Now showing items 1-20 of 87

  • Assesing the performance of greek mutual funds 

   Μέλη, Χριστίνα (2013-05-13)
   Ο θεσμός των αμοιβαίων κεφαλαίων έχει γνωρίσει τεράστια άνθηση τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω των μοναδικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει στο επενδυτικό κοινό, μικρού και μεσαίου εισοδήματος. Στην Ελλάδα ...
  • Hedge funds and their performance 

   Ανδρουλάκη, Ευαγγελία Ε. (2003-12-01)
   Η εργασία αυτή ασχολείται με τα hedge funds και τη συμπεριφορά τους. Στο πρώτο μέρος περιγράφονται τα hedge funds και γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την πορεία τους. Στη συνέχεια συγκρίνονται τα hedge funds με ...
  • Hedge funds and their performance 

   Ανδρουλάκη, Ευαγγελία Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-01)
   Με την ανατολή του 20ου αιώνα, η ενασχόληση του ανθρώπου με την οικονομία, είναι γεγονός ότι αποτέλεσε τρόπο ζωής. Εκτός από τις βασικές επενδυτικές του ανάγκες δημιούργησε και άλλες πολύ πιο σύνθετες και απαιτητικές. Έτσι ...
  • Hedge funds: the challenging alternative investment. 

   Αναγνωστοπούλου, Νικολέτα (2002-12-01)
   Στα πλαίσια μιας οικονομίας που ισχύει η παγκοσμιοποίηση, επικρατεί χαμηλός πληθωρισμός και πτωτικά επιτόκια ευνόησαν ιδιαίτερα στην ενίσχυση των συλλογικών επενδύσεων όπως είναι τα αμοιβαία κεφάλαια και τα hedge funds. ...
  • Herding 

   Κατσιώνης, Νικόλαος (2008-02-05)
   Το κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μια ομάδα διαχείρισης, η οποία παίρνει αποφάσεις για την επιλογή των αξιόγραφων που θα συμπεριληφθούν στο χαρτοφυλάκιο του, καθώς και για την ενεργητική διαχείριση των αξιόγραφων αυτών. Έχει ...
  • Index funds 

   Τασοπούλου, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2007)
   Τα αμοιβαία κεφάλαια ως μορφή επένδυσης έχουν εξαπλωθεί πολύ ειδικά τα τελευταία χρόνια εφόσον η παγκοσμιοποίηση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου δίνει την δυνατότητα στους επενδυτές για διεθνική διαφοροποίηση, και αυτό ...
  • Measuring the performance of hedge funds : evidence from hedge fund indices 

   Δαμαλίτη, Αντωνία Δ. (2011-05-18)
   Στην παρούσα εργασία αρχικά γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί το σύνολο των χαρακτηριστικών των Hedge Funds. Επιπλέον εξετάζονται οι βασικές κατηγορίες Hedge funds διακρίνοντας τες με βάση τον τόπο έδρασης της εταιρίας ...
  • Morningstar versus sharpe 

   Τσακίρη, Στυλιανή (2004-12-01)
   Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εφαρμόσει στην ελληνική αγορά των Α/Κ τις μεθόδους αξιολόγησης της Morningstar και του Sharpe, να συγκρίνει τα αποτελέσματα των μεθόδων και την προβλεπτική τους ικανότητα και τέλος να ...
  • Style analysis 

   Παπαθεοδώρου-Κατσίπη, Παναγιώτα Γ. (2003-12-01)
   Μέσω της στατιστικής ανάλυσης των συνολικών αποδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου αλλά και μέσω συγκρίσεων με πολλαπλές επενδυτικές κατηγορίες, όπως αυτές παρουσιάζονται από τους δείκτες της αγοράς, η style analysis επιδιώκει ...
  • Tracking error variance 

   Αναστασίου, Ρωσσέτος (2008-10-24)
   Η διπλωματική αυτή εργασία σκοπό έχει να πλαισιώσει την αξιολόγηση της διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου μέσω του tracking error variance. Στην προσπάθεια να ερμηνευτεί το tracking error και να μελετηθούν οι ιδιότητες του, ...
  • Αμοιβαία κεφάλαια 

   Θεοφίλου, Ανδρέας Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1997)
   Αν τύχει ποτέ και ψάξετε σε κάποιο χρηματοοικονομικό λεξικό για τον ορισμό της έννοιας «Αμοιβαίο Κεφάλας», πιθανότατα θα συναντήσετε κάτι όπως: «χαρτοφυλάκιο αξιών με διασπορά, εγγεγραμμένο σαν μια "ανοικτού τύπου" εταιρία ...
  • Αμοιβαία κεφάλαια (exchange traded funds) 

   Τζίμα, Ιωάννα Ι. (2006-07-27)
   Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης εικόνας της έννοιας και του τρόπου λειτουργίας των Χρηματιστηριακώς Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Επιχειρείται η επίτευξη μιας όσο ...
  • Αμοιβαία κεφάλαια : θεσμός, λειτουργία και αγορά 

   Καΐλης, Αθανάσιος Δ. (2007-02-16)
   Τα Αμοιβαία Κεφάλαια αποτελούν διεθνώς, εδώ και δεκαετίες, μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Την «κοινή» περιουσία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αναλαμβάνει να επενδύσει για λογαριασμό τους μια εξειδικευμένη ...
  • Αμοιβαία κεφάλαια αμοιβαίων κεφαλαίων 

   Αϊβαλής, Γεώργιος (2004-12-15)
   Σ΄ αυτή την εργασία παρουσιάζονται τα στοιχεία της έρευνας από ανάλυση εξομοίωσης σχετικά με την απόδοση, την μεταβλητότητα και την διαφοροποίηση Ελληνικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Εξετάσθηκε η απόδοση, η τυπική ...
  • Αμοιβαία κεφάλαια και εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ) 

   Σπανόπουλος, Ηλίας Ι. (2006-11-20)
   Ο αντικειμενικός σκοπός της εν λόγω μελέτης είναι να ασχοληθεί με την ύπαρξη και λειτουργία τόσο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, όσο και των Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Παράλληλα θα γίνει και κάποια λεπτομερή ανάλυση της ...
  • Αμοιβαία κεφάλαια: νέες τάσεις παγκοσμίως 

   Μόσχου, Σταυρούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις νέες τάσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι διαρκείς εξελίξεις των πραγμάτων είτε στον τομέα της χρηματοοικονομικής μηχανικής είτε στον τομέα των υπολογιστών κατάφεραν ...
  • Αμοιβαία κεφαλαία (Α/Κ) : η περίπτωση της Ελλάδας 

   Καραϊσκος, Σπυρίδων Κ. (2004-01-01)
   Ο θεσμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α/Κ) έχει γνωρίσει τεράστια άνθηση, τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική αγορά. Οι επενδύσεις σε μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α/Κ) αποτελούν τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, ...
  • Ανάλυση διαχρονικής συμπεριφοράς αμοιβαίων κεφαλαίων 

   Κακαλέτρη, Γεωργία Γ. (2005-12-01)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει τη διαχρονική συμπεριφορά των αμοιβαίων κεφαλαίων για το χρονικό διάστημα 01/08/1996 – 27/07/2004. Τα αμοιβαία κεφάλαια, που επιλέχθηκαν να μελετηθούν, ανήκουν ...
  • Ανάλυση ημιδιακύμανσης : τα μέτρα αποτελεσματικότητας του Treynor και Jensen: εμπειρική μελέτη στις ευρωπαϊκές αγορές Α/Κ της Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας, Ισπανίας, Λουξεμβούργου και Μ. Βρετανίας 

   Φάλταϊτς, Κορνήλιος (2009-10-06)
   Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι διττός. Αφενός να αξιολογήσει αμοιβαία κεφαλαία διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως της Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Μ. Βρετανίας, Λουξεμβούργου και Ισπανίας, και αφετέρου να ...
  • Ανασκόπηση μελετών αναφορικά με το θέμα της επαναληπτικότητας της επίδοσης των διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων 

   Δημαράκη, Γεωργία Κ. (2005-01-01)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται η ανασκόπηση της

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»