Now showing items 1-20 of 111

 • ABC μέθοδο logistics στην εταιρία του ΟΤΕ 

  Χαΐτογλου, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει τα logistics στην επιχείρηση ΟΤΕ μέσω της ανάλυσης της μεθόδου ABC. Αρχικά η εργασία παρουσιάζει τη διαχείριση των logistics. Συγκεκριμένα αποσαφηνίζει εννοιολογικά τον όρο logistic, ...
 • City logistics 

  Ζιάκκας, Σταύρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Με τον όρο City Logistics στην διεθνή βιβλιογραφία νοείται ο ανεφοδιασμός των αστικών κέντρων με εμπορεύματα και αγαθά. Μέσω του συγκεκριμένου συγγράμματος γίνεται μια προσπάθεια ενημέρωσης για τον τρόπο λειτουργίας του ...
 • City logistics : ευρωπαϊκά μοντέλα και εφαρμογές στην Ελλάδα 

  Σπηλιοπούλου, Ασημίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
  Oι αστικές εμπορευματικές μεταφορές είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην αλυσίδα των logistics. Η πλειοψηφία των μεταφορών που λαμβάνουν χώρα ανεξαρτήτως του μέσου που χρησιμοποιείται και της διανυόμενης απόστασης, στο ...
 • Cross docking 

  Καρανάσου, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Η συγκεκριμένη έρευνα μελετά και αναλύει την έννοια του Cross-Docking. Το Cross-Docking είναι ένα σύστημα διανομής στο οποίο τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από την αποθήκη ή το κέντρο διανομής για να μεταφερθούν και να ...
 • Fashion logistics: η χρήση των τεχνολογιών barcode & RFID στον τομέα της γρήγορης ένδυσης 

  Μπαλάσκας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Στο 1ο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρονται οι τάσεις του κλάδου της λιανικής στον χώρο της ένδυσης. Αναλύεται η έννοια της γρήγορης μόδας και ο τρόπος που πρέπει να λειτουργήσει η εφοδιαστική αλυσίδα ώστε να ανταποκριθεί ...
 • H επίδραση της εφαρμoγής τoυ συστήματoς περιβαλλoντικής διαχείρισης (ISO 14001:2015) στηv αvάπτυξη μιας βιώσιμης εφoδιαστικής αλυσίδας 

  Τσιτούρας, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-08)
  H παρoύσα μεταπτυχιακή διατριβή αvαφέρεται στη μελέτη της επίδρασης τoυ συστήματoς περιβαλλoντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 στηv εφoδιαστική αλυσίδα μιας κατασκευαστικής εταιρείας. Για τo σκoπό αυτό έγιvε εκτεvής αvαφoρά ...
 • H συσκευασία στον χώρο των logistics. Μελέτη περίπτωσης : συσκευασία ζάχαρης 

  Μιχαήλ, Ανθή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
  Στην παρούσα εργασία μελετάται ο ρόλος της συσκευασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Εξαιτίας της αύξησης των επιχειρήσεων και του μεγάλου ανταγωνισμού, λίγες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν μετά το πέρας των είκοσι ...
 • Humanitarian logistics : οργάνωση υποδομών logistics στη δημιουργία προσφυγικού καταυλισμού 

  Κονδύλης, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο « Humanitarian Logistics: οργανωση υποδομών logistics στη δημιουργία προσφυγικού καταυλισμού » που προσφέρεται από την κατεύθυνση Διοίκηση Logistics του τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης ...
 • Incoterms : μελέτη περίπτωσης στην αλυσίδα εφοδιασμού της Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ. 

  Γασπαράκης, Ηλίας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
 • Logistics - Επιχειρήσεις - Περιβάλλον : μελέτη περίπτωσης στην εταιρεία COCO- MAT 

  Δημητρίου, Μαργαρίτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-07)
  Η εργασία στοχεύει μέσα από εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση με παρουσίαση υποδείγματος, να προβάλει το σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων εκείνων των διαδικασιών που εμπεριέχονται στην σύγχρονη φιλοσοφία της εφοδιαστικής ...
 • Logistics της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής - (AgriLogistics) 

  Γαλανόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11)
  Η παρούσα Διπλωματική Εργασία, έχει στόχο να αναδείξει μια πλευρά της επιστήμης των Logistics που στη χώρα μας ξεκινά δειλά να εμφανίζεται και να κερδίζει το ενδιαφέρον που χρειάζεται, ώστε μαζί με τη γενικότερη ανάπτυξη ...
 • Mega transshipment hubs : η θέση τους μέσα στις αλυσίδες logistics : η περίπτωση της Μεσογείου 

  Φιοράκη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-12)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται αρχικά μία προσπάθεια περιγραφής της δραστηριότητας του transshipment, ενώ παράλληλα εξετάζεται ο τρόπος ανάπτυξης και λειτουργίας των σύγχρονων mega transshipment hubs, καθώς και ...
 • QFD and FMEA: an industrial case study 

  Δουλάκας, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την εμφάνιση της νέας πρόκλησης για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας, μέσω της διαχείρισης του κινδύνου. Η ποιότητα και ο κίνδυνος αποτελούν δύο βασικές έννοιες, που θα πρέπει ...
 • Refugee logistics 

  Τουμλελή, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
  Η μετακίνηση πληθυσμών από την μία περιοχή στην άλλη είναι ένα φαινόμενο που είναι βαθειά ριζωμένο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η μετακίνηση πληθυσμών από την μία χώρα στην άλλη αποτελεί τον βασικό άξονα της μετανάστευσης. ...
 • Retail logistics : ανάλυση της αλυσίδας εφοδιασμού στο ελληνικό λιανεμπόριο (μελέτη περίπτωσης τεσσάρων κατηγοριών προϊόντων στα ελληνικά super markets) 

  Καρατζάς, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-10)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν κύριο στόχο την καταγραφή, ανάδειξη και παρουσίαση των συστημάτων της αλυσίδας εφοδιασμού τεσσάρων κύριων κατηγοριών προϊόντων που συναντάμε στα ράφια των Ελληνικών Super Markets. ...
 • RFID τεχνολογία, ασφάλεια και εφαρμογές 

  Διακουμόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Η συγκεκριμένη εργασία σαν κύριο στόχο έχει την λεπτομερή περιγραφή της νέας αυτής τεχνολογίας RFID σε επίπεδο συστημικό και εφαρμογών, εστιάζοντας ταυτόχρονα σε τέσσερα κύρια σημεία: κόστος, τεχνικά προβλήματα, ιδιωτικότητα ...
 • Scor model στην αξιολόγηση προμηθευτών 

  Φουρτούνη, Διονυσία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στη Βιομηχανική παραγωγή έχουν επηρεάσει σημαντικά τον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας. δημιουργώντας νέες ανάγκες οργάνωσης και διαχείρισης. Η μεγάλη επέκταση της ...
 • Αειφορία αλυσίδων εφοδιασμού 

  Ζλατάνος, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-12)
  Η διοίκηση των εφοδιαστικών αλυσίδων θεωρείται εδώ και δεκαετίες μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες κάθε επιχείρησης. Η σύγχρονη πρακτική των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στηρίζεται σε τρεις άξονες δράσεων που είναι η ...
 • Αμυντικές δαπάνες & προμήθειες αμυντικού υλικού 

  Μαργατίνης, Παναγιώτης Μ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-09)
  Οι στρατιωτικές δαπάνες αποτελούν μια αναγκαιότητα για κάθε χώρα που θέλει να διατηρήσει την εθνική και εδαφική της ανεξαρτησία. Για τον λόγο αυτό, κάθε χρόνο, δαπανούνται ασύλληπτα ποσά στον αμυντικό κλάδο τα οποία δεν ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»