνου. Αρχικά και έως ότου ξεκινήσει η παρουσίαση των μεθόδων αυτών, γίνεται μια αναφορά στα πιστωτικά παράγωγα ...
 • Μέθοδοι υπολογισμού της αξίας - σε - κίνδυνο μεικτών χαρτοφυλακίων 

  Κλεφτόγιαννη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-03)
  Η έννοια της Αξίας σε Κίνδυνο (VAR) αποτελεί ένα από τα σύγχρονα και πιο δημοφιλή εργαλεία εκτίμησης του κινδύνου στον κόσμο των επενδύσεων και τον τομέα διαχείρισης κινδύνων. Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι ...
 • Μελετώντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των αμοιβαίων κεφαλαίων 

  Τζόκολα, Εργκιάν (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-02)
  Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει σκοπό να μελετήσει τα μοντέλα που έχουν προταθεί από την βιβλιογραφία για το πώς οι διαχειριστές μεγάλων κεφαλαίων ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Εφαρμόζονται κάποια μοντέλα από ...
 • Πιστωτικός κίνδυνος και τιμολόγηση δανείων 

  Στρατής, Μύρων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-04-16)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη μοντέλων τιμολόγησης δανείων που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο. Αρχικά, γίνεται ανάλυση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (Non-Performing Loans, NPL) και ...
 • Πως επηρεάζει η σχετική απόδοση την επενδυτική συμπεριφορά των αμοιβαίων κεφαλαίων; 

  Ρετζιλάς, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-02)
  Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των διαχειριστών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Αρχικά γίνεται μια αναφορά των μοντέλων που έχει χρησιμοποιηθεί από την βιβλιογραφία ώστε ...
 • Στρατηγικές ασφάλισης χαρτοφυλακίων 

  Μαρίνη, Αγγελική Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-07)
  Η διαχείριση επενδυτικού κινδύνου είναι ένα πολύ βασικό και σημαντικό θέμα στη χρηματοοικονομική τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Η σημασία άλλωστε της διαχείρισης των επενδυτικών κινδύνων ή των κινδύνων της ...
 • Στρατηγικές εμβολιασμού με ομόλογα: θεωρία και πρακτικές εφαρμογές 

  Ζαννή, Άλκηστις (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-03)
  Οργανισμοί, όπως ασφαλιστικές εταιρίες και συνταξιοδοτικά ταμεία, με δεδομένες μελλοντικές χρηματικές εκροές καλύπτουν τις υποχρεώσεις αυτές διαμορφώνοντας ομολογιακά χαρτοφυλάκια που θα αποδώσουν στο τέλος τις ροές που ...
 • Σύγκριση μεθόδων τιμολόγησης επιτοκιακών παραγώγων 

  Ματθαίος, Επαμεινώνδας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τα επιτοκιακά παράγωγα και πιο συγκεκριμένα προσπαθεί να συγκρίνει τις μεθόδους τιμολόγησης των εν λόγω χρηματοοικονομικών προϊόντων μέσω μοντέλων επιτοκίου. Αναλυτικότερα, θα ...
 • Σύγκριση υποδειγμάτων πιστωτικού κινδύνου 

  Κατσούδα, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-03)
  Η έκταση που έχει πάρει το θέμα του πιστωτικού κινδύνου τα τελευταία χρόνια καθώς και οι απαιτήσεις των θεσμών (Βασιλεία) οδηγεί στη διαρκή προσπάθεια για την ποσοτική αντανάκλαση και εν τέλει τη σωστή διαχείριση ...
 • Τιμολόγηση εγγυημένων δανειακών ομολόγων 

  Μπαμπίλης, Χαράλαμπος Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
  Η παρούσα εργασία, έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα CDO και CDO, να εξηγήσει το πώς δημιουργήθηκαν, πώς άνθισαν και συνετέλεσαν στη δημιουργία και εξάπλωση της σύγχρονης χρηματοοικονομικής ...
 • Τιτλοποιημένα αξιόγραφα : τιμολόγηση και συμμετοχή στα αιτιατής χρηματοοικονομικής κρίσης του 2007-2009 

  Κοντού, Ελισάβετ (2014-08-20)
  Η παρούσα εργασία έχει στόχο να παρουσιάσει τη διαδικασία της τιτλοποίησης και το ρόλο που διαδραμάτισε στην παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση που ξέσπασε το 2007. Θα περιγραφούν η δομή, ο τρόπος λειτουργίας της και τα ...
 • Το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων με την χρήση δικαιωμάτων προαίρεσης 

  Γιαλλουράκης, Κοσμάς (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Στην παρούσα εργασία θα εξετάσουμε το πρόβλημα της τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων κάτω από επενδυτικούς περιορισμούς. Η τιμολόγηση των αξιογράφων θα γίνει με το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (CAPM). ...
 • Υποδείγματα στοχαστικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

  Μπάρλας, Γεώργιος Ι. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
  Στην παρούσα διπλωματική διατριβή αρχικά επιχειρείται ο εντοπισμός των διακρίσεων μεταξύ των στρατηγικών και των στατικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην διαχείριση ενεργητικού-παθητικού. Επιπλέον, ταξινομούνται οι ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»