Now showing items 1-20 of 25

  • Does sustainable performance pay off in pharmaceutical industry? Evidence from US firms 

   Τιφτικίδου, Κωνσταντίνα; Tiftikidou, Konstantina (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
   Στην παρούσα μελέτη εξετάζουμε τον αντίκτυπο της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και διακυβερνητικής (ESG) πολιτικής στην αξία των επιχειρήσεων. Εκτελούμε μια συγκριτική ανάλυση της απόδοσης μεταξύ των εταιρειών με ESG στην ...
  • Essays on innovation and finance 

   Κωνστάντιος, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-02-04)
   Η καινοτομία είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την ανταγωνιστική θέση μιας χώρας στις διεθνείς αγορές και αποτελεί ισχυρό μοχλό για μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελείται από ...
  • Essays on profit shifting behavior of multinational enterprises 

   Ντελής, Φώτιος; Delis, Fotis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-03)
   Η μεταφορά κερδών λόγω φορολογικών κινήτρων των πολυεθνικών επιχειρήσεων αναφέρεται σε στρατηγικές αποφυγής φόρων, μέσω των οποίων αυτοί οι πολυεθνικοί όμιλοι μεταφέρουν τα κέρδη από τις μητρικές ή τις θυγατρικές επιχειρήσεις ...
  • Essays on technology transfer and diffusion 

   Karamanis, Dimitrios; Καραμάνης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η οικονομική μεγέθυνση προωθείται από τις καινοτόμες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε τοπικό επίπεδο καθώς και από την ικανότητα μίας περιοχής να υιοθετεί ξένα τεχνολογικά επιτεύγματα. Οι εφευρέσεις έχουν αναδειχθεί ...
  • New versus established companies: which companies have better ESG performance? 

   Κόρακα, Μαρία Χριστίνα; Koraka, Maria Christina (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-09)
   Αυτή η μελέτη εξετάζει τον αντίκτυπο της σταθερής αγοράς στην περιβαλλοντική, κοινωνική και διακυβερνητική (ESG) απόδοση της εταιρείας. Χρησιμοποιούμε μια συγκριτική ανάλυση του προφίλ της απόδοσης ESG μεταξύ νέων και ...
  • The demand for rice and the macroeconomic environment 

   Μπέλου, Γεωργία Κ. (2013-02-07)
   Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την μελέτη της ελαστικότητας του προϊόντος ρύζι, ως προς την τιμή - το εισόδημα, εκτιμώντας μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης το οποίο ενσωματώνει το μακροοικονομικό περιβάλλον της ...
  • The implications of financial risk for household consumption under macroprudential policy rules 

   Μπεχλιούλης, Αλέξανδρος Π.; Bechlioulis, Alexandros P. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η παρούσα διατριβή εξετάζει την επίδραση στην καταναλωτική συμπεριφορά από τη μη πληρωμή οφειλών από καταναλωτικά δάνεια, όταν υφίστανται μακροπροληπτικοί εποπτικοί κανόνες με τη μορφή περιορισμών στο δανεισμό ή επιπλέον ...
  • Άμεσες ξένες επενδύσεις και οικονομική μεγέθυνση 

   Κουμαδοράκη, Ιωάννα - Γρηγορία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-10)
   Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και θεωρούνται από πολλούς ένα μέσο για την επίτευξη οικονομικής μεγέθυνσης. Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες με σκοπό ...
  • Αμυντικές δαπάνες και οικονομική μεγέθυνση 

   Κεχρινιώτη, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
   Η σχέση μεταξύ των αμυντικών δαπανών και της οικονομικής μεγέθυνσης έχει κεντρίσει την προσοχή τόσο των ακαδημαϊκών όσο και των νομοθετούντων τις τελευταίες δεκαετίες. Παρόλο που οι υπάρχουσες μελέτες υποστηρίζουν ότι ...
  • ΑΠΕ στην Ελλάδα - Οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις 

   Κωστελέτος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-10)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης του ρόλου που διαδραματίζουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και γενικότερα στο σύγχρονο ενεργειακό γίγνεσθαι, υπό τους περιορισμούς και τις απειλές ...
  • Απόδοση ESG και οικονομική μεγέθυνση τη περίοδο της πανδημίας Covid-19 

   Καλογιάννη, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-07)
   Η πανδημία του COVID-19 όχι μόνο έχει θέσει σημαντικούς κινδύνους για την υγεία, αλλά έχει επίσης επηρεάσει βαθιά τις παγκόσμιες οικονομίες, προκαλώντας μια εκτεταμένη κοινωνικο-οικονομική κρίση. Εν μέσω αυτής της κρίσης, ...
  • Έλεγχοι κεφαλαίων, θεσμοί και χρηματοοικονομική ανάπτυξη 

   Μπουλουχέρης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
   Τα γεγονότα του Ιουνίου του 2015 αποτέλεσαν μια νέα σελίδα στο βιβλίο της πολυτάραχης ιστορίας της ελληνικής οικονομίας. Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων αποτέλεσε την νεότερη συνέπεια των παρατεταμένων οικονομικών ...
  • Εταιρική κοινωνική ευθύνη και περιβάλλον 

   Παπακώστα, Αρετή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
   Η ΕΚΕ αρχικά αντιμετωπίσθηκε ως μια στρατηγική για την αύξηση του κέρδους των επιχειρήσεων. Σταδιακά με την συνειδητοποίηση ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι βιώσιμη εφόσον το περιβάλλον και η κοινωνία είναι βιώσιμες ...
  • Η συμβολή της κυκλικής οικονομίας στην οικονομική μεγέθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

   Καρλαγκίνη, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01)
   Τα τελευταία χρόνια οι αρνητικές επιπτώσεις της γραμμικής οικονομίας έχουν κάνει όλο και πιο έντονη την εμφάνισή τους στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και στην αστάθεια της παγκόσμιας οικονομίας, προμηνύοντας ένα αβέβαιο ...
  • Καινοτομία στη ναυτιλία και εκπομπές CO2 

   Παπουτσή, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που εκπέμπονται από τις θαλάσσιες μεταφορές, είναι ένα θέμα που τα τελευταία χρόνια έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό την παγκόσμια κοινότητα. Η εισαγωγή νεών τεχνολογιών- καινοτομιών ...
  • Κυβέρνηση και οικονομική μεγέθυνση - η περίπτωση 12 χωρών 

   Ζέρβα, Κωνσταντίνα (2013-02-11)
   Η εργασία αυτή έχει σκοπό να εξετάσει εάν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ οικονομικής μεγέθυνσης και ποιοτικών χαρακτηριστικών των κυβερνήσεων. Χρησιμοποιώντας εκτιμητές διαστρωματικών στοιχείων βρέθηκε ότι για τις υπό μελέτη ...
  • Μελέτη για το βαθμό ικανοποίησης την μεταναστών από το ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας. 

   Σιγανού, Μαρία (2015-04-24)
   Οι μετανάστες είναι μία μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα με ιδιαίτερα γνωρίσματα και ανάγκες. Αποτελούν ευάλωτη κοινωνική ομάδα, γεγονός που σημαίνει ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Η πρόσβαση των ...
  • Μία μελέτη της σχέσης δημοσίου χρέους και οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες του ΟΟΣΑ 

   Λουλούδη, Κωνσταντίνα Γ. (2014-09-17)
   Η παρούσα διπλωματική έχει ως θεματικό πυρήνα τη διερεύνηση της επίδρασης καθώς και της σχέσης του δημοσίου χρέους με την οικονομική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, ερευνά τη μέση επίπτωση του δημοσίου χρέους στην αύξηση του ...
  • Ο ρόλος της δημοσιονομικής πολιτικής στην οικονομική μεγέθυνση 

   Μεσολογγίτου-Κουτροπούλου, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-11)
   Η παρούσα διατριβή μελετά το ρόλο της δημοσιονομικής πολιτικής, και ιδίως τις δαπάνες της κυβέρνησης για την οικονομική ανάπτυξη σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες. Ακολουθείται η νεοκλασική προσέγγιση και μαζί με την κατανάλωση ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»