Now showing items 1-20 of 34

  • Monitoring and mining distributed data streams 

   Γιατράκος, Νικόλαος Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012)
   Πολλές σύγχρονες εφαρμογές ρευμάτων δεδομένων, όπως ανάλυση οικονομικών, δικτυακών, αισθητήρων και άλλων τύπων δεδομένων είναι κατανεμημένης φύσεως. Εξαιτίας της κατανεμημένης φύσης παραγωγής των δεδομένων στα προαναφερθέντα ...
  • NoSQL databases : ποιοτική και ποσοτική σύγκριση μεταξύ των Cassandra, BaseX και Mongodb 

   Παναγοπούλου, Μαριάνθη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-07)
   Με το πέρασμα των χρόνων έχει παρατηρηθεί μια ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων καθώς και των εφαρμογών που υπάρχουν πλέον στην αγορά, καθώς και μια εκθετική αύξηση του όγκου των δεδομένων που ...
  • NoSQL databases : ποιοτική και ποσοτική σύγκριση μεταξύ των CouchDB και MongoDB 

   Μυστριώτη, Αικατερίνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
   Κατά την διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήσαμε μια εκτενή μελέτη και ανάλυση πάνω σε NoSQL βάσεις δεδομένων και συγκεκριμένα DocumentOriented βάσεις δεδομένων. Οι 2 προς μελέτη και ...
  • Parallel k-means clustering on top of an olap database 

   Μαυρογιώργου, Αργυρώ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-02-13)
  • Ανάπτυξη διαδραστικού υλικού για τον σχεδιασμό βάσεων δεδομένων 

   Παπαδημητρίου, Έλλη (2009-07-01)
   Η διπλωματική αυτή εργασία παρουσιάζει τις υπάρχουσες διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των βάσεων δεδομένων και της Microsoft Office Access 2007 και τις μαθησιακές δυσκολίες που υπάρχουν ή προκύπτουν κατά τη ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογής Business Management για τη χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση των αντιπροσωπειών αυτοκινήτου 

   Παπάζογλου, Ευστράτιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
   Η χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση των αντιπροσωπειών αυτοκινήτου αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία και κυρίως η εκμετάλλευση αυτής της διαδικασίας για τη διεξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων και για την εκπόνηση των ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογής παρακολούθησης ασθενών για τον εντοπισμό πτώσεων με χρήση έξυπνων κινητών 

   Χέλμη, Μαρία - Νεφέλη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Τη σύγχρονη εποχή αποτελεί ζήτημα μεγάλης σημασίας στην έρευνα η αναγνώριση των ανθρώπινων ενεργειών σε ό,τι αφορά στην καθημερινή ζωή. Η έρευνα αυτή καρποφορεί και μπορεί να εφαρμοστεί με αποτελέσματα σε διάφορες εκφάνσεις ...
  • Γραφοθεωρητικές μέθοδοι κοινωνικής σύστασης 

   Ρενιέρης, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-08-10)
   Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η κατασκευή αλγορίθμου ο οποίος θα μπορεί να βρίσκει την πιθανή βαθμολογία κάποιου χρήστη μιας ιστοσελίδας αξιολόγησης προϊόντων, βάση διάφορων παραγόντων όπως τις πραγματικές ...
  • Διαδικασία σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων κατά την εγκατάσταση ενός κατανεμημένου ΣΔΒΔ 

   Πισλής, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η χρήση των επιτευγμάτων της τεχνολογίας έχει αυξηθεί πολύ σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Οι χρήστες του διαδικτύου αυξάνονται συνεχώς, λόγω των δυνατοτήτων των μέσων πληροφόρησης, τα οποία προσφέρουν ένα μεγάλο σύνολο ...
  • Διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης δεδομένων για την απογραφή εργαστηριακού εξοπλισμού 

   Μουστακίδης, Σωτήριος Αντ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-03)
   Η συγκεκριμένη εργασία επικεντρώνεται στην υλοποίηση και εφαρμογή ενός διαδικτυακoύ συστήματος βάσεων δεδομένων. Το συγκεκριμένο σύστημα – εφαρμογή εξυπηρετεί στην διαχείριση και διοίκηση ενός υποθετικού εργαστηρίου. Όπως ...
  • Εμπλουτισμός βάσης δεδομένων με AIS μηνύματα και στατιστικά κίνησης λιμένα 

   Μουταφίδη, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Ένα ενδιαφέρον πεδίο έρευνας στα ναυτιλιακά πληροφοριακά συστήματα είναι η διαχείριση, επεξεργασία και η ανάλυση των χωροχρονικών δεδομένων που παρέχουν τα μηνύματα των AIS συστημάτων. Η παρούσα διπλωματική διατριβή ...
  • Επεξεργασία χωροχρονικών ερωτημάτων στην MongoDB 

   Γιαννόγλου, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09)
   Σε αυτή την εργασία η έρευνα επικεντρώθηκε στην επεξεργασία χωροχρονικών ερωτημάτων στην μη σχεσιακή βάση δεδομένων MongoDB. Ως χωροχρονικά δεδομένα ορίζονται τα δεδομένα που αποτελούνται από τις συντεταγμένες και μια ...
  • Επιθέσεις έγχυσης επερωτημάτων 

   Τσακριός, Ιωάννης Χ. (2012-09-17)
   Σε αυτή τη διπλωματική μελετάται η έγχυση κακόβουλου κώδικα σε βάσεις δεδομένων με χρήση της γλώσσας δομημένων επερωτημάτων. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται το τι είναι πως γίνεται και ποια είδη επιθέσεων υπάρχουν. Τέλος γίνεται ...
  • Εφαρμογή διαχείρισης περιστατικών και περιστατικών ασφαλείας σε Microsoft υποδομή 

   Αθανασόπουλος, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-06-19)
  • Εφαρμογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 

   Σκάντζα, Αναστασία Ν. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει την ανάπτυξη μιας native android εφαρμογής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Η εφαρμογή στοχεύει στο να συνδέσει τον γιατρό με τον ασθενή και να δώσει την ...
  • Εφαρμογή καταγραφής υπηρεσιών επιχείρησης λιανικής πώλησης 

   Κοκολόγος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Η εργασία έχει ως θέμα την δημιουργία μίας εφαρμογής σε ένα κατάστημα λιανικής πώλησης. Σκοπός είναι μερικές εργασίες του καταστήματος να γίνονται μέσω αυτής της εφαρμογής και όχι χειροκίνητα,όπως στο παρελθόν.Αυτό θα ...
  • Εφαρμογή της μηχανής διαχείρισης κινούμενων αντικειμένων SECONDO 

   Πολλάτος, Βίκτωρ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
   Η διατριβή αυτή παρουσιάζει το Secondo, ένα επεκτάσιμο Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του συστήματος για να δούμε τον τρόπο που επικοινωνούν τα διαφορετικά μέρη του Secondo μεταξύ ...
  • Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων - απειλές και μέθοδοι προστασίας 

   Κατραμάδος, Ιωάννης Σ. (2003-12-11)
   Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η ανάγκη για ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας των βάσεων δεδομένων και κυρίως των ηλεκτρονικών βάσεων. Αφενός οφείλουμε να αντιληφθούμε ποιοι είναι οι εν δυνάμει εχθροί μας, που ...
  • Ημερολόγιο τοποθεσιών για android 

   Φουρούλης, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-04-22)
   Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού διπλώματος ΠΜΣ Πληροφορική του Πανεπιστημίου Πειραιώς και αντιπροσωπεύει την Μεταπτυχιακή διατριβή του 4ου Εξαμήνου του προγράμματος σπουδών. Eυελπιστώ να ...
  • Κατασκευή component στίχων για την πλατφόρμα Joomla 

   Τριτσετάκης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
   Στις μέρες μας όλο και περισσότεροι προγραμματιστές στρέφονται στην κατασκευή ιστοσελίδων μέσω κάποιάς πλατφόρμας CMS. Τώρα πια θεωρείται απαραίτητο ένας προγραμματιστής που ασχολείται με την κατασκευή ιστοσελίδων να έχει ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»