Show simple item record

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των συμβούλων σχολικής ζωής στα ενδοσχολικά και εξωσχολικά προβλήματα των μαθητών

dc.contributor.advisorΑγιακλόγλου, Χρήστος
dc.contributor.authorΚουτσίνη, Μυρτώ
dc.date.accessioned2022-12-20T11:32:12Z
dc.date.available2022-12-20T11:32:12Z
dc.date.issued2022-10
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/14932
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/2354
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την αποτελεσματικότητα του νέου ρόλου που έχει εισαχθεί στα σχολεία της αντίστοιχης βαθμίδας, δηλαδή τον Σύμβουλο Σχολικής Ζωής. Ο ρόλος αυτός μέχρι πρότινος δεν υπήρχε εντός των σχολικών δομών, αντίθετα από τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα πολλών χωρών. Η εργασία χωρίζεται σε δύο κύριες ενότητες. Στην πρώτη, καλύπτονται οι θεωρητικές πτυχές του θέματος, μέσα σε δύο κεφάλαια, όπου στο πρώτο, αναφέρονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές (ενδοσχολικά και εξωσχολικά) και αναλύεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλά και η επίδραση της σχολικής ηγεσίας, ενώ στο δεύτερο, γίνεται μια εκτενής παρουσίαση του ρόλου του Συμβούλου Σχολικής Ζωής. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται οι ρόλοι και τα καθήκοντα του Συμβούλου, οι στόχοι του Σχολικού Προγράμματος Συμβουλευτικής, τα ηθικά όρια του Συμβούλου και το Ρυθμιστικό Πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του. Στη δεύτερη ενότητα, περιλαμβάνεται η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας. Η έρευνα ήταν ποσοτικού χαρακτήρα, με δείγμα 100 εκπαιδευτικών, διορισμένων σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και με ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου. Τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν α. κατά πόσο ο Σύμβουλος σχολικής ζωής συμβάλλει στην επίλυση των ενδοσχολικών προβλημάτων, β. κατά πόσο ο Σύμβουλος σχολικής ζωής συμβάλλει στην επίλυση των εξωσχολικών προβλημάτων, γ. κατά πόσο τα χαρακτηριστικά που απαιτείται να έχει ο Σύμβουλος συμβάλλει στην επίλυση των παραπάνω προβλημάτων και δ. κατά πόσο συμβάλλει στην επίλυση αυτών των προβλημάτων η συνεργασία μεταξύ Συμβούλου και εκπαιδευτικών. Από την ανάλυση των δεδομένων μέσω της περιγραφικής στατιστικής, διαπιστώθηκε ότι ο Σύμβουλος σχολικής ζωής συμβάλλει στην επίλυση των ενδοσχολικών και εξωσχολικών προβλημάτων των μαθητών, ότι απαιτείται να έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να ανταποκριθεί επαρκώς και αποτελεσματικά στο ρόλο του (π. χ. ικανότητα κατανόησης και ακρόασης, πίστη στην αλλαγή κλπ), ενώ τονίστηκε ως πολύ σημαντικό στοιχείο η επικοινωνία μεταξύ του Συμβούλου και των εκπαιδευτικών.el
dc.format.extent99el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.titleΔιερεύνηση της αποτελεσματικότητας των συμβούλων σχολικής ζωής στα ενδοσχολικά και εξωσχολικά προβλήματα των μαθητώνel
dc.title.alternativeInvestigation of the effectiveness of school life counseling on intra-school and out-of-school problems of studentsel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThis paper attempts to investigate the opinions of secondary school teachers regarding the effectiveness of the new role that has been introduced in schools of the respective grade, namely the School Life Advisor. This role has not previously existed within school structures, contrary to most educational systems in many countries. The work is divided into two main sections. In the first, the theoretical aspects of the subject are covered, within two chapters, where in the first, the problems faced by the students (inside and outside school) are mentioned and the role of the teacher is analyzed, as well as the effect of school leadership, while in the second, an extensive presentation of the role of the School Life Adviser; More specifically, the roles and duties of the Counselor, the goals of the School Counseling Program, the ethical boundaries of the Counselor and the Regulatory Framework that governs its operation are mentioned. In the second section, the research methodology and results are included. The research was quantitative in nature, with a sample of 100 teachers, assigned to a secondary school, and with a research tool the closed questionnaire. The research questions were a. to what extent the School Life Advisor contributes to solving intra-school problems, b. to what extent the school counselor contributes to solving extracurricular problems, c. to what extent the characteristics that the Counselor is required to have contribute to the solution of the above problems and d. to what extent the cooperation between the Counselor and teachers contributes to the solution of these problems. From the analysis of the data through descriptive statistics, it was found that the School Life Counselor contributes to solving the intra-school and extra-curricular problems of the students, that he is required to have some specific characteristics to adequately and effectively respond to his role (e.g. ability to understand and listening, belief in change, etc.), while the communication between the Counselor and the teachers was emphasized as a very important element.el
dc.contributor.masterΟικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδωνel
dc.subject.keywordΣύμβουλοι σχολικής ζωήςel
dc.subject.keywordΠροβλήματα μαθητώνel
dc.subject.keywordΔευτεροβάθμια εκπαίδευσηel
dc.date.defense2022-12-16


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»