Now showing items 1-20 of 223

  • Basle II - Evaluation of commercial IRB models of credit risk 

   Μπαζίνη, Μαρία (2007-05-24)
   Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην περιγραφή και κυρίως στην αξιολόγηση των εσωτερικών συστημάτων μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου που έχουν αναπτυχθεί από τις τράπεζες. Η αναζήτηση υποδειγμάτων για την ποσοτικοποίηση του ...
  • Basle II: λειτουργικός κίνδυνος 

   Μητροπούλου, Αγγελική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2008-09)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποβλέπει στην παρουσίαση των αναθεωρημένων προτάσεων του δεύτερου Συμφώνου της Επιτροπής Βασιλείας αναφορικά με τον λειτουργικό κίνδυνο. Σκοπός είναι να σκιαγραφήσουμε τη σημασία του λειτουργικού ...
  • Beta bulls and beta bears and optimal portfolio 

   Τσούμας, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001-05)
   Το πλήθος των διαθέσιμων επενδυτικών επιλογών στη σημερινή εποχή είναι μεγάλο . Τόσο οι χρηματοοικονομικές επιλογές (μετοχές, ομόλογα, repos, παράγωγα, εταιρικά ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κλπ) όσο και οι πιο παραδοσιακές ...
  • Bunkering market, logistics and risk management 

   Σομός, Μιχαήλ Θ. (2014-02-11)
   Στόχος της εργασίας αρχικά είναι μια επισκόπηση της αγοράς ανεφοδιασμού πλοίων παγκοσμίως, ώστε ο εκάστοτε αναγνώστης να έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης πάνω στο θέμα, όσον αφορά στα μεγαλύτερα λιμάνια ανεφοδιασμού, τους ...
  • Credit rating agencies : their role in the current financial crisis and their case for their regulation 

   Κακκαλής, Παναγιώτης Α. (2009-10-22)
   Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ο ρόλος που διαδραμάτισαν στην πρόσφατη πιστωτική κρίση και τα προβλήματα που προέκυψαν από τη λειτουργία τους. ...
  • Derivative products & currency technical trading rules 

   Χοτζόγλου, Αμαλία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001-05)
  • Essays on financial forecasting and risk assessment 

   Πλαστήρα, Σωτηρία Ν. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
  • Estimating betas in thinner markets: "the case of the Athens Stock Exchange" 

   Λαμπούσης, Αθανάσιος Ι. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2008)
  • Formal Safety Assessment (FSA) : η προσαρμογή της μεθοδολογίας του στην λιμενική βιομηχανία για το βαθμό επικινδυνότητας και ασφάλειας 

   Σούρα, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-04)
   Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση των κύριων χαρακτηριστικών του Formal Safety Assessment (FSA) και η προσαρμογή του στη Λιμενική Βιομηχανία. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η παρουσίαση ...
  • Implementing risk management in PMO’s 

   Καραγεωργίου, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Στο σύγχρονο συνεχώς μεταβαλλόμενο και εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον η έγκαιρη αντιμετώπιση των γεγονότων που μπορεί να οδηγήσουν σε κάποιου είδους αστοχία ή μη επιθυμητό αποτέλεσμα είναι καθοριστική για την επιβίωση, ...
  • Measurement of the risk of funds 

   Ντρέγκας, Γεώργιος Δ. (2003-12-01)
   Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια συγκέντρωσης και συνοπτικής παρουσίασης των μέτρων κινδύνου που σχετίζονται με την αξιολόγηση των επενδύσεων προκείμενου να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα τους και κατά πόσο αυτά ...
  • Petroleum products, petroleum futures and Value at Risk 

   Πλιάκουρας, Χρήστος Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2006-06)
  • Portfolio choice with background risk : techniques and applications 

   Ρούσσου, Ελένη Μ. (2010-09-16)
   Το περίφημο Υπόδειγμα του Harry Markowitz αποτελεί τη βάση κάθε κλασσικής προσέγγισης της επιλογής και διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Συγκεκριμένα, βασίζεται σε δύο βασικούς άξονες τη μεγιστοποίησης της απόδοσης του επενδυτή ...
  • RAROC: risk adjusted return on capital 

   Αθανασόπουλος, Θεόδωρος Ι. (2003-12-01)
   Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση της µεθοδολογίας RAROC για τη µέτρηση της επιτυγχανόµενης αποδοτικότητας από τη συνεργασία µε κάποιο πελάτη ενός
  • Risk adjusted return on capital Raroc 

   Γαστεράτου, Ανδρομάχη (2009-04-03)
   Η διατριβή αυτή ασχολείται με την μεθοδολογία RAROC. Η μεθοδολογία αυτή αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 στη Bankers Trust. Αρχικά το ζητούμενο ήταν η μέτρηση του κινδύνου του πιστοδοτικού χαρτοφυλακίου της ...
  • Risk management σε πληροφοριακά συστήματα 

   Καρνάβας, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012-09)
   Σκοπός της εργασίας είναι η διαχείριση της επικινδυνότητας των πληροφοριακών συστημάτων εστιάζοντας στη διαχείριση ρίσκου και στις δυσλειτουργίες και προτείνοντας τρόπους επίλυσης μέσα από το σωστό σχεδιασμό και την ...
  • Risk management: security metrics 

   Πολλάτου, Καλλιόπη Ν. (2013-03-27)
   Όλο και περισσότεροι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο υιοθετούν μεθόδους αξιολόγησης της ασφάλειας των συστημάτων και των δικτύων τους, προκειμένου να είναι σε θέση να γνωρίζουν από τι απειλούνται και να εφαρμόσουν κατάλληλους ...
  • Swap rates and economic conditions 

   Παύλου, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000-05)
  • The credit rating industry 

   Κουτσολουκά, Π. (2003-12-01)
   Αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η εξέταση των οίκων αξιολόγησης. Στόχος ήταν η παρουσίαση τους και η εξέταση του ρόλου τους στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. Η εργασία χωρίστηκε σε δυο μέρη. Στο πρώτο ...
  • The uses and the valuation methods of Credit Default Swaps 

   Χαντζής, Θεόδωρος Ι. (2015-01-20)

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»