Show simple item record

Αξιολόγηση και διαχείρηση νοσηλευτικού προσωπικού

dc.contributor.advisorΚαρκαλάκος, Σωτήριος
dc.contributor.authorΔαουτάκη, Χριστίνα
dc.date.accessioned2017-02-16T08:25:39Z
dc.date.available2017-02-16T08:25:39Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9443
dc.description.abstractΟ τομέας της υγείας είναι ένας απο τους πιο ευαίσθητους αλλά και πολύπλοκους τομείς της οικονομικής ζωής μιας χώρας. Το υψηλό επίπεδο δημόσιας υγείας είναι σημείο ευημερίας, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί και την κατανάλωση υψηλών πόρων του συστήματος διακυβέρνησης μιας χώρας. Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον ένας από τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας αναδεικνύεται το Ανθρώπινο Δυναμικό. Οι επιχειρήσεις αντιλαμβανόμενες τη σπουδαιότητά του δίνουν έμφαση στους τομείς διοίκησης προσωπικού και στην βελτίωση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων με απώτερο σκοπό την επίτευξη υψηλότερου επιιπέδου αποτελεσμάτων. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια στροφή γύρω από το πώς μια επιχείρηση μπορεί να διαμορφώσει και να διατηρήσει τον πυρήνα μοναδικών ικανοτήτων που θα την βοηθήσουν να αποκτήσει προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών και μόνιμο συγκριτικό πλεονέκτημα μέσω μιας διαδικασίας συνεχούς εξέλιξης και ανάπτυξης. Η αλλαγή αυτή που αντικατοπτρίζεται πρώτα σε θεωρητικό επίπεδο και ακολούθως στις επιχειρηματικές πρακτικές συγκαταλέγει τους Ανθρώπινους Πόρους μεταξύ εκείνων των παραγόντων που αποτελούν το «κλειδί» της επιτυχίας. Τομείς όπως η πρόσληψη, εκπαίδευση, ανάπτυξη και εξέλιξη, αξιολόγηση, αποτελούν πεδία αδιάλειπτης έρευνας και αναζήτησης τρόπων βελτιστοποίησης για το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού κάθε επιχείρησης που επιθυμεί να έχει διάρκεια, βιωσιμότητα και μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η έμφαση στα παραπάνω ζητήματα είναι εκ των πραγμάτων περισσότερο αναγκαία σε οργανισμούς που έχουν σαν κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών όπως τα νοσοκομεία. Με δεδομένη την αναγνώριση που αποδίδεται στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων οι στόχοι της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η , με βάση τη βιβλιογραφική έρευνα, ενασχόληση με την Διαδικασία Αξιολόγησης και Διαχείρησης Προσωπικού, η ανασκόπηση μεθόδων που χρησιμοποιούνται και η ενδεχόμενη σύνδεση των εξαγόμενων συμπερασμάτων με το σύστημα αμοιβών. Κατά τη δευτερογενή έρευνα η άντληση των στοιχείων γίνεται από υπάρχουσα βιβλιογραφία, αρθρογραφία και διαδικτυακούς τόπους και δίνεται έμφαση στην σπουδαιότητα της διαδικασίας αξιολόγησης για την επιχείρηση, το προσωπικό και το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Κύρια ζητήματα της διπλωματικής εργασίας είναι η διαμόρφωση του συστήματος αξιολόγησης και ειδικότερα ο καθορισμός των στόχων της επιχείρησης και του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, η εφαρμοζόμενη μέθοδος αξιολόγησης, η χρήση των εξαγόμενων συμπερασμάτων και ο βαθμός πληροφόρησης των άμεσα ενδιαφερομένων, του αξιολογούμενου και της Διεύθυνσης Προσωπικού.el
dc.format.extent99el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΑξιολόγηση και διαχείρηση νοσηλευτικού προσωπικούel
dc.title.alternativeAssessment and management of nursing staffel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThe health sector is one of the most sensitive and complex areas of the economic life of a country. The high level of public health is a sign of prosperity, but also requires a high consumption of resources of the governance system of a country. In a highly competitive environment, one of the critical success factors emerging HR. Firms perceived the importance of emphasizing the areas of personnel management and the improvement of the methods used with a view to achieving a higher level results In recent decades there has been a turn around how a company can develop and maintain the core of unique abilities that will help to gain advantage over competitors and enduring competitive advantage through a continuous evolution and development process. This change, which reflected first in theory and then in business practices lists Human Resources among those factors are the "key" to success Areas such as recruitment, training, development and ongoing evaluation, are areas of uninterrupted research and search optimization modes for the HR department of any company wishing to have durability, sustainability and unique competitive advantages. The emphasis on the above issues is, de facto,necessary in organizations that have as main activity the provision of services such as hospitals. Given the recognition accorded to Human Resources objectives of this thesis is based on literature research, engagement with the Assessment and Management Personnel Process, review methods used and the possible connection of the conclusions reached with pay system. In secondary research pumping element made from literature, articles and websites and emphasizes the importance of the evaluation process for the company, staff and the HR department. Main issues of this thesis is the configuration of the evaluation system and in particular the determination of business objectives and the Human Resources Department, the applied evaluation method, the use of the conclusions reached and the degree of information to stakeholders, the evaluated and Management personnel.el
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel
dc.subject.keywordΑξιολόγηση προσωπικούel
dc.subject.keywordΔιαχείριση νοσοκομειακού προσωπικούel
dc.subject.keywordΥγείαel
dc.subject.keywordStaff evaluationel
dc.subject.keywordPersonnel managementel
dc.subject.keywordHealthel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»