Now showing items 1-20 of 211

 • Bunkering market, logistics and risk management 

  Σομός, Μιχαήλ Θ. (2014-02-11)
  Στόχος της εργασίας αρχικά είναι μια επισκόπηση της αγοράς ανεφοδιασμού πλοίων παγκοσμίως, ώστε ο εκάστοτε αναγνώστης να έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης πάνω στο θέμα, όσον αφορά στα μεγαλύτερα λιμάνια ανεφοδιασμού, τους ...
 • E-gistics (E-commerce-based-logistics) : καταθέσεις και λήψης της παραγγελίας για τα είδη ταχείας κίνησης με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών μέσων και supply chain management (διοίκηση της αλυσίδας εφοδιασμού στη Hewlett-Packard(hp) 

  Καραγεώργου, Θάλεια (2005-12-02)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μελέτη και περιγραφή της διαδικασίας της κατάθεσης και της λήψης της παραγγελίας για τα είδη ταχείας κίνησης με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών μέσων. Εξετάζεται δηλαδή, ο τρόπος με τον ...
 • E-supply chain management : έννοιες και κατάσταση στην Ελλάδα 

  Μπέλλος, Πέτρος. (2008-02-22)
  Η εργασία αποσκοπεί στα κάτωθι: Την παρουσίαση εννοιών, όρων και τεχνολογιών του e-supply chain management, την ανάλυση του e-supply chain management από διάφορες σημαντικές οπτικές γωνίες (κόστους, ρίσκου, οικολογίας, ...
 • Enchacing the performance of Greek companies 

  Κοτσώνης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
 • H επίδραση της εφαρμoγής τoυ συστήματoς περιβαλλoντικής διαχείρισης (ISO 14001:2015) στηv αvάπτυξη μιας βιώσιμης εφoδιαστικής αλυσίδας 

  Τσιτούρας, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-08)
  H παρoύσα μεταπτυχιακή διατριβή αvαφέρεται στη μελέτη της επίδρασης τoυ συστήματoς περιβαλλoντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 στηv εφoδιαστική αλυσίδα μιας κατασκευαστικής εταιρείας. Για τo σκoπό αυτό έγιvε εκτεvής αvαφoρά ...
 • Logistics - Επιχειρήσεις - Περιβάλλον : μελέτη περίπτωσης στην εταιρεία COCO- MAT 

  Δημητρίου, Μαργαρίτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-07)
  Η εργασία στοχεύει μέσα από εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση με παρουσίαση υποδείγματος, να προβάλει το σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων εκείνων των διαδικασιών που εμπεριέχονται στην σύγχρονη φιλοσοφία της εφοδιαστικής ...
 • Logistics : κλειδί για αξιόπιστα συντηρήσιμα και υποστηρίξιμα συστήματα 

  Ταφανίδης, Κυριάκος (2007-07-03)
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η αναζήτηση τρόπων αύξησης της αξιοπιστίας , συντηρησημότητας και υποστηριξημότητας συστημάτων μέσω των logistics καθώς και ο ρόλος που παίζουν αυτοί οι παράγοντες στο κόστος ...
 • Logistics και πληροφοριακά συστήματα στην βιομηχανία μόδας, εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος σε 3pl εταιρεία 

  Σταθάκη, Κυριακή (2011-03-16)
  Ο στόχος των επιχειρήσεων είναι να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην συνείδηση των καταναλωτών. Η σωστή εφαρμογή των Logistics μπορεί να προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια επιχείρηση. Με άλλα λόγια να φέρει ...
 • Logistics και στρατηγική των επιχειρήσεων 

  Χριστώνη, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10-25)
  Σύμφωνα με όσα θα αναφερθούν και θα σχολιαστούν στις ακόλουθες σελίδες της εργασίας, θα λέγαμε πως βασικός σκοπός της εν λόγω πτυχιακής εργασίας, είναι η συλλογή, αξιολόγηση και συζήτηση στοιχείων που τοποθετούνται στο ...
 • Logistics στη ναυπηγική βιομηχανία 

  Βλαχάκης, Νικόλαος Γ. (2007-07-04)
  Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθεί με ποιο τρόπο η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας του ναυπηγείου μπορεί να «προσθέσει αξία» στο ναυπηγικό προϊόν. «Πρόσθεση αξίας» επιτυγχάνεται όταν: διασφαλίζεται ...
 • Logistics. The IKEA way 

  Μπούρα, Ευαγγελία (2006-09-20)
  Το παρόν πόνημα έχει ως θέμα τα Logistics της εταιρείας ΙΚΕΑ. Η προσέγγιση γίνεται αρχικά αναλύοντας το όραμα και την επιχειρηματική ιδέα. Στόχος της εργασίας είναι να καταδειχθεί η διαφοροποίηση του ΙΚΕΑ από τις άλλες ...
 • Logistics. Ένας σύγχρονος μοχλός ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις 

  Χασκάι, Ανίσα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
  Η συγκεκριμένη εργασία εξετάζει τον κλάδο των Logistics, έναν από τους δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Ως logistics ορίζεται η διαδικασία διαχείρισης των αποθεμάτων μιας επιχείρησης, από την πρώτη ...
 • Management στο σύστημα προμηθειών υγείας:αξιολόγηση και εξορθολογισμός του ισχύοντος συστήματος. 

  Χόρτη, Ειρήνη (2015-01-20)
  Το σύστημα προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών στο χώρο της υγείας αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και κρίσιμο ζήτημα, που εύλογα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων και των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, χωρίς ωστόσο ...
 • Negotiations in supply chain 

  Αναγνώστου, Μαρία (2004-12-04)
  Η παρούσα μελέτη ξεκινά με μια εισαγωγική προσέγγιση των διαπραγματεύσεων, καθώς και μια στοιχειώδη ιστορική αναδρομή, η οποία έχει σαν σκοπό να καταδείξει ότι η διαπραγμάτευση είναι ίδιον της ανθρώπινης φύσης και συμπορεύεται ...
 • Outsourcing σε ξενοδοχεία 

  Σκαρτσάρη, Ελένη (2004-12-15)
  Η παρούσα εργασία αφορά έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχεία της ελληνικής επικράτειας, για τη χρήση εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών για συγκεκριμένες δραστηριότητες. Τα ξενοδοχεία αποτελούν για τη χώρα μας ένα ...
 • Outsourcing στη βιομηχανία τροφίμων στον ελλαδικό χώρο 

  Λυγδοπούλου, Θεοδώρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003)
  To outsourcing και οι τρόποι διαχείρισης των ιδίων πόρων (αλλά και των πόρων των outsourcers) μέσα από τις δυνατότητες που, τέτοιου είδους συνεργασίες προσφέρουν, με ειδίκευση στον κλάδο της Ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων, ...
 • Outsourcing στις εμπορικές επιχειρήσεις στον ελλαδικό χώρο 

  Φιλιππάκη, Μαριάνθη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-01)
  Ένα από τα φλέγοντα ζητήματα που εμφανίστηκαν για τις εταιρίες τα τελευταία χρόνια είναι η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για outsourcing. Η δυνατότητα για outsourcing μεταφέρθηκε από τις δραστηριότητες που συνήθως θεωρούνται ...
 • Port community systems 

  Παρθένης, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την παρουσίαση των Port Community Systems (PCS), των πληροφοριακών συστημάτων δηλαδή τα οποία σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και λειτουργούν διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ ...
 • Reverse logistics & αξιοποίηση παλαιών ελαστικών. Μελέτη περίπτωσης: ECOELASTIKA Α.Ε. 

  Μπουλούκος, Γεώργιος (2013-06-25)
  Λόγω της αυξανόμενης επιβάρυνσης του οικοσυστήματος από τα διάφορα απόβλητα και βάσει της φιλοσοφίας της αειφόρου ανάπτυξης, τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια, από όλα σχεδόν τα κράτη του δυτικού ...
 • Spirituous beverages logistics: case study ελληνικής εταιρίας διανομής ποτών 

  Παπουτσής, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Στην διπλωματική εργασία αυτή αναλύεται ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών τη Ελλάδος καθώς και τις διαδικασίες Logistics που χρησιμοποιούν οι εκάστοτε επιχειρήσεις. Στην παρούσα εργασία κάνουμε μια πλήρη ανάλυση του κλάδου ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»