Now showing items 194-213 of 11911

  • C-RAN αλγόριθμος υλοποίησης RRH σε BBU 

   Στεργίου, Ζωή Αστ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)
  • Calendar market anomalies 

   Φασίλης, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-10)
   Η υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών αποτελεί την βασική θεωρία η οποία διέπει την λειτουργία και την απόδοση μιας σύγχρονης και καλά δομημένης χρηματοοικονομικής αγοράς. Σύμφωνα με αυτήν, οι τιμές αναπροσαρμόζονται άμεσα ...
  • Calendar market anomalies 

   Τζανετοπούλου, Κατερίνα (2002-12-01)
   Οι ανωμαλίες της αγοράς είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται στις χρηματιστηριακές πράξεις και που επηρεάζει την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Τα τελευταία είκοσι χρόνια το φαινόμενο αυτό έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές, ...
  • Calendar market anomalies : Ημερολογιακές Ανωμαλίες Αγοράς 

   Σκυφτά, Αννα (2004-01-01)
   Η διπλωματική αυτή εργασία μελετά τις Ημερολογιακές Ανωμαλίες της Αγοράς (Calendar Market Anomalies). Πιο συγκεκριμένα οι ανωμαλίες της αγοράς είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται στις χρηματιστηριακές αγορές και επηρεάζει ...
  • Can stock returns be predicted? 

   Πετρούλια, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001)
  • Can the term structure of petroleum futures be forecasted in weekly horizons ? 

   Μιχαλόπουλος, Δημήτριος (2007-12-17)
   Modeling the futures curve of various assets is a matter of extensive investigation in financial literature. In the following study we will examine the evolution of the term structure of petroleum futures. Especially, our ...
  • Can the variance risk premium be predicted? Evidence from major U.S. indices 

   Goxha, Frenci (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-01)
   Σε αυτή τη διατριβή, διερευνάμε αν μπορεί να προβλεφθεί το ασφάλιστρο κινδύνου διακύμανσης (VRP) στους τρεις δείκτες των ΗΠΑ, συγκεκριμένα στο S&P 500, στο Dow Jones και στο Nasdaq. Για το σκοπό αυτό, διεξάγουμε εντός-δείγματος ...
  • Can time charters fixtures be seen as a good predictor of the future freight rates 

   Στρεβλού, Ευαγγελία - Μαρίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η πρόβλεψη των μελλοντικών ναύλων κρίνεται ύψιστης σημασίας στα πλαίσια της οικονομικής αστάθειας η οποία υφίσταται παγκοσμίως. Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία είναι η απάντηση του ερωτήματος αν οι ναύλοι ...
  • Capital loan analysis from 2010 to 2016 

   Αρτσιδάκης, Στυλιανός; Artsidakis, Stylianos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η ναυτιλία αποτελεί μία πολύ ιδιαίτερη αγορά, με συνεχείς διακυμάνσεις και ανάγκη για υψηλής εντάσεως κεφαλαίου επενδύσεις. Η χρηματοδότηση των εταιρειών, αποτελεί βασικό συστατικό τόσο της μεγέθυνσης όσο και της βιωσιμότητάς ...
  • Capital structure arbitrage 

   Παπαδημητράκη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  • Capital structure: a comparison between market-based and bank-based financial systems 

   Ρεκαντζή, Αδαμαντία Δ. (2014-05-08)
  • Capitalizing vs expensing R & D and stock price informativeness 

   Γεροντούκος, Ηλίας (2012-06-20)
   This project is a study of R&D treatment in UK companies before and after the adaptation of IFRS. It is held in the thesis for the Master's Division of Banking and Financial Management at the University of Piraeus. We use ...
  • Car-sharing: η μελέτη ενός καινοτομικού και οικολογικού τρόπου μετακίνησης 

   Λαλιώτη, Κωνσταντίνα - Μαρία Κ. (2014-05-12)
   Ο όρος «βιωσιμότητα» έχει γίνει η μεγαλύτερη ανάγκη της σύγχρονης εποχής και μεταφράζεται σε ομαδική δράση και προσπάθεια για αειφόρο ανάπτυξη. Η κατανάλωση των φυσικών πόρων με τη ταυτόχρονη επιδείνωση του περιβάλλοντος ...
  • Carbon Markets. Προστιθέμενη αξία, προϊόντα, κίνδυνοι, θεσμικό πλαίσιο 

   Μπαρότας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποβλέπει στην παρουσίαση των αγορών άνθρακα – Carbon Markets, στην ανάλυση του τρόπου λειτουργίας αλλά και του ρόλου τους, τον οποίο απέκτησαν τα τελευταία έτη με την περιβαλλοντική καταστροφή ...
  • Cargo claims: delivery of cargo under fraudulent Bill of Landing 

   Κόβα, Δέσποινα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Στην διπλωματική αυτή εργασία γίνεται ανάλυση απαίτησης ενάντια ενός πλοιοκτήτη, η οποία διαμορφώθηκε από τη στιγμή που μέρος του φορτίου ξεφορτώθηκε χαλασμένο. Παρά το γεγονός ότι η απαίτηση βασίζεται σε πλαστές φορτωτικές, ...
  • Carry trade: μια εφαρμογή στο ελβετικό φράγκο 

   Αξωνίδη, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-09)
   Η κερδοφορία και η εφαρμογή του Carry Trade είναι o στόχος της παρούσας μελέτης. Αποτελεί μια επενδυτική στρατηγική, η οποία στηρίζεται στην επίτευξη κέρδους που προκύπτει από τη διαφορά επιτοκίων δύο εθνικών νομισμάτων. ...
  • Case study : μετάβαση από παλαιό σε νέο Collection Σύστημα σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών και τα οφέλη από την εφαρμογή του 

   Παπάζογλου, Αικατερίνη (2011-09-28)
   Βασικός σκοπός των επιχειρήσεων ,όπως είναι ευρέως γνωστό, είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους τους. Βασική όμως προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η αποφυγή απώλειας των εσόδων, γεγονός το οποίο αρκετές φορές ...
  • Case study για μια ελληνική βιομηχανική επιχείρηση: ανάλυση και παρουσίαση της Α.Γ. Πετζετάκις Α.Ε. 

   Σιμωτάς, Ηλίας (2001-12-01)
   Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η θεωρητική παρουσίαση της σύνταξης ενός case study και η πρακτική εφαρμογή της, με τη σύνταξη ενός case study για μια μεγάλη ελληνική βιομηχανική εταιρία. Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στην ...
  • Catastrophe bonds 

   Γεωργάντη, Βασιλική (2008-10-06)
   Η συγκεκριμένη εργασία περιγράφει ένα σχετικά νέο είδος ομολόγων, τα catastrophe bonds καθώς και τις συνθήκες που δημιουργούνται στην ασφαλιστική αγορά αλλά και στις χρηματαγορές από την εφαρμογή τους. Επικεντρώνεται στην ...
  • Causality : definitions, tests and empirical evidence 

   Κούκος, Άγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2011)
   Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση διαφόρων ορισμών που έχουν κατά καιρούς προταθεί για την έννοια της αιτιότητας (Causality), με έμφαση στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών και την Οικονομετρία, καθώς ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»