Show simple item record

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία της πληροφορικής στο δημοτικό

dc.contributor.advisorΒίρβου, Μαρία
dc.contributor.authorΜπομπούλα, Μαριάνθη
dc.date.accessioned2016-07-21T09:27:47Z
dc.date.available2016-07-21T09:27:47Z
dc.date.issued2015-11
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8986
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την ανάλυση το σχεδίασμά, την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την εκμάθηση του μαθήματος της πληροφορικής στο δημοτικά. Το λογισμικά που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με τη γλώωσα προγραμματισμού PHP , περιέχει γρήγορα τεστ (quiz) προκειμένου να εμπλέξει ενεργητικά τους μαθητές και τα οποία έχουν στόχο την κατανόηση των βασικών εννοιών της πληροφορικής. Η επιλογή του περιεχομένου και η δομή του λογισμικού στηρίχθηκε στο αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για το μαθημα της πληροφορικής στο δημοτικό.Ο βασικός παιδαγωγικός στόχος του εκπαιδευτικού λογισμικού compuland είναι να κατανοήσουν οι μαθητές βασικές έννοιες της πληροφορικής στο δημοτικό καθώς και να αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ τους όπως επίσης και τη χρησιμότητα τους μέσω της θεωρίας και της εξάσκησης. Επιπλέον ο πρωταρχικός λειτουργικός σκοπός του εκπαιδευτικού λογισμικού compuland είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού, εύχρηστου και φιλικού περιβάλλοντος μάθησης που θα διευκολύνει τους μαθητές του δημοτικού να αποκτήσουν δεξιότητες στη πλοήγηση κα στη χρήση σε ηλεκτρονικά μέσα μάθησης που πλαισιώνονται με τη βοήθεια πολυμεσικών εργαλείων .Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού λογισμικού εκμάθησης της πληροφορικής το οποίο περιέχει τη βασική θεωρία που μπορεί να διδαχθεί στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού. Η εφαρμογή αυτή έχει χωριστεί σε 3 αυτοτελή μέρη όσον αφορά τη σκοπία τπυ μαθητή Το πρώτο μέρος είναι το εκπαιδευτικό λογισμικό που περιέχει όλη την ύλη που πρέπει να διδαχθεί ο χρήστης-μαθητής. Για να είναι περισσότερη ελκυστική η εφαρμογή θα χρησιμοποιηθούν πολλές εικόνες, γραφικά, απλό και κατανοητό κείμενο, εύχρηστα παράθυρα διαλόγου κ.α. Το δεύτερο μέρος περιέχει το πρόγραμμα Επιλογή Quiz. Το πρόγραμμα αυτό θα χρησιμοποιηθεί από το χρήστη- εκπαιδευτικό προκειμένου να διαμορφώσει τις ασκήσεις του εκπαιδευτικού λογισμικού όπως ο ίδιος επιθυμεί ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη-μαθητή. Και τέλος το 3 μέρος το όποιο αποτυπώνει την επίδοση των μαθητών παρέχοντας καποια στατιστικά χρήσης επείτα από την ολοκλήρωση των quiz και αυτοαξιολόγηση του χρήστη μαθητή. Επιπροσθέτως η πρόοοδος του μαθητή ενημερώνεται σε ένα ιστορικό χρήσης παρέχοντας και στο δάσκάλο και στο μαθητή μαι σπουδαία ροη ανατροφοδότησηςel
dc.format.extent171el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΕξ αποστάσεως εκπαίδευσηel
dc.subjectΔιδασκαλία βοηθούμενη από ηλεκτρονικό υπολογιστήel
dc.subjectΕκπαίδευση, Πρωτοβάθμια -- Διδασκαλία με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστήel
dc.subjectΕκπαιδευτικό λογισμικόel
dc.titleΣχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία της πληροφορικής στο δημοτικόel
dc.title.alternativeDesign and development of educational software for teaching Informatics in primary educationel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικήςel
dc.description.abstractENThis dissertation is about the analysis, the designing, the development and the construction of educational software, for teaching children of elementary school classes the subject of Information Technology. The software was designed and built with PHP programming language; it contains question tests (quizzes) in order to make pupils get actively involved. These tests aim to the understanding of basic Information Technology meanings. The decision of the software’s content and it's structure, was based on the schedule of the Greek Ministry of Education, for the class of Information Technology for elementary school students.The fundamental educational purpose of the software of “compuland” is for students in elementary school to understand basic meanings of Information Technology and to recognize the differences between them. Furthermore, it aims to teach the use of these meanings through theory put into practice. The functional purpose of this software is also to create an interesting, user friendly environment of learning, which will allow students to grow skills while navigating and using electronic means of education, collaborated by multimedia applications.The purpose of this thesis is the creation of educational software of Information Technology, which contains theory basics that can be taught at the last grades of elementary school. The software has been divided into 3 autonomous parts, from the scope of the student. The first part is the software itself that contains the entire syllabus the student-user should be taught. For the software to be more interesting, multiple pictures are being used, graphics, simple and easy to understand texts, and user friendly dialog boxes etc. Moreover, the second part embeds the Quiz program itself. This part is to be used by the teacher-user in order to construct and manipulate the exercises of the educational software as he thinks appropriate, depending on each student’s needs. Finally, the third part is to show the evaluation results by combining statistical data of use, after the completion of quizzes and the self¬evaluation of the student. Furthermore, the progress of each user-student is separately exported to a history user log, therefore provides both student and teacher a great opportunity of data feedback.el
dc.contributor.masterΠληροφορικήel
dc.subject.keywordΠληροφορική -- Μελέτη και διδασκαλίαel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»