Show simple item record

dc.contributor.advisorΠαπαδημητρίου, Ευστράτιος
dc.contributor.authorΤσιούμας, Ευάγγελος
dc.date.accessioned2017-02-07T08:52:37Z
dc.date.available2017-02-07T08:52:37Z
dc.date.issued2016-12-22
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9411
dc.description.abstractΗ παρούσα διδακτορική διατριβή παρέχει μία ποσοτική ανάλυση της ναυλαγοράς ξηρού χύδην φορτίου και διερευνά μία σειρά κρίσιμων θεμάτων που συνδέονται με τις ναυλώσεις πλοίων. Σε αυτό το πλαίσιο, αναλύονται οι ναυλαγορές spot και περιόδου ξεχωριστά και εξάγονται κατάλληλα συμπεράσματα. Σε πρώτο στάδιο παρέχεται μία θεωρητική ανάλυση των θεμελιωδών μεγεθών της συγκεκριμένης αγοράς και ακολουθεί μία ενδελεχής αναζήτηση των σημαντικότερων παραγόντων που επηρεάζουν τις τιμές των ναύλων ξηρού φορτίου. Παράλληλα, κατασκευάζεται ένας νέος σύνθετος δείκτης, ο δείκτης οικονομικού κλίματος της αγοράς ξηρού φορτίου (Dry Bulk Economic Climate Index or DBECI), ο οποίος ο οποίος περικλείει ένα σύνολο προσεκτικά επιλεγμένων οικονομικών μεταβλητών και αντανακλά τη συνολική επίδρασή τους στη ναυλαγορά ξηρού φορτίου. Σε αντίθεση με άλλες απλουστευμένες προσεγγίσεις που αποδίδουν ίσα βάρη στις παραμέτρους, ο υπολογισμός των βαρών του συγκεκριμένου δείκτη βασίζεται σε ένα συνδυασμό θεωρητικής έρευνας και εφαρμογής μίας προσαρμοσμένης μεθόδου γραμμικού προγραμματισμού. Αυτή η προσέγγιση βελτιώνει την αξιοπιστία του δείκτη και επιτρέπει τη διενέργεια πιο ουσιαστικής ανάλυσης. Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει ανάλυση συν-ολοκλήρωσης (Co-integration analysis), εξέταση της Granger αιτιότητας (Granger causality) και ανάλυση κρουστικής απόκρισης (impulse response analysis), ώστε να ανιχνευτεί πιθανή σύνδεση ανάμεσα σε αυτό το νέο δείκτη και τη ναυλαγορά. Παράλληλα εφαρμόζεται μία παρόμοια προσέγγιση για κάποιους εξίσου σημαντικούς εξωτερικούς παράγοντες, όπως η συνολική παραγωγή χάλυβα στην Κίνα, η μέση τιμή υγρών καυσίμων πλοίου, η συμφόρηση λιμένων ως ποσοστό του συνολικού στόλου της κάθε κατηγορίας πλοίων, και οι τιμές των κύριων εμπορευμάτων της αγοράς ξηρού χύδην φορτίου (σίδηρος, γαιάνθρακας, σιτηρά). Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν στατιστικά σημαντικές σχέσεις αιτιότητας για τις περιπτώσεις του DBECI, των τιμών καυσίμων πλοίου, του ύψους παραγωγής χάλυβα, και των τιμών των κύριων εμπορευμάτων, ενώ στην περίπτωση της συμφόρησης λιμένων αντίστοιχες σχέσεις εντοπίζονται μόνο για τις τιμές ναύλων των πλοίων τύπου Capesize. Στο επόμενο στάδιο της διατριβής αναπτύσσονται μοντέλα πρόβλεψης των μελλοντικών τιμών των ναύλων, κάνοντας χρήση της προηγούμενης ανάλυσης. Πιο συγκεκριμένα αναπτύσσονται πολύ-μεταβλητά μοντέλα τύπου VAR / VECM, για τα οποία επιλέγονται ως ενδογενείς μεταβλητές η παραγωγή χάλυβα στην Κίνα και το μέγεθος του στόλου κάθε τύπου φορτηγών πλοίων. Παράλληλα δημιουργούνται πολύ-μεταβλητά μοντέλα που εμπεριέχουν και εξωγενείς μεταβλητές τύπου VARX, στα οποία προστίθενται ως εξωγενείς μεταβλητές ο νέος δείκτης που κατασκευάστηκε σε προηγούμενο τμήμα της διατριβής (DBECI), καθώς και η μέση τιμή τιμών υγρών καυσίμων για πλοία. Τέλος κατασκευάζονται και αυτό-παλινδρομικά μοντέλα τύπου ARIMA για τη διεξαγωγή συγκρίσιμων προβλέψεων. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την ανωτερότητα των VARX μοντέλων έναντι των δύο εναλλακτικών προσεγγίσεων. Αυτό δείχνει ότι η χρήση των δύο νέων αυτών μεταβλητών που δημιουργήθηκαν στην παρούσα εργασία (DBECI και μέσες τιμές καυσίμων), μπορούν να βελτιώσουν σε σημαντικό βαθμό την ακρίβεια προβλέψεων των τιμών ναύλων. Το τελευταίο κομμάτι της διατριβής επικεντρώνεται στη spot ναυλαγορά και διερευνά τη δυνατότητα υπερβάλλουσας απόδοσης μέσω της κατάλληλης χρήσης και συντονισμού χρονοναύλωσης ταξιδίου (trip time charter) και ναύλωσης κατά ταξίδι (voyage charter). Αρχικά γίνεται χρήση co-integration analysis και αποδεικνύεται η ύπαρξη μιας μακροπρόθεσμης σχέσης ισορροπίας ανάμεσα στους δύο τρόπους ναύλωσης στη spot αγορά όταν αυτοί αφορούν την ίδια διαδρομή. Σε αυτό το πλαίσιο, εντοπίζονται βραχυπρόθεσμες αποκλίσεις τις οποίες εκμεταλλεύεται η παρούσα ανάλυση για τη δημιουργία μίας νέας στρατηγικής ναυλώσεων, που βασίζεται σε αρχές Τεχνικής Ανάλυσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η προτεινόμενη προσέγγιση παρέχει υψηλότερες αποδόσεις συγκριτικά με συμβατικές στρατηγικές. Συνολικά, η παρούσα διατριβή έχει τόσο θεωρητική όσο και πρακτική χρησιμότητα. Συμπληρώνει σημαντικά κενά στη διεθνή βιβλιογραφία και παράλληλα μπορεί να ενισχύσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ναυτιλιακές εταιρίες.el
dc.format.extent239el
dc.language.isoenel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleQuantitative analysis of the dry bulk freight market, including forecasting and decision makingel
dc.typeDoctoral Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδώνel
dc.description.abstractENThis thesis provides a quantitative analysis of the dry bulk freight market and investigates a number of crucial issues associated with ship chartering. To this end, it analyzes the dynamics of spot and period freight markets separately and leads to insightful conclusions. At the outset, a theoretical discussion of the market fundamentals sets the scene and is followed by a thorough exploration of the key determinants of freight rates. At this point a new composite indicator is constructed -the Dry Bulk Economic Climate Index (DBECI)-, which is tailored to the dry cargo market and mirrors the aggregate impact of some carefully selected economic variables. As opposed to conventional approaches, the structure and the weighting scheme of this index are based on extensive exploratory and numerical analysis. This enhances the credibility of the DBECI and ultimately gives rise to more meaningful analyses. The next step is to carry out Co-integration analysis, Granger Causality tests and Impulse Response analysis in order to identify possible linkages between this new indicator and the freight market. In parallel, a similar numerical analysis is performed for some equally important determinants, such as the Chinese steel production, the average bunker prices, the port congestion, and the price of the most traded bulk commodities. The results reveal significant lead-lag relationships for the cases of DBECI, bunker prices, Chinese steel production, and commodity prices, while the port congestion appears to lead the freight rates only in the Capesize sector. The subsequent section is devoted to the development of parsimonious multivariate forecasting models (VAR/VECM and VARX). In this respect, the preceding theoretical and empirical analysis constitutes the groundwork for the selection of the most appropriate explanatory variables. Specifically, the Chinese steel production and the fleet development are used as endogenous variables, while the DBECI and the fuel prices are treated as exogenous. Next, a univariate framework (ARIMA) for the freight rates of Panamax and Capesize vessels is developed and serves as a benchmark for comparison of the forecasting accuracy of the proposed multivariate models. The findings show that the VARX model outperforms both of the alternative approaches, suggesting that the incorporation of these two exogenous variables (DBECI and average bunker prices) can significantly enhance the robustness of simpler models and ultimately result in more accurate forecasts. The last part of this thesis involves the investigation of excess return opportunities in the spot market. For this purpose the dynamics between trip charters and their corresponding voyage charters are studied. The thesis first examines the existence of a long-run equilibrium relationship and then develops a new methodology based on technical analysis so as to identify excess return signals and formulate a suitable chartering strategy. The results reveal that this approach outperforms the ‘naïve’ strategy of always chartering in vessels on trip time charters and perform the underlying voyage charters. Overall, the present thesis is of interest to academics and maritime practitioners alike. It fills significant gaps in the literature, while at the same time it can serve as a powerful decision support tool for shipping companies.el
dc.subject.keywordFreight market fundamentalsel
dc.subject.keywordForecasting modelel
dc.subject.keywordSpot freight marketel
dc.subject.keywordDecision support systemsel
dc.subject.keywordTrip time charterel
dc.subject.keywordDry Bulk Economic Climate Index (DBECI)el
dc.subject.keywordΝαυλώσειςel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»