Show simple item record

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν : εξέλιξη και προβλέψεις

dc.contributor.authorΣάλτης, Γεώργιος
dc.date.accessioned2017-09-01T09:34:54Z
dc.date.available2017-09-01T09:34:54Z
dc.date.issued2016-10
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9883
dc.description.abstractΟι Εθνικοί Λογαριασμοί αποτελούν την πηγή ενός πλήθους γνωστών οικονομικών δεικτών, οι οποίοι παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι το πλέον χρησιμοποιούμενο μέτρο ανάπτυξης μιας οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα, δείκτες που προέρχονται από αυτό- όπως το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ ή το προσαρμοσμένο σε διάφορα επίπεδα τιμής- χρησιμοποιούνται ευρέως ως μέτρο σύγκρισης του βιοτικού επιπέδου ή για να παρακολουθείται η πορεία σύγκλισης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Επίσης, η εξέλιξη των συγκεκριμένων συνιστωσών του ΑΕΠ και των σχετικών δεικτών, όπως το επίπεδο παραγωγής, οι εισαγωγές και εξαγωγές, η εγχώρια (ιδιωτική και δημόσια) κατανάλωση ή οι επενδύσεις καθώς επίσης και το ύψος των εισοδημάτων και της αποταμίευσης, μπορεί να παρέχει πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής δραστηριότητας και, συνεπώς, να είναι η βάση για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των συγκεκριμένων πολιτικών της ΕΕ. Στο πρώτο μέρος της μελέτης μας θα αναλύσουμε τις βασικές συνιστώσες του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει μια επισκόπηση της πορείας του ΑΕΠ από το 2003 έως το 2015 και θα διαλευκάνουμε το γιατί όλες οι προβλέψεις για το 2015 είχαν απόκλιση από τα πραγματοποιηθέντα μεγέθη. Συνεχίζοντας, θα αναλυθεί η οικονομική κρίση- αιτίες και αποτελέσματα, ειδικά στη χώρα μας. Στο τελευταίο κεφάλαιο θα μελετηθούν οι προβλέψεις για την Ελλάδα από αρκετές πηγές, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Citygroup, η Standard & Poor’s και το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών.el
dc.format.extent80el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΑκαθάριστο εγχώριο προϊόν : εξέλιξη και προβλέψειςel
dc.title.alternativeGross Domestic product : progress and predictionsel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENNational accounts are the source for a multitude of well-known economic indicators which are presented in this study. Gross domestic product (GDP) is the most frequently used measure for the overall size of an economy, while derived indicators such as GDP per capita — for example, in euro or adjusted for differences in price levels — are widely used for a comparison of living standards or to monitor the process of convergence across the European Union (EU). Moreover, the development of specific GDP components and related indicators, such as those for economic output, imports and exports, domestic (private and public) consumption or investments, as well as data on the distribution of income and savings, can give valuable insights into the main drivers of economic activity and thus be the basis for the design, monitoring and evaluation of specific EU policies. In the first part of our study we will analyze the main components of Gross Domestic Product. In the second chapter, we will give an overview of GDP’s process from 2003 to 2015 and clear up why all predictions for 2015 had a deviation from the realized sizes. We will continue with analyzing the economic crisis- causes and results, especially in our country, Greece. In the last chapter, we will study predictions for Greece from multiple sources such as European Commission, Citygroup, Standard & Poor’s and the Greek Ministry of Finance.el
dc.contributor.masterΟικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγικήel
dc.subject.keywordΕθνικοί λογαριασμοίel
dc.subject.keywordΑκαθάριστο Εγχώριο Προϊόνel
dc.subject.keywordΕυρωπαϊκή Ένωσηel
dc.subject.keywordΚατανάλωσηel
dc.subject.keywordΕπενδύσειςel
dc.subject.keywordΑπασχόλησηel
dc.subject.keywordΠροβλέψειςel
dc.subject.keywordNational Accountsel
dc.subject.keywordGross Domestic Productel
dc.subject.keywordEuropean Unionel
dc.subject.keywordConsumptionel
dc.subject.keywordInvestmentsel
dc.subject.keywordEmploymentel
dc.subject.keywordPredictionsel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»