Show simple item record

dc.contributor.advisorTzannatos, Ernestos
dc.contributor.advisorΤζαννάτος, Ερνέστος
dc.contributor.authorTsamourtzis, Apostolos
dc.contributor.authorΤσαμουρτζής, Απόστολος
dc.date.accessioned2023-09-11T10:33:22Z
dc.date.available2023-09-11T10:33:22Z
dc.date.issued2023-05
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/15697
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/3119
dc.description.abstractΕισαγωγή: Η ναυτιλία είναι ένα ειδικό εμπορικό και οικονομικό σύστημα λόγω της φύσης και της ιδιαιτερότητας των εμπλεκόμενων φορέων, της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας που απαιτείται και του πολύ υψηλού κεφαλαίου. Οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν πολύπλοκες οργανωτικές και διαχειριστικές δομές, λειτουργώντας ως παγκόσμιοι οργανισμοί. Για τη σωστή λειτουργία των επιχειρήσεων πρέπει να γίνεται σωστή διαχείριση όλων των διαθέσιμων πόρων της εταιρείας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να πραγματοποιήσει μια εις βάθος έρευνα για τον «Ανθρώπινο Παράγοντα», προς μια ενιαία προσέγγιση για τη διαχείριση της ασφάλειας στη ναυτιλία. Δεύτερον, μέσω αυτής της μελέτης, γίνεται προσπάθεια να ερμηνευτούν τα αποτελέσματα της έρευνας, να παρουσιαστούν οι συνθήκες που τα διαμορφώνουν και να προκύψουν προτάσεις που θα βελτιώσουν αυτές τις συνθήκες. Μεθοδολογία: Η μελέτη χρησιμοποιεί τόσο δευτερογενή όσο και πρωτογενή έρευνα. Τα ήδη δημοσιευμένα σχετικά και κατάλληλα δεδομένα έχουν επιλεγεί προσεκτικά. Ένα ευρύ φάσμα σχετικών δευτερογενών πηγών, όπως περιοδικά που παρουσιάζουν τον «Ανθρώπινο Παράγοντα», προς μια ενιαία προσέγγιση για τη διαχείριση της ασφάλειας στη ναυτιλία, αξιόπιστες επαγγελματικές ιστοσελίδες, διαδικτυακές εφημερίδες και περιοδικά, επαγγελματικά περιοδικά και ιστολόγια, και τελευταία αναρτήσεις και στατιστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αποτελούν το κύριο εργαλείο αυτής της έρευνας, ειδικά πολλές αναρτήσεις και κριτικές χρησιμοποιήθηκαν για να καταλήξουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αποτελέσματα: Το 37% των συμμετεχόντων είπε ότι ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με το γεγονός ότι η έλλειψη επίγνωσης της σοβαρότητας των κινδύνων της εργασίας από μέρος των μελών του πληρώματος είναι πιθανός κίνδυνος για περιστατικά ή ατυχήματα, το 34% διαφώνησε πλήρως ενώ ένα 22% συμφώνησε, το 55% των συμμετεχόντων είπε ότι συμφωνεί με το γεγονός ότι η υπερφόρτωση εργασίας από τα μέλη του πληρώματος είναι πιθανός κίνδυνος για περιστατικά ή ατυχήματα, ένα 24% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί και ένα 18% συμφωνεί απόλυτα και το 36% των συμμετεχόντων είπαν ότι συμφωνούν με το γεγονός ότι οι αποφάσεις που βασίζονται σε ελλιπείς πληροφορίες από μέλη του πληρώματος είναι πιθανός κίνδυνος για περιστατικά ή ατυχήματα, ένα 33% συμφωνεί απόλυτα ενώ ένα 27% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί. Συμπέρασματα: Κατά συνέπεια, οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι Masters / First Engineers (παλαιοί και νέοι), Mates / Second Engineers, Second Mates / Third Engineers και όλοι οι αξιωματικοί φρουρών γέφυρας / μηχανής (ακόμη και οι συνεργάτες του καταστρώματος / μηχανοστάσιο), είναι καλά γνώστες των νέων τεχνολογίες στη γέφυρα/μηχανοστάσιο και είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν όσο το δυνατόν καλύτερα με άλλους αξιωματικούς, πιλότους και εξοπλισμό στη γέφυρα/μηχανοστάσιο, τόσο υπό κανονικές συνθήκες όσο και σε καταστάσεις κινδύνου.el
dc.format.extent69el
dc.language.isoenel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/*
dc.titleHuman factor : towards a unified approach for safety management in shippingel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδώνel
dc.description.abstractENIntroduction – Shipping is a special commercial and economic system due to the nature and specificity of the entities involved, the specialized know-how required, and the very high capital involved. Shipping companies have complex organizational and management structures, operating as global organizations. For the proper operation of businesses, all available company resources must be properly managed. Aim - The purpose of this thesis is to make an in-depth research about the ''Human Factor'', towards a unified approach for safety management in shipping. Secondly, through this study, an effort is made in order to interpret the results of the research, to present the conditions that shape them and to come up with proposals that will improve these conditions. Methodology - The study makes use of both of secondary and primary research. Already published relevant and appropriate data have been carefully chosen. A wide range of related secondary sources, such as, magazines that present the ''Human Factor'', towards a unified approach for safety management in shipping, credible professional web sites, online newspapers and magazines, professional journals and blogs, and last but not least social media posts and statistics which are the main tool of this research, especially many posts and reviews were used to come up with the desirable result. Results – The 37% of the participants said that they neither agree nor disagree with the fact that the lack of awareness of the seriousness of the jeopardies of the job from part of crew members is possible danger for incidents or accidents, the 34% totally disagreed whereas a 22% agreed, the 55% of the participants said that they agreed with the fact that work overload from crew members is possible danger for incidents or accidents, a 24% neither agree nor disagree and a 18% totally agreed and the 36% of the participants said that they agreed with the fact that decisions based on incomplete information from crew members is possible danger for incidents or accidents, a 33% totally agreed whereas a 27% neither agreed nor disagreed. Conclusion – Consequently, shipping companies must ensure that Masters / First Engineers (old and new), Mates / Second Engineers, Second Mates / Third Engineers and all bridge / engine watch officers (even deck mates / engine room), are well versed in new technologies on the bridge/engine room and are able to interact as best as possible with other officers, pilots and equipment on the bridge/engine room, both under normal conditions and in distress situations.el
dc.contributor.masterΒιωσιμότητα και Ποιότητα στη Θαλάσσια Βιομηχανίαel
dc.subject.keywordHuman factorel
dc.subject.keywordSoft skillsel
dc.subject.keywordTMSA new element 14el
dc.subject.keywordSafety cultureel
dc.subject.keywordJust cultureel
dc.date.defense2023-05-26


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»