Now showing items 1-16 of 16

  • Αειφορία αλυσίδων εφοδιασμού 

   Ζλατάνος, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-12)
   Η διοίκηση των εφοδιαστικών αλυσίδων θεωρείται εδώ και δεκαετίες μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες κάθε επιχείρησης. Η σύγχρονη πρακτική των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στηρίζεται σε τρεις άξονες δράσεων που είναι η ...
  • Ανάλυση ποσοτικών μεθόδων πρόβλεψης της ζήτησης και εφαρμογή αυτών στην εταιρεία Golgate Palmolive Hellas 

   Θωμαΐδου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-06)
   Το παρόν πόνημα αποτελεί τη διπλωματική μου εργασία στο τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο σκοπός της εργασίας είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση και ανάλυση των μεθόδων και μοντέλων ...
  • Ανάπτυξη εμπορευματικών κέντρων 

   Σιαμάς, Ιωάννης Π. (2012-08-29)
   Στην διπλωματική αυτή εργασία αναπτύσσονται και συγκρίνονται οι βασικές θεωρίες χώρου. Συντάσσεται ένας συγκριτικός πίνακας με τις ομοιότητες και τις διαφοροποιήσεις των κύριων θεωριών, όπου διακρίνονται οι στόχοι, οι ...
  • Διαχείριση αποθεμάτων "Πρόβλεψη ζήτηση στο Ειδικό Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού" 

   Τόμτσης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-31)
   Η στρατιωτική υπηρεσία, αν και πρωτοπόρος στη χρήση νέων πρακτικών και μεθόδων σε διάφορους τομείς, ιδίως στις αρχές του αιώνα, σήμερα αντιμετωπίζει δυσκολία στην εισαγωγή και υιοθέτηση καινοτόμων διαδικασιών. Το σώμα ...
  • Διαχείριση αποθεμάτων αποθήκης ανταλλακτικών βιομηχανικής μονάδας 

   Γκεζερλή, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2004)
   Η διπλωματική αυτή εργασία έχει ως κύριο αντικείμενο μελέτης την καταγραφή των διαδικασιών διαχείρισης αποθεμάτων. Αποτελείται από έξι κεφάλαια, τα οποία επεξεργάζονται τα ακόλουθα θέματα. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται ...
  • Διαχείριση αποθεμάτων και μοντέλα πρόβλεψης με πρακτική εφαρμογή στην FHP Hellas SA, Vileda Greece 

   Μπαλτούμα, Αφροδίτη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-10)
   Σκοπός αυτής της εργασίας είναι μετά από μία συνοπτική αναφορά των πιο ευρέως διαδεδομένων στο κόσμο των επιχειρήσεων μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης, η ανάλυση, επεξεργασία και εφαρμογή μερικών από αυτά στο πραγματικό ...
  • Διαχείριση αποθεμάτων στα αυτοκίνητα: η περίπτωση της Suzuki 

   Μουστάκας, Σπύρος (2013-06-25)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι προϊόν κοπιαστικής προσπάθειας και χρονοβόρας έρευνας. Βασικό αντικείμενο με το οποίο ασχολείται είναι τα μοντέλα βέλτιστης παραγγελίας. Ωστόσο, ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια της θεωρίας ...
  • Διαχείριση εσόδων και τιμολόγηση σε ξενοδοχείο 

   Τσιτσιλώνη, Ζωή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-07)
   Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να παρουσιάσει την Διαχείριση Εσόδων στον ξενοδοχειακό κλάδο. Η διαχείριση των εσόδων είναι μια κοινή επιχειρησιακή πρακτική και χρησιμοποιεί ποικίλα στοιχεία ανάλυσης για να μπορέσει ...
  • Εφαρμογές της διοίκησης έργων σε υπηρεσίες 

   Μωρόγιαννης, Αθανάσιος - Καίσαρ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Η εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει αναλυτικά τις σύγχρονες μορφές του Project Management, καθώς και την πρόοδο που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια με την βοήθεια του Ms. Project. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ...
  • Εφαρμογή θεωρίας ουρών αναμονής σε υπηρεσίες : (1) τηλεφωνικoύ κέντρου και (2) νοσοκομείου 

   Καλαϊτζή, Ελισάβετ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Η αναμονή σε ουρές αναμονής είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχουν βιώσει όλοι στη σύγχρονη κοινωνία και είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο. Σκοπός λοιπόν αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση των ουρών αναμονής στην θεωρία αλλά και στην ...
  • Εφαρμογή στοχαστικού μοντέλου πολλαπλών περιόδων στην εταιρεία ΑΠ ΑΕ 

   Λιιότσιιος, Άγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
   Σκοπός της Εργασίας είναι η μελέτη και αναφορά στα στοχαστικά μοντέλα διαχείρισης Αποθεμάτων που μέχρι σήμερα εφαρμόζονται. Με τον όρο στοχαστικά Μοντέλα εννοούμε τα Μοντέλα διαχείρισης Αποθέματος στα οποία τόσο η ζήτηση ...
  • Μέθοδοι πρόβλεψης ζήτησης νέων προϊόντων & πρακτική εφαρμογή 

   Κοντονής, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Σε μία αγορά κορεσμένη από προϊόντα, οι επιχειρήσεις καλούνται αφενός μεν να ικανοποιούν τη ζήτηση και τις ανάγκες των καταναλωτών, αφετέρου δε να επιτυγχάνουν τον οικονομικό σκοπό δημιουργίας τους, δηλαδή τη μεγιστοποίηση ...
  • Μέθοδοι πρόβλεψης της ζήτησης : εφαρμογή σε δεδομένα ζήτησης καταναλωτικών προϊόντων 

   Ορφανού, Φωτεινή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-12)
   Το μέλλον και η πρόβλεψή του αποτελούσε πάντα ένα πεδίο σημαντικού ενδιαφέροντος για το ανθρώπινο είδος. Με τη χρήση ολοένα και περισσότερων καινοτόμων μέσων και πρακτικών οι άνθρωποι προσπαθούν να προβλέψουν τι θα συμβεί ...
  • Μέθοδοι πρόβλεψης, ανάλυση και εφαρμογή 

   Κουτσοθανάση, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη και μελετά κατά το πρώτο τις μεθόδους πρόβλεψης και κυρίως την ανάλυση χρονοσειρών, με στόχο την εφαρμογή κατά το δεύτερο μέρος των διαφόρων μοντέλων στην ...
  • Πρόβλεψη ζήτησης για τη διαχείριση αποθεμάτων στο λιανικό εμπόριο με τη χρήση μοντέλων - Πρακτική εφαρμογή στην PRAKTIKER Hellas Α.Ε. 

   Μπελεσιώτου, Φωτεινή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-09)
   Η συγκεκριμένη εργασία, ξεκινώντας από την διαπίστωση της ανάγκης επιχειρήσεων και οργανισμών να βασίσουν τον σχεδιασμό και τις αποφάσεις τους για το μέλλον σε δεδομένα, εστιάζει στη χρησιμότητα των μοντέλων για την πρόβλεψη ...
  • Χρήση αξιοποίηση και εφαρμογές των big data στα logistics και το ηλεκτρονικό εμπόριο 

   Μπακλαγής, Δημήτριος - Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
   Η μεγαλύτερη πρόκληση των μεγάλων εταιρειών και των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων είναι σήμερα η αποθήκευση και επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων. Η μελέτη και η ποσοτική ανάλυση των δεδομένων τα τελευταία χρόνια ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»