Now showing items 15-26 of 26

  • Μελέτη της συμπεριφοράς του ναυλοδείκτη bfa - panamax και καθορισμός των παραγόντων που προσδιορίζουν την εξέλιξή του 

   Μαρινάκη, Ειρήνη Ι. (2012-04-02)
   Στην εργασία αυτή εξετάστηκε ο ναυλοδείκτης BFA-PANAMAX ο οποίος είναι παράγωγο του δείκτη BPI και απεικονίζει την τρέχουσα αγορά για τις μεταφορές χύδην ξηρών φορτίων καθώς και τις προσδοκίες για την ανάπτυξή της στο ...
  • Ναυτιλιακά παράγωγα 

   Παπαχαραλάμπους, Δημήτριος Ε. (2014-01-28)
   Η σπουδαιότητα την οποία διαδραματίζει η αγορά των ναύλων, με την αύξηση του όγκου και της αξίας του παγκόσμιου εμπορίου και των αγαθών τα οποία μεταφέρονται δια θαλάσσης, σε συνδυασμό με τη σημαντική μεταβλητότητα που ...
  • Παράγωγα πιστωτικού κινδύνου (credit derivatives) 

   Πρωτόγειρος, Ευάγγελος Ν. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-01)
   Ως πιστωτικό κίνδυνο ορίζουμε την πιθανότητα ένας δανειολήπτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να μην μπορέσει να αποπληρώσει την οικονομική του υποχρέωση. Στην σύγχρονη χρηματοοικονομική ο όρος είναι πιο ευρύς και ιδιαίτερα στον ...
  • Παράμετροι που επηρεάζουν την τιμολόγηση των CDS 

   Ζωγράφου, Αλεξάνδρα Γ. (2014-11-24)
   Τα πιστωτικά παράγωγα αν και δημιουργήθηκαν γύρω στο 1994, έχουν γίνει ευρέως γνωστά τα τελευταία χρόνια λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τα Credit Default Swaps (CDS), είδος πιστωτικών παραγώγων, είναι χρηματοοικονομικές ...
  • Πιστωτικά παράγωγα και ο ρόλος τους στην οικονομική κρίση στην Ελλάδα 

   Κλωνιάδης, Πέτρος Δ. (2011-11-07)
   Κύριος στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση και περιγραφή των βασικότερων πιστωτικών παραγώγων που υπάρχουν στην αγορά και η μελέτη του ρόλου τους στην εξέλιξη της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Τα ...
  • Προσδιοριστικοί παράγοντες των τιμών των ναύλων 

   Κεράτσας, Ευάγγελος Ι. (2014-11-04)
   Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία πραγματοποιείται μελέτη πάνω στις χρονοσειρές των ναύλων και στους παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στη διαμόρφωση αυτών. Αρχικά γίνεται μία λεπτομερής αναφορά των στοιχείων εκείνων τα ...
  • Προσομοίωση ανελίξεων Levy με εφαρμογές στην αποτίμηση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων 

   Σφακιανάκης, Θεόδωρος Μ. (2014-05-07)
   Κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η προσπάθεια της επιστημονικής κοινότητας των χρηματοοικονομικών μαθηματικών για την κατασκευή μοντέλων αγοράς είναι συνεχής και αδιάλειπτη. Στην προσπάθεια αυτή, ιδιαίτερα ...
  • Στρατηγικές ασφάλισης χαρτοφυλακίων 

   Μαρίνη, Αγγελική Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-07)
   Η διαχείριση επενδυτικού κινδύνου είναι ένα πολύ βασικό και σημαντικό θέμα στη χρηματοοικονομική τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Η σημασία άλλωστε της διαχείρισης των επενδυτικών κινδύνων ή των κινδύνων της ...
  • Στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων, αντιστάθμιση και παράγωγα, μελέτη εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών 

   Τουλίτσης, Κωνσταντίνος Ε. (2014-09-17)
   Οι αντικειμενικοί σκοποί στην παρούσα διπλωματική μελέτη αφορούν την έρευνα σχετικά με τη χρήση των παραγώγων στην αντιστάθμιση του επιτοκιακού και συναλλαγματικού κινδύνου. Εξετάζονται οι στρατηγικές χρηματοοικονομικής ...
  • Τεχνικές προσομοίωσης στην χρηματοοικονομική διοικητική κινδύνου 

   Μαρκοπούλου, Μαρία - Άννα Γ. (2015-05-25)
   Η διοικητική κινδύνων είναι ένα σημαντικό επιστημονικό αντικείμενο με εφαρμογές σε πολλούς τομείς, ένας εκ των οποίων είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση. Στην παρούσα διπλωματική γίνεται αναφορά σε μια από τις βασικότερες ...
  • Το θεμελιώδες θεώρημα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων 

   Γάκας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
   Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία μελετάται τo Θεμελιώδες Θεώρημα Απο- τίμησης Περιουσιακών Στοιχείων που αποτελεί τη βάση της σύγχρονης τιμολό- γησης χρεογράφων και παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Το πρώτο Θεμελιώδες ...
  • Χρηματοοικονομικά και εμπορευματικά παράγωγα 

   Ράπτη, Αικατερίνη Σ. (2008-06-17)
   Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αποτελούν το κλειδί της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, μιας και μέσω αυτών διακινούνται και διοχετεύονται στους τελικούς χρήστες τα πλεονάζοντα κεφάλαια της οικονομίας. Στο σύγχρονο ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»