Now showing items 11-30 of 734

 • Martingale ισοδύναμα μέτρα πιθανότητας και το πρόβλημα της αποτίμησης ασφαλιστικών παραγώγων CAT 

  Κακοταρίτης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-05)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται το πρόβλημα της αποτίμησης των ασφαλιστικών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για καταστροφικά γεγονότα (ΣΜΕ CAT για συντομία), τα οποία βασίζονται στον Δείκτη Ζημιών (Loss Index) ...
 • Martingales στη θεωρία κινδύνου με εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά 

  Λυμπερόπουλος, Δημήτρης Π. (2007-05-21)
  Στην παρούσα εργασία διερευνάται η επίδραση της Θεωρίας των Martingales στη Θεωρία Κινδύνου και δίνονται κάποιες εφαρμογές των παραπάνω στα χρηματοοικονομικά. Συγκεκριμένα, παρατίθεται ένας martingale – χαρακτηρισμός της ...
 • On the density of the time of ruin with exponential claims 

  Μητροδήμα, Ευαγγελία Ν. (2011-06-02)
 • R και S διαγράμματα ελέγχου με όρια πιθανότητας 

  Κοϊμτζόγλου, Αλέξιος Π. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Τα διαγράμματα ελέγχου Shewhart είναι ένα σημαντικό και ισχυρό εργαλείο σε μια προσπάθεια προς μια σταθερότερη παραγωγική διεργασία. Μέσω αυτών των διαγραμμάτων, μπορούν να ελεγχθούν πιθανές αποκλίσεις σε διάφορες παραμέτρους ...
 • Skew symmetric κατανομές και εφαρμογές τους 

  Κριεκούκης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Οι λοξές κατανομές εμφανίζουν σε σχέση με τις αντίστοιχες συμμετρικές ενισχυμένο το χαρακτηριστικό της ευελιξίας, ένεκα της ύπαρξης του επιπρόσθετου γνωρίσματος της λοξότητας. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, ...
 • Solvency II και εφαρμογή σε εταιρεία γενικών ασφαλίσεων 

  Κυρίτση, Δοξιάνα Λ. (2011-05-25)
  Στην διπλωματική αυτή εργασία γίνεται μια επισκόπηση της κρατικής εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συγκεκριμένα του υπάρχοντος νομοθετικού καθεστώτος φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών, ...
 • Stress testing σε ταμείο συντάξεων 

  Καραπέτης, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
  Στην εργασία αυτή, γίνεται μία προσπάθεια να συνταχθεί μία αναλογιστική μελέτη για ένα επικουρικό ταμείο κοινωνικής ασφάλισης. Χρησιμοποιείται ο όρος “γίνεται μία προσπάθεια” καθώς δεν θα μπορούσε να καταστεί επιτυχώς η ...
 • Techniques for monitoring city air quality 

  Χαλανούλη, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
  Ο κύριος στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει τυχόν υπερβάσεις στις τιμές (συγκεντρώσεις) των ρύπων στον Αττικό ουρανό χρησιμοποιώντας μεθόδους ανάλυσης χρονοσειρών όπως για παράδειγμα ARIMA μοντέλα ...
 • The use of credit scoring systems in measuring credibility : the case of greek companies 

  Μουρίκη, Δωροθέα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-04)
 • Transition matrices in credit risk 

  Καπόλος, Σαράντης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-07-17)
 • Value-at-risk : ανασκόπηση 

  Λυσιμάχου, Περσεφόνη Τ. (2010-11-03)
  Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι είναι συνυφασμένοι με τη μεταβλητότητα της αγοράς, μια περίπλοκη κίνηση διάφορων οικονομικών μεταβλητών, και μπορούν να προκαλέσουν ζημιά ή κέρδος. Η πιθανότητα απώλειας οδήγησε στην ...
 • Αγορές contango(premium) και backwardation(discount) σε Σ.Μ.Ε. σε δείκτες του Χ.Α.Α. 

  Κονδύλης, Αντώνιος Κ. (2004-01-01)
  Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας, είναι να παρατηρήσουμε κατά πόσον οι αποκλίσεις από την δίκαιη, θεωρητική τιμή που πρέπει να επικρατεί κατά την διάρκεια διαπραγμάτευσης των Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.), ...
 • Αιτιότητα κατά Granger και συνολοκλήρωση μεταξύ συναλλαγματικής ισοτιμίας και δεικτών χρηματιστηρίων 

  Παλτόγλου, Ευδοξία Γ. (2006-05-29)
  Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εκτίμηση της αποδοτικότητας, από κοινωνικοοικονομική σκοπιά, μεγάλων επενδυτικών σχεδίων μέσω της μεθόδου Ανάλυσης Κοινωνικών Ωφελειών – Κόστους. Το επενδυτικό σχέδιο που ...
 • Ακολουθιακή ανάλυση αλυσίδων DNA 

  Παπά, Φραντζέσκα Δ. (2007-07-13)
  Η έλικα του DNA αποτελεί ένα σηµαντικό κομµάτι μελέτης στο χώρο της Μοριακής Βιολογίας. Όλες οι λειτουργίες και τα κληρονοµικά γνωρίσµατα των οργανισµών αποκαλύπτονται µέσα από τη µελέτη των δοµικών λίθων του νουκλεϊνικού ...
 • Ακριβείς και προσεγγιστικοί υπολογισμοί για ποσότητες με ενδιαφέρον στη θεωρία κινδύνου με χρήση του πακέτου actuar 

  Ντεργιαντέ, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11)
  Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι η μελέτη της κατανομής των συνολικών αποζημιώσεων ενός χαρτοφυλακίου κινδύνων. Η εν λόγω μελέτη αφορά το συλλογικό μοντέλο της θεωρίας κινδύνου και η ανάλυσή του θα γίνει με ...
 • Αλγόριθμοι υπολογισμού της αξίας ασιατικών δικαιωμάτων σε γραφήματα 

  Γιακουμάκη, Ολγα Χ. (2007-11-06)
  Η τιμολόγηση των παραγώγων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα στο χώρο της χρηματοοικονομίας, και αυτό γιατί αναζητά ακριβείς και ταχύτατες μεθόδους. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί τρόποι τιμολόγησης παραγώγων. Άλλοι ...
 • Αλλαγή μέτρου για σύνθετες μεικτές ανανεωτικές διαδικασίες με εφαρμογές στις αρχές υπολογισμού ασφαλίστρου 

  Ηλιοπούλου, Χριστίνα - Στέλλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-07)
  Για δοσμένη σύνθετη ανανεωτική διαδικασία S κάτω από ένα μέτρο πιθανότητας P παρουσιάζεται ένας χαρακτηρισμός όλων των μέτρων πιθανότητας Q επάνω στο πεδίο ορισμού του P, ώστε τα P και Q να είναι προοδευτικά ισοδύναμα και ...
 • Αλληλεπιδράσεις στο μέσο και τη διακύμανση των αποδόσεων των αγορών της νοτιοανατολικής Ασίας 

  Κόκκινη, Κωνσταντίνα (2010-10-26)
  Σε αυτή την εργασία εξετάζεται η υπόθεση της αλληλεπίδρασης των χρηματιστηριακών αγορών ιδιαίτερα όταν αυτές βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται η περίπτωση των χωρών της Νοτιοανατολικής ...
 • Ανάλυση αναλογιστικών δεδομένων με χρήση Copulas 

  Λιλιτάκη, Βασιλική Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-06)
  Η βιβλιογραφία σχετικά με τις ιδιότητες και τις εφαρμογές των Copulas, σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους, αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Ειδικά στην αναλογιστική επιστήμη και στη διοικητική κινδύνου, τα Copulas ...
 • Ανάλυση από κοινού ασφαλίσεων ζωής σε περιβάλλον με στοχαστικά επιτόκια 

  Αικατερίνη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Η διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη μελέτη ομαδικών ασφαλιστήριων συμβολαίων ζωής που αφορούν σε δύο άτομα, σε ένα οικονομικό περιβάλλον με στοχαστικά επιτόκια. Συμβόλαια που καλύπτουν περισσότερες από μία ζωές ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»