Show simple item record

Προβλήματα αιχμής στη δημόσια διοίκηση: η περίπτωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

dc.contributor.advisorΠαντελίδης, Παντελής
dc.contributor.authorΜέγγουλη, Ειρήνη
dc.date.accessioned2019-07-25T05:53:39Z
dc.date.available2019-07-25T05:53:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12101
dc.description.abstractΗ παρούσα διατριβή παρουσιάζει προβλήματα που έχουν επισημανθεί αναφορικά με τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του ελληνικού συστήματος παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) και υποδεικνύει λύσεις για την αντιμετώπιση των εξής προβλημάτων που έχουν επισημανθεί σε οργανωτικό επίπεδο: o Η εκτίμηση των αναγκών υγείας των Ελλήνων πολιτών και κατ' επέκταση η πρόβλεψη (με βάση ιστορικά δεδομένα) της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας. o Η άνιση κατανομή του προσωπικού στις υπηρεσίες υγείας ανά την Ελληνική Επικράτεια. o Η έλλειψη εφαρμογής προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της διατριβής. Προσδιορίζονται τα ερευνητικά ερωτήματα και οι βασικές χρησιμοποιούμενες βάσεις δεδομένων και παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση και λεπτομερή παρουσίαση της βασικής θεωρητικής προσέγγισης. Καταγράφονται ζητήματα που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος της Π.Φ.Υ. και απασχόλησαν την εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τη μεθοδολογία που υιοθετήθηκε και τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται και αναλύονται τα εξής ευρήματα: • Πραγματοποιείται αξιολόγηση της πρόσβασης στην Π.Φ.Υ. και της κατανομής των ιατρών ανά κάτοικο. • Παρουσιάζονται τα ποσά συμμετοχής του ασθενούς στο κόστος της πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε σύγκριση με το μέσο μισθό σε επιλεγμένες χώρες. • Πραγματοποιείται σύγκριση ανάμεσα στις μεθόδους αμοιβής των ιατρών και το μέσο μισθό. • Παρουσιάζονται οι δείκτες διαθεσιμότητας ακτινολογικών και διαγνωστικών εργαστηριακών εγκαταστάσεων στους γενικούς ιατρούς σε σχέση με τον αριθμό των ιατρών. • Πραγματοποιείται συγκριτική ανάλυση των χωρών που παρουσιάζουν ως κριτήριο επιλογής της χρηματοδότησης της κατ’οίκον νοσηλείας το εισόδημα των δικαιούχων σε σχέση με το εισόδημα του μέσου συνταξιούχου. • Αναλύεται η ζήτηση για υπηρεσίες Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα, καθώς και οι προσδιοριστικοί παράγοντες που την επηρεάζουν. • Υπολογίζεται ο χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στις Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Πραγματοποιήθηκε έρευνα για τη χρονική περίοδο 01/12/2017-31/12/2017 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eRDV, που σχετίζεται με τον προγραμματισμό ενός ραντεβού σε γενικό ιατρό ή παθολόγο για τακτικό ραντεβού στο Εθνικό Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) ή στο Κέντρο Πρωτοβάθμιας Υγείας (Κεντρικό Υγείας). • Παρουσιάζεται η κατανομή των γενικών ιατρών ανά κάτοικο σε επίπεδο Δήμου αλλά και ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο του Δήμου. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε η κατανομή των γενικών ιατρών με τις εξής μεθόδους: α) βάση τη χρήση υπηρεσιών υγείας, β) την εφαρμογή του θεσμού gatekeeping, γ) η εγγύτητα των υπηρεσιών στον τόπο κατοικίας. • Παρουσιάζεται η ανάπτυξη προληπτικών ιατρικών δράσεων και υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός του προσωπικού που απαιτείται για την παροχή συμβουλών στον πληθυσμό της χώρας για σωστή διατροφή και την παύση του καπνίσματος • Προσδιορίζεται ο συνολικός αριθμός των παραπομπών για προσυπτωματικό έλεγχο καρκίνων που απαιτούνται για το συνολικό πληθυσμό της χώρας για ένα έτος. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του δημόσιου συστήματος Π.Φ.Υ..el
dc.format.extent137el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΠροβλήματα αιχμής στη δημόσια διοίκηση: η περίπτωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείαςel
dc.title.alternativeCritical issues in public administration: the case of primary health careel
dc.typeDoctoral Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThis thesis presents problems that have been identified with regard to the organisation and operation of the Greek Primary Health Care System and indicates and addresses the following organizational issues: o Assessment of health needs and forecasting demand (based on historical data) for primary health services in Greece. o The unequal distribution of the health workforce in the Greek Territory. o The lack of providing preventive care. The first chapter mentions the aim and the specific objectives of the dissertation. Research questions that are related to the purpose of the study are developed and articulated. The second chapter provides a literature review and presents the domestic and international experience regarding the organization of the Primary Health Care System. The third chapter gives an outline of research methods and contains the findings of the research in the following issues: • Αssessment of the primary care access and distribution of human resources. is carried out. • The financial contribution that patients are required to make when they use health care services is compared to the average disposal income. • A comparison is made between the doctor's remuneration methods and the average national wage. • The availability of radiological and diagnostic laboratory facilities to general practitioners is presented in relation to the available number of doctors. • Α comparative analysis is carried out among countries which show the income of the beneficiaries as a criterion for the nursing home care subsidy in relation to the income of the average pensioner. • A survey was conducted for the period 01/12/2017-31/12/2017 on the electronic eRDV platform for setting up appointments with a general practitioner/internist at the national Primary Care Network or the Primary Health Center. It was calculated the elapsed time between when demand for primary health services is initiated and supply is applied, all in units of time. • Explore the distribution of General Practitioners/internists per capita at Municipality level and per square kilometre of the Municipality. Furthermore, the general practitioners were allocated by the following methods: a) current utilization of health care services, b) the implementation of the gatekeeping and (c) the proximity of health services at the place of residence. • The focus for preventive actions is presented by calculating the total number of staff required to advise the Greek Population on proper nutrition and smoking cessation. • Calculate the total number of referrals for screening cancers required for the total population of the country for one year. The fourth chapter presents a summary of the findings in this research and proposals for the reorganization of Primary Health Care provision in Greece.el
dc.subject.keywordΠρωτοβάθμια φροντίδα υγείαςel
dc.subject.keywordΜοντέλο πρόβλεψης ζήτησης υπηρεσιών υγείαςel
dc.subject.keywordPrimary health careel
dc.subject.keywordHealth demand modelel
dc.date.defense2019-07-02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»