Now showing items 1-20 of 73

 • Capital loan analysis from 2010 to 2016 

  Αρτσιδάκης, Στυλιανός; Artsidakis, Stylianos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η ναυτιλία αποτελεί μία πολύ ιδιαίτερη αγορά, με συνεχείς διακυμάνσεις και ανάγκη για υψηλής εντάσεως κεφαλαίου επενδύσεις. Η χρηματοδότηση των εταιρειών, αποτελεί βασικό συστατικό τόσο της μεγέθυνσης όσο και της βιωσιμότητάς ...
 • Corporate governance in public - private partnerships 

  Μαυρίδου, Κυράννη; Mavridou, Kyranni (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance) στις Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (PPP: Public-Private Partnerships). Στο πλαίσιο αυτής, θα αποσαφηνιστούν οι όροι ...
 • International financing : the impact of uncertainty 

  Φλώρος, Κωνσταντίνος Δ. (2006-11-20)
  Η εργασία εξετάζει την επίδραση της αβεβαιότητας στον τρόπο χρηματοδότησης επιχειρήσεων, τραπεζών και κυβερνήσεων, σε επίπεδο χώρας. Συγκεκριμένα την επιλογή μεταξύ τραπεζικού δανεισμού και της έκδοσης ομολόγων, σε βραχυχρόνιο ...
 • Project financing 

  Μονοβάσιος, Γεώργιος Ε. (2003-12-01)
  Στην εισαγωγή της παρούσας εργασίας δίνεται ο ορισμός του project financing, τα ιστορικά στοιχεία και οι τάσεις αγοράς του. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται γιατί οι εταιρείες προτιμούν την χρηματοδότηση με project financing. ...
 • Three essays on capital structure 

  Λαμπρινουδάκης, Κωνσταντίνος Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012)
 • Venture capital και οικονομική κρίση 

  Μπαλμπούζης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-07)
  Το Venture Capital ή αλλιώς Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΚΕΣ) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην υποστήριξη νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων με στόχο την υψηλή προστιθέμενη αξία. ...
 • Αι χρηματοδοτικαί ανάγκαι των χωρών των ευρισκομένων εις το ενδιάμεσον στάδιον οικονομικής αναπτύξεως 

  Θάνος, Κωνσταντίνος Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1973)
  Εις την παρούσα εργασία αναπτύσσεται ή θέση περί της ανάγκης χωριστής αντιμετωπίσεως, από πλευράς διεθνούς χρηματοδοτικής ενισχύσεως, των προβλημάτων χρηματοδοτήσεως των ενδιαμέσου σταδίου αναπτύξεως χωρών, εν αΐς και ή ...
 • Ανάλυση ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων 

  Γιαννάκη, Σοφία (2005-01-01)
  END:: pa.pei//DT2005-0331
 • Ασφάλιση καταθέσεων και τραπεζικές κρίσεις 

  Σέμα, Άλμπα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Οι τράπεζες αποτελούν πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομίας των περισσότερων χωρών ανά τον κόσμο. Το ενδεχόμενο της πτώχευσης των τραπεζών μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την κοινωνία και να οδηγήσει ...
 • Διερεύνηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης των επιχειρήσεων εισηγμένων στο ελληνικό χρηματιστήριο 

  Γρίβα, Μαρία - Βαρβάρα (2011-01-20)
  Στη παρούσα εργασία λαμβάνοντας υπόψη τις κυριότερες θεωρίες της κεφαλαιακής διάρθρωσης γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού των παραγόντων που επηρεάζουν την κεφαλαιακή διάρθρωση των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων. Η ανάλυση ...
 • Διοικητικές αποφάσεις για την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 

  Γιαννή, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά ειδικότερα τις διοικητικές αποφάσεις που λαμβάνει μια επιχείρηση και πως αυτές συσχετίζονται με την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που αποτελεί σημαντική πηγή ανάπτυξης και επιβίωσης των ...
 • Εκτίμηση του τεκμαρτού κόστους κεφαλαίου, πριν & μετά τη χρηματοοικονομική κρίση 

  Κουκουλιάντα, Στυλιανή Ι. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-05)
  Το πολυτάραχο εξωτερικό περιβάλλον δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με το συνεχή κίνδυνο εμφάνισης μίας νέας χρηματοοικονομικής κρίσης, έχουν αυξήσει κατακόρυφα τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ...
 • Εμπειρική διερεύνηση των νοσοκομειακών δαπανών υγείας για το μακροοικονομικό περιβάλλον των Η.Π.Α. 

  Μουστακίδης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Ο τομέας της Υγείας, αποτελεί έναν από τους πιο ευαίσθητους αλλά και πολύπλοκους τομείς για την οικονομική ζωή μίας χώρας. Το υψηλό και ποιοτικό επίπεδο της δημόσιας και ιδιωτικής υγείας, δείχνει στοιχεία ευημερίας και ...
 • Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης επιχειρήσεων 

  Παπαϊωάννου, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Η παρούσα πτυχιακή έχει ως κύριο στόχο την παρουσίαση των κύριων μορφών χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Στο πρώτο μέρος της εργασίας μέσα από τη επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αναδεικνύονται όλοι οι τρόποι ...
 • Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

  Μπαλίου, Ίλντα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το θέμα της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης. Επιχειρείται μια αναζήτηση και σύντομη παρουσίαση των διάφορων εναλλακτικών μορφών ...
 • Εναλλακτικές μορφές χρηματοδοτήσεως ναυτιλιακών επιχειρήσεων 

  Καραδήμος, Ιωάννης Δ. (2005-12-01)
  Έχουν υπάρξει πολλές θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες όσον αφορά την χρηματοοικονομική μόχλευση των επιχειρήσεων. Πολλές εμπειρικές εργασίες έχουν δείξει ότι αρκετές επιχειρήσεις έχουν χαμηλό βαθμό χρηματοοικονομικής ...
 • Ενναλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης ναυτιλιακών εταιρειών 

  Πετρίτης, Πέτρος. (2008-01-22)
  Από τη στιγμή που κάποια ναυτιλιακή εταιρεία αποφασίσει την υλοποίηση κάποιας επιχειρηματικής της ιδέας ένα από τα πρώτα βήματα που θα πρέπει να κάνει – αν όχι το πρώτο – είναι η εξεύρεση πόρων που θα της επιτρέψουν να ...
 • Επιχειρηματικές ευκαιρίες και μορφές άντλησης κεφαλαίων στο πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

  Κοτσίνη, Ήβη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η κοινωνική οικονομία αναφέρεται ως ο τρίτος τομέας της οικονομίας. Αποτελεί έναν ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος ωστόσο ξεχωρίζει κυρίως λόγω των κοινωνικών του στόχων, όπως η ...
 • Επιχειρηματικότητα και καινοτόμες πρακτικές ταχείας ανάπτυξης σε νεοφυείς επιχειρήσεις 

  Έξαρχος, Ιωάννης Στ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η παρούσα εργασία πραγματεύται και εξετάζει την επιχειρηματικότητα και τις καινοτόμες πρακτικές ταχείας ανάπτυξης σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης περιγράφονται οι έννοιες ...
 • Επιχειρηματικότητα και οικονομικό περιβάλλον 

  Καλλιγοσφύρη, Αγγελική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-05)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθεί η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε μια οικονομία, ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν και ποια η συμβολή της στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Επιπλέον ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»