Show simple item record

dc.contributor.advisorΠέκκα - Οικονόμου, Βικτωρία
dc.contributor.authorΚόκκινος, Παναγιώτης
dc.date.accessioned2016-06-29T16:21:53Z
dc.date.available2016-06-29T16:21:53Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8888
dc.description.abstractΕίναι γεγονός, η Επιχειρηματική Αριστεία συνδέεται με την ανάπτυξη και την ενίσχυση των συστημάτων διαχείρισης και των διαδικασιών ενός οργανισμού για τη βελτίωση της απόδοσης και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Από την άλλη πλευρά, η λιτή παραγωγή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μεθοδολογίες στον τομέα της ποιότητας και της διαχείρισης των επιδόσεων. Η σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία έχει αναφερθεί διεξοδικά στα πλεονεκτήματα και σους περιορισμούς, που συναντώνται κατά την εφαρμογή της και τους οποίους παραθέσαμε στην παρούσα εργασία. Εκτός όμως της μορφής της λιτής παραγωγής, υπάρχει και το λιτό 6σ, το οποίο παρέχει ένα μέσο για τη βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία που στηρίζεται τόσο στη μεθοδολογία της λιτής παραγωγής όσο και του 6σ (sixsigma). Η συγκεκριμένη μέθοδος παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, στην περίπτωση που εφαρμοστεί σωστά, αλλά κινδυνεύει επίσης να θεωρηθεί ως άλλη μια μορφή ατελούς διαχείρισης, αν δεν εφαρμοστεί όπως πρέπει. Στη παρούσα διπλωματική εργασία, ασχοληθήκαμε με την έννοια της λιτής παραγωγής, ως μια μορφή που στοχεύει στην επιχειρηματική αριστεία, η οποία έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης από πολλούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, οι οποίες είναι προσανατολισμένες προς τη συνεχή βελτίωση και στην μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών τους. Το γενικό συμπέρασμα, που προκύπτει από την παρούσα εργασία είναι ότι στο σημερινό συνεχώς εξελισσόμενο και πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επίτευξη της επιχειρηματικής αριστείας πρέπει να είναι ζητούμενο για κάθε επιχείρηση και οργανισμό, ο οποίος ενδιαφέρεται για την επιτυχία του. Παρόλα αυτά η σύγχρονη επιχείρηση θα πρέπει πριν αποφασίσει ποια μεθοδολογία θα ακολουθήσει να γνωρίζει καλά τόσο τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει, όσο και τους κινδύνους που υπάρχουν, από τη μη σωστή εφαρμογή των αρχών της μεθοδολογίας, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση οι απώλειες σε κόστος και χρόνο θα είναι τεράστιες.el
dc.format.extent93el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΕπιχειρηματική αριστεία : η προσέγγιση της λιτής παραγωγήςel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.description.abstractENIt is a fact that Business Excellenceis related to the developmentand strengtheningof management andorganizational processes in orderto improveperformance andto create valuefor the shareholders. On the other hand, lean production is one of the most important methodologies in the field of quality and performance management. Modern scientific literature has reported in detail the advantages and Sousse constraints encountered in implementation and which we mentioned in the present work. Apart fromlean production there is the lean 6s (lean six sigma), which provides a means for improving the delivery of services, using a methodology based on the methodology of both lean production and 6s (six sigma). This method has several advantages, if implemented correctly, but also risks considered as another management fad, if it is not applied properly. In this thesis, we dealt with the concept of lean production as a form aimed at entrepreneurial excellence, which these days has been discussed by many organizations and businesses, which are oriented towards continuous improvement and maximizing satisfaction their clients. The general conclusion thatarises from this work is that in today's rapidly changing and complex business environment, the achievement of business excellence should be an aim for every company and organization that cares about its success. However they should be careful, before the decide, what methodology they will follow, as they should know well both the benefits that they can have through each concept, and also the risks that posed by the improper application of the principles of the methodology, since in this case the loss of time and cost will be enormous for them.el
dc.contributor.masterMBA TQM International - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα με διεθνή προσανατολισμό (MBA TQM Int)el
dc.subject.keywordΕπιχειρηματική αριστείαel
dc.subject.keywordΛιτή παραγωγήel
dc.subject.keywordel
dc.subject.keywordΛιτό 6σel
dc.subject.keywordSix sigma (Quality control standard)el
dc.subject.keywordBusiness excellenceel
dc.subject.keywordLean productionel
dc.subject.keywordLean six sigmael


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»