Show simple item record

dc.contributor.advisorΠαπαναστασόπουλος, Γεώργιος
dc.contributor.authorΜπέλλου, Χρυσούλα
dc.date.accessioned2018-11-29T08:30:02Z
dc.date.available2018-11-29T08:30:02Z
dc.date.issued2018-11-22
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11704
dc.description.abstractΗ χημική βιομηχανία παρέχει εξαιρετική συνεισφορά στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και παρουσιάζει αξιοσημείωτες προοπτικές ωφέλειας και ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια οικονομία. Η παρούσα διπλωματική εργασία αναλύει περιεκτικά το παγκόσμιο και ευρωπαϊκό γενικό οικονομικό περιβάλλον. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης επικεντρώνεται να παρουσιάσει την πορεία της ελληνικής οικονομίας του χημικού κλάδου και ειδικότερα της βιομηχανίας χρωμάτων που περιορίστηκε αρκετά λόγω οικονομικής ύφεσης κατά την περίοδο 2009-2014. Πολλές βιομηχανικές μονάδες ενδιάμεσων ή τελικών χημικών προϊόντων παρουσίασαν καθοδική πορεία ζήτησης και παραγωγής με αποτέλεσμα την μείωση των παραγωγικών επιδόσεων του κλάδου. Ενθαρρυντικά είναι τα εμφανή σημεία ανάπτυξης την τελευταία τετραετία. Στη συνέχεια, μέσα από μια θεωρητική ανασκόπηση σε χρηματοοικονομικές έννοιες όπως λογιστικές καταστάσεις, είδη και μέθοδοι ανάλυσης, η μελέτη αυτή χρησιμοποιεί το πολύτιμο εργαλείο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και το εφαρμόζει πρακτικά σε τρεις ελληνικές εταιρείες χρωμάτων για να απεικονίσει την πραγματική κατάσταση τους και να εξάγει πολύτιμα συμπεράσματα που μπορούν να συμβάλλουν στη λήψη ορθότερων επενδυτικών/επιχειρηματικών αποφάσεων. Μετά από μια σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων των υπό εξέταση εταιρειών: VERNILAC ΑΕ, NEOTEX ΑΕΒΕ και ER-LAC Γ.Δ. ΚΟΥΤΛΗΣ ΑΒΕΕ, αναλύεται αποτελεσματικά η χρηματοοικονομική τους θέση και πορεία κατά την χρονική περίοδο 2012-2014. Η επιλογή της περιόδου 2012-2014 έγινε με γνώμονα του ότι η κατάσταση και των οικονομικών καταστάσεων έγινε σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο. Πιο αναλυτικά, επιτυγχάνεται ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων των άνωθεν εταιρειών με τη χρήση ισολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης. Η κύρια μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων γίνεται με τη χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών (ρευστότητας, δραστηριότητας σχετικά με τη ρευστότητα, αποδοτικότητας και χρέους/μόχλευσης). Επίσης, παρουσιάζεται μια ατομική και συγκριτική κλάδου οριζόντια και κάθετη ανάλυση δεικτών (καθαρού κεφαλαίου κίνησης, μικτού και καθαρού περιθωρίου κέρδους, αποδοτικότητας ίδιων κεφαλαίων, ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού/ παγίου/ κεφαλαίου κίνησης, δανειακής επιβάρυνσης και ιδίων κεφαλαίων). IV Αξιοσημείωτα ευρήματα αυτής της μελέτης είναι η ρευστότητα των υπό εξέταση εταιρειών όπου στα αρχικά έτη μελέτης είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα και με την πάροδο του χρόνου παρουσιάζει πτωτική τάση και αυτό λόγω της μείωσης του Κυκλοφορούν Ενεργητικού και της αύξησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Όσον αφορά τους δείκτες δραστηριότητας σχετικούς με τη ρευστότητα παρατηρούμε πως ο λειτουργικός και εμπορικός τους κύκλος παρουσιάζει πτωτική πορεία και αυτό δείχνει πως η εταιρεία σταδιακά αποκτά υψηλή ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων και διαχείρισης αποθεμάτων καθώς και αποτελεσματικότερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίου φανερώνει ότι δεν κατάφεραν να ισορροπήσουν την επένδυση τους σε πάγια σε σχέση με τις πωλήσεις τους. Όσον αφορά την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων του κλάδου το σημαντικότερο συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι υπάρχει αύξηση της κερδοφορίας του κλάδου και κάποιον εκ των υπό μελέτη επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους της εταιρείας Βερνιλάκ ΑΕ και του κλάδου κινείται ανοδικά ενώ είναι σχετικά σταθερός για τις εταιρείες Νεοτέχ ΑΕΒΕ και Κούτλης ΑΒΕΕ. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους κινείτε ανοδικά για τις υπό εξέταση εταιρείες καθώς και για τον κλάδο έως το 2013, ενώ παρατηρείται μικρή πτώση για Βερνιλάκ ΑΕ και Κούτλη. Ωστόσο ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους κινείτε σε πολύ χαμηλά επίπεδα και κατά συνέπεια επηρεάζει το δείκτη απόδοσης ενεργητικού ο οποίος βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αλλά παρόλα αυτά έχει αυξητική τάση. Σχετικά με τους δείκτες χρέους/μόχλευσης παρατηρούμε πως οι εταιρείες έχουν σχετικά καλή δομή κεφαλαίων το οποίο υποδηλώνει πιθανή μακροχρόνια βιωσιμότητα. Εξετάζοντας το δείκτη ίδια προς ξένα κεφάλαια παρατηρούμε ότι η στήριξη της Βερνιλάκ ΑΕ στα ίδια κεφάλαια είναι πολύ μεγάλη. Ο ίδιος δείκτης δείχνει πως ότι η στήριξη της Νεοτέχ ΑΕΒΕ και του Κούτλη ΑΒΕΕ στα ίδια κεφάλαια είναι σχετικά μικρή. Όσον αφορά την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης των υπό εξέταση εταιρειών είναι εμφανές πως η Βερνιλάκ ΑΕ παρουσιάζει μικρή μείωση των πωλήσεων, αλλά παράλληλα μειώνει σημαντικά το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης. Σε σχέση με την Νεοτέχ ΑΕΒΕ έχουμε εντοπίσει μια ανάλογη σχέση πωλήσεων και κόστους πωληθέντων, ενώ τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας καθώς και τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης αυξάνονται σημαντικά. Σχετικά με τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης παρατηρούμε μείωση. Στην περίπτωση του Κούτλη ΑΒΒΕ παρατηρούμε μια V σχεδόν ανάλογη σχέση πωλήσεων και κόστους πωληθέντων, ενώ τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας καθώς και τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης μειώνονται σημαντικά. Θα ακολουθήσουν κάποια από τα συμπεράσματα που απορρέουν βάσει των αποτελεσμάτων της ανάλυσης των δεικτών και δείχνουν πως οι εταιρείες έχουνε ισχυρά σημεία αλλά και σοβαρά μειονεκτήματα. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τον δείκτη καθαρού κεφαλαίου κίνησης συμπεραίνουμε πως η Νεοτέχ έχει την ικανότητα να αντιμετωπίζει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της, η Βερνιλάκ ΑΕ πιθανόν να μην εκμεταλλεύεται το κυκλοφορούν ενεργητικό με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, ενώ ο Κούτλης ΑΒΒΕ δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις τρέχουσες υποχρεώσεις του. Σχετικά με το καθαρό και μικτό περιθώριο κέρδους είναι σημαντικό να επισημανθεί πως λόγω του ότι οι δείκτες βρίσκονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα είναι σημαντικό να μειωθεί σημαντικά το κόστος πωληθέντων καθώς και τα έξοδα διάθεσης τα οποία κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Σχετικά με τον λειτουργικό και εμπορικό κύκλο είναι εμφανής η σημαντική βελτίωση και των τριών υπό εξέταση εταιρειών, παρόλα αυτά ο Κούτλης ΑΒΒΕ θα πρέπει να υιοθετήσει μια πιο επιτυχημένη πιστωτική πολιτική, να κάνει καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων του καθώς και κάνει αποτελεσματική διαχείριση του καθαρού κεφαλαίου κίνησης.el
dc.format.extent140el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΧρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων στον κλάδο των χημικώνel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.contributor.masterΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)el
dc.subject.keywordΧημική βιομηχανίαel
dc.subject.keywordΧημικάel
dc.subject.keywordΒιομηχανία χρωμάτωνel
dc.subject.keywordΧρώματαel
dc.subject.keywordΧρηματοοικονομική ανάλυσηel
dc.subject.keywordΑριθμοδείκτεςel
dc.date.defense2018-11-22


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»