Show simple item record

dc.contributor.advisorPantouvakis, Angelos
dc.contributor.advisorΠαντουβάκης, Άγγελος
dc.contributor.authorDionopoulou, Maria
dc.contributor.authorΔιονοπούλου, Μαρία
dc.date.accessioned2021-02-05T10:13:27Z
dc.date.available2021-02-05T10:13:27Z
dc.date.issued2020-12
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13243
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/666
dc.description.abstractΑυτή η διπλωματική εργασία ερευνά τη σημαντικότητα της ποιότητας στην ναυτιλιακή βιομηχανία σε συνδυασμό με την απαραίτητη ασφάλεια και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η ποιότητα στο χώρο της ναυτιλίας δεν αφορά μόνο το προϊόν αλλά και τις υπηρεσίες, τις διαδικασίες, το προσωπικό και γενικά με οτιδήποτε εμπλέκεται για τη σωστή διεξαγωγή των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Προκειμένου να υπάρξουν επικερδή αποτελέσματα και επίτευξη των στόχων, θα πρέπει κάθε ενέργεια, σύστημα και υλικά να διακατέχονται από ποιότητα. Μέσα από μία αναλυτική περιγραφή γίνεται σαφές πόση σημαντική είναι η ποιότητα στο χώρο της ναυτιλίας. Ένα ενδιαφέρον ζήτημα που έρχεται πολλές φορές σε σύγκρουση με τη ζητούμενη ποιότητα στη ναυτιλία είναι αυτό της ασφάλειας. Προκείμενου να επιτευχθεί η απαραίτητη ασφάλεια, αυτό αυτομάτως συνεπάγεται σε αύξηση των κόστων. Η ασφάλεια απαιτεί συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού (εν πλω και στις εταιρείες), σύγχρονα συστήματα πλοήγησης και τεχνολογίας καθώς και πολλά άλλα σημαντικά θέματα ασφάλειας που αναλύονται εκτενώς στην παρούσα διπλωματική εργασία. Πολλές ναυτιλιακές εταιρείες επιλέγουν να μειώσουν την ασφάλεια προκειμένου να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν καλύτερα στην ποιότητα. Όταν τίθενται ζητήματα ασφάλειας τότε οι διαδικασίες είναι πιο χρονοβόρες και πολυέξοδες. Παρατηρήθηκε όμως ότι όταν αμελείται η ασφάλεια, δημιουργούνται ατυχήματα. Γι αυτό το λόγο δημιουργήθηκαν κανόνες και νόμοι από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας και πολλούς άλλους οργανισμούς οι οποίοι υποχρεώνουν τις ναυτιλιακές εταιρείες να τηρούν και να εφαρμόζουν συγκεκριμένα μέτρα ασφάλειας. Ο Διεθνής Κώδικας Διαχείρισης Ασφάλειας, το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης περιγράφουν λεπτομερώς τις υποχρεώσεις κάθε ναυτιλιακής εταιρείας. Τα τελευταία χρόνια, έχει δοθεί έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα θαλάσσια ύδατα χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης μιας και η ρύπανση τους είναι μεγάλη και επικίνδυνη για πολλά ζώα, φυτά και ακόμη και για τον άνθρωπο. Ως γνωστόν, τα ναυτικά ατυχήματα προκαλούν τεράστιες οικολογικές καταστροφές, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η διέλευση των πλοίων στους ωκεανούς γίνεται χωρίς επιπτώσεις για το θαλάσσιο περιβάλλον. Σε αυτό το σημείο, γίνεται μεγάλη αναφορά στις οικολογικές καταστροφές που προκαλεί η ναυτιλία με σκοπό να γίνει αντιληπτό η σοβαρότητα της κατάστασης όπως και οι τρόποι αντιμετώπισης τους. Και σε αυτό το θέμα έχουν καθιερωθεί σχετικές νομοθεσίες που επιβάλλουν στις ναυτιλιακές εταιρείες να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Αυτά τα ζητήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για πολλούς λόγους. Αρχικά, για μια ναυτιλιακή εταιρεία καθώς καθορίζουν την ανταγωνιστικότητά της στο χώρο αλλά και την επιβίωση της. Ύστερα, για την ασφάλεια του προσωπικού και του εμπορεύματος και τέλος για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος το οποίο επηρεάζει άμεσα και έμμεσα όλον τον κόσμο.el
dc.format.extent98el
dc.language.isoenel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleQuality shipping: mechanisms for safer shipping and cleaner oceansel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδώνel
dc.description.abstractENThis paper serves as an enquiry into the importance of quality in the shipping industry in combination with the necessary safety and protection of the marine environment. Quality in the field of shipping is not only about the product but also the services, the procedures, the staff and in general with everything involved for the correct execution of the desired results. In order to have profitable results and achieve the goals, each action, system and materials must be possessed by quality. Through a detailed description it becomes clear how important quality is in the field of shipping. An interesting issue that often comes into conflict with the required quality in shipping is that of safety. In order to achieve the necessary safety, this automatically entails an increase in costs. Safety requires continuous training and information of staff (on board and in companies), modern navigation systems and technology as well as many other important safety issues that are extensively analyzed in this dissertation. Many shipping companies choose to reduce safety in order to respond as well as possible to quality. When safety issues arise then the procedures are more time consuming and costly. However, it has been observed that when safety is neglected, accidents occur. For this reason, rules and laws were created by the International Maritime Organization and many other organizations that oblige shipping companies to comply with and implement specific safety measures. The International Safety Management Code, the Safety Management System and the International Organization for Standardization describe in detail the obligations of each shipping company. In recent years, emphasis has been placed on environmental protection. Seawater needs immediate treatment as its pollution is high and dangerous for many animals, plants and even humans. Maritime accidents are known to cause enormous ecological disasters, but this does not mean that the passage of ships in the oceans has far-reaching effects on the marine environment. At this point, great reference is made to the ecological disasters caused by shipping in order to understand the severity of the situation as well as the ways to deal with them. In this regard, relevant legislation has been established that requires shipping companies to take measures to protect the marine ecosystem. These issues are particularly important for many reasons. Initially, for a shipping company as they determine its competitiveness in the field and its survival. Then, for the safety of personnel and goods and finally for the protection of the marine environment which directly and indirectly affects the whole world.el
dc.contributor.masterShipping Managementel
dc.subject.keywordShippingel
dc.subject.keywordQualityel
dc.subject.keywordSafetyel
dc.subject.keywordOceansel
dc.subject.keywordEnvironmentel
dc.subject.keywordISMel
dc.subject.keywordSMSel
dc.subject.keywordISOel
dc.subject.keywordIMOel
dc.date.defense2021-02-02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»