Show simple item record

dc.contributor.advisorΓεωργόπουλος, Νικόλαος
dc.contributor.authorΟικονόμου, Μαρία Γ.
dc.date.accessioned2015-07-14T12:25:47Z
dc.date.available2015-07-14T12:25:47Z
dc.date.issued2014-11-21
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6830
dc.description.abstractΗ ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας έχει συμβάλει στη δημιουργία μίας ψηφιακής κοινωνίας. Με τη χρήση των τεχνολογικών καινοτομιών τροποποιούνται όχι μόνο οι επιχειρηματικές δραστηριότητες αλλά και οι μεμονωμένες δραστηριότητες του ατόμου. Η σημασία της ευρύτερης έννοιας του ηλεκτρονικού επιχειρείν και η αξία που προσφέρει αποτελεί αναμφισβήτητα σημαντικό στοιχείο για ολόκληρη την κοινωνία, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερη ανάπτυξη παγκόσμιας εμβέλειας έχει γνωρίσει το κινητό επιχειρείν, που αποτελεί ένα τμήμα του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Επίσης, οι ασύρματες τεχνολογίες αποκτούν συνεχώς ιδιαίτερη αξία σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους. Η χρήση τους προσφέρει στις επιχειρήσεις πλεονέκτημα αυτοματοποίησης παραγωγικών διαδικασιών, μείωση του συνολικού κόστους, καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων, κλπ. Ουσιαστικά, βελτιώνεται η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης μέσω της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται η έννοια και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού επιχειρείν, καθώς και η σημασία του για τις επιχειρήσεις, τα άτομα και την κοινωνία. Στη σημερινή εποχή το ηλεκτρονικό επιχειρείν έχει υιοθετηθεί σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, όπως στην αυτοματοποίηση και απλοποίηση των επιχειρηματικών συναλλαγών, στην ουσιαστική βελτίωση των πελατειακών σχέσεων, στην αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων αγαθών, στη μείωση του άμεσου κόστους και κατά συνέπεια στην επίτευξη μιας πιο ανταγωνιστικής τιμής των αγαθών. Παράλληλα, συντελεί στην αύξηση των πελατών και κατά συνέπεια της κερδοφορίας και στη δημιουργία εξατομικευμένων και προσαρμοσμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Γίνεται αναφορά στα στρατηγικά και λειτουργικά πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού επιχειρείν και παρουσιάζονται οι κύριες κατηγορίες του, όπως ηλεκτρονικά καταστήματα, ηλεκτρονική τραπεζική, ηλεκτρονική διακυβέρνηση κλπ. Στο δεύτερο κεφάλαιο εισάγεται η έννοια του κινητού επιχειρείν και πιο συγκεκριμένα αναλύεται το κινητό εμπόριο ως μία κατηγορία του κινητού επιχειρείν που αφορά στις αγοραπωλησίες. Στη συνέχεια, αναφέρονται τα πλεονεκτήματα του κινητού επιχειρείν καθώς και οι διαφορές μεταξύ ηλεκτρονικού εμπορίου και κινητού εμπορίου. Γίνεται αναφορά στις σύγχρονες και πολυποίκιλες εφαρμογές και υπηρεσίες του Κινητού εμπορίου καθώς και στα σημαντικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση του στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι ακολουθούμενες αποτελεσματικές στρατηγικές των σύγχρονων επιχειρήσεων ως προς την εφαρμογή του κινητού εμπορίου, προκειμένου να ενισχυθεί η προστιθέμενη αξία στους εν δυνάμει καταναλωτές έναντι των ανταγωνιστών τους. Επίσης, παρουσιάζονται τα στάδια υιοθέτησης και εφαρμογής του κινητού εμπορίου καθώς και το πώς οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω αυτού. Στο τέλος γίνεται εμφανές ότι η αξία που απολαμβάνουν οι καταναλωτές μέσα από τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες και τα προσωποποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες αποτελεί το κλειδί για τη θεμελίωση και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Στο τελευταίο κεφάλαιο περιγράφεται η χρήση του κινητού εμπορίου στον κλάδο των τραπεζικών οργανισμών. Η εδραίωσή του κινητού επιχειρείν στον τραπεζικό κλάδο επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως μείωση λειτουργικού κόστους, όσον αφορά τη διεξαγωγή συναλλαγών και επέκταση σε νέες αγορές. Παράλληλα φαίνεται να συντελεί στη βελτίωση των οικονομικών αποδόσεων της επιχείρησης καθώς και στην προσέλκυση και διατήρηση ενός συνεχώς αυξανόμενου αριθμού ικανοποιημένων και πιστών καταναλωτών. Η υιοθέτηση των υπηρεσιών του κινητού εμπορίου στον τραπεζικό κλάδο αναμένεται να συνδέεται άμεσα με την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων και λειτουργιών ενός σύγχρονου τραπεζικού οργανισμού και κατ' επέκταση με τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στους πελάτες. Κατά συνέπεια, η υιοθέτηση του κινητού επιχειρείν συμβάλλει στη δημιουργία και τη διατήρηση μίας ισχυρής ανταγωνιστικής θέσης της τράπεζας στον κλάδο της. Ο κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και η εξέταση της έννοιας του κινητού εμπορίου (mobile commerce) και η ανάλυση για το πώς μέσω αυτού επιτυγχάνουν οι επιχειρήσεις τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Παράλληλα, γίνεται παρουσίαση για το πώς μία τράπεζα μπορεί μέσω του Κινητού Επιχειρείν να προσφέρει αξία στους καταναλωτές και να παραμείνει ανταγωνιστική στον κλάδο της. Για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιήθηκε ξένη και ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν πολλές ηλεκτρονικές πηγές μέσω του Διαδικτύου και ελήφθησαν υπόψη πληροφορίες από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη των ελληνικών τραπεζών, Alpha Bank, Eurobank και Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν αναδεικνύουν ότι η ραγδαία εξέλιξη των ασύρματων τεχνολογιών στη σημερινή εποχή συντελεί στη χρήση «έξυπνων συσκευών» (smartphones) από όλο και μεγαλύτερο αριθμό εν δυνάμει χρηστών σε παγκόσμια κλίμακα. Ενδεικτικά, η παγκόσμια διείσδυση των «έξυπνων συσκευών» εκτιμάται ότι το έτος 2014 θα φτάσει 1,75 άτομα, ενώ μέχρι το 2017 τα 2,5 δισ. άτομα. Η συνεχής κατάκλυση της παγκόσμιας αγοράς από τις «έξυπνες συσκευές» έχει σαφές θετικό αντίκτυπο όχι μόνο στα άτομα που τους παρέχει αμέριστες δυνατότητες και ευκαιρίες, αλλά και στις σύγχρονες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, οι οποίες προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα εθνικό και διεθνές συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η υιοθέτηση των ασύρματων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις έχει αλλάξει ριζικά τη φιλοσοφία των αποφάσεων και των δραστηριοτήτων τους. Η ηλεκτρονική παρουσία τους δημιουργεί προοπτικές προς βελτιωμένη εξυπηρέτηση του πελάτη, περισσότερο απλοποιημένες διαδικασίες, μείωση του κόστους, γεωγραφική επέκταση, κλπ. Ουσιαστικά, η αποτελεσματικά προσαρμοσμένη στην επιχείρηση χρήση του κινητού εμπορίου θεωρείται ως μία από τις πλέον ελκυστικές λύσεις για βελτίωση και επέκταση των δραστηριοτήτων της σύγχρονης επιχείρησης. Τα διακριτά στοιχεία του κινητού εμπορίου από τις υπόλοιπες κατηγορίες εμπορίου, δηλαδή η πανταχού παρουσία, η διαθεσιμότητα και η δυνατότητα εντοπισμού τοποθεσίας, προσφέρουν αξιόλογα και θεμελιώδη πλεονεκτήματα τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους καταναλωτές. Οι επιλογές και οι ευκαιρίες των υπηρεσιών του κινητού εμπορίου παίζουν βασικό ρόλο στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. Επίσης, δημιουργούν οικονομίες κλίμακας καθώς και προστιθέμενη αξία στους πελάτες, με άμεσο αποτέλεσμα τη θεμελίωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Όλοι οι επιχειρηματικοί κλάδοι θα μπορούσαν να υιοθετήσουν την κατάλληλη στρατηγική προσανατολισμού προς το Κινητό Εμπόριο και να αρχίσουν την ηλεκτρονική τους επιχειρηματική δραστηριοποίηση μέσω αυτού, προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιβίωση και την ευημερία τους στον κλάδο όπου ανήκουν. Εξάλλου, είναι πλέον αποδεκτό ότι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μια επιχείρηση ενός δυναμικού κλάδου μπορεί να διατηρήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, είναι η διαρκής υιοθέτηση πολλών αποτελεσματικών βραχυχρόνιων πρωτοβουλιών με σκοπό να αντικαταστήσουν τα σημερινά πετυχημένα προϊόντα ή υπηρεσίες της επιχείρησης με την επόμενη γενιά αυτών. Οι πρωτοβουλίες αυτές γίνονται περισσότερο αποτελεσματικές σήμερα με την προσαρμογή των σύγχρονων επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες της ασύρματης τεχνολογίας και του κινητού εμπορίου.el
dc.format.extent156el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΗλεκτρονικό εμπόριοel
dc.subjectΤράπεζες και τραπεζικές εργασίες -- Τεχνολογικές καινοτομίεςel
dc.subjectΑνταγωνισμόςel
dc.subjectElectronic commerceel
dc.subjectMobile commerceel
dc.subjectBanks and banking, Mobileel
dc.subjectCompetitionel
dc.titleΤο κινητό εμπόριο στην απόκτηση & διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματοςel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.identifier.call332.1 ΟΙΚel
dc.contributor.masterΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»