Show simple item record

Διερεύνηση των δημογραφικών και κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν το επίπεδο εκπαίδευσης των μεταναστών στην Ελλάδα

dc.contributor.advisorΤσίμπος, Κλέων
dc.contributor.authorΠαντελή, Χριστίνα Κ.
dc.date.accessioned2014-03-13T08:36:59Z
dc.date.available2014-03-13T08:36:59Z
dc.date.issued2014-03-13T08:36:59Z
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5714
dc.description.abstractΤα ζητήματα της εκπαίδευσης των μεταναστών, που ζουν στην Ελλάδα, αποτελούν αντικείμενο έρευνας και εκπαιδευτικού σχεδιασμού κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Παράλληλα, η αλλαγή στο μεταναστευτικό σκηνικό της χώρας, σύμφωνα με το οποίο, η Ελλάδα μετατρέπεται σταδιακά σε χώρα υποδοχής μεγάλου αριθμού οικονομικών μεταναστών και προσφύγων με έντονο το φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης, εγείρει το ενδιαφέρον για τη μελέτη και τον προσδιορισμό εκείνων των παραγόντων, που επηρεάζουν το εκπαιδευτικό προφίλ των αλλοδαπών μαθητών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι, με χρήση δεδομένων από την απογραφή του 2001, να διερευνηθούν οι δημογραφικοί και κοινωνικό-οικονομικοί παράγοντες, που επηρεάζουν το επίπεδο εκπαίδευσης των μεταναστών στην Ελλάδα. Οι μετανάστες που επιλέχθηκαν, για να συμμετάσχουν στην έρευνα, είναι ηλικίας 6 έως 29 ετών. Σε ότι αφορά στις χώρες καταγωγής των μεταναστών του δείγματος, η επιλογή έγινε με βάση την πληθυσμιακή υπεροχή των μεταναστών στην Ελλάδα, ενώ η ομαδοποίηση των χωρών αυτών πραγματοποιήθηκε με βάση την γεωπολιτική τους θέση και τις πιθανές ομοιότητες των εκπαιδευτικών τους συστημάτων. Από τη μελέτη των παραγόντων του φύλου και του οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου των γονιών, με χρήση Πολυωνυμικής Λογιστικής Παλινδρόμησης, βρέθηκε, ότι το φύλο αποτελεί στατιστικά σημαντικό παράγοντα για τους μετανάστες από την Αλβανία, τα Βαλκάνια και την ανατολική Ευρώπη. Ειδικότερα, οι γυναίκες, σε σχέση με τους άνδρες, έχουν υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις. Το οικονομικό επίπεδο των γονέων είναι στατιστικά σημαντικός παράγοντας για τους μετανάστες από την Αλβανία και τα Βαλκάνια, ενώ το μορφωτικό επίπεδο των γονέων παρουσιάζει στατιστική σημαντικότητα και στις τέσσερις πληθυσμιακές ομάδες μεταναστών. Ως εκ τούτου, μετανάστες, των οποίων οι γονείς έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο,έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν υψηλές σχολικές επιδόσεις και να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectΔιαπολιτισμική εκπαίδευση
dc.subjectΜειονότητες -- Εκπαίδευση -- Ελλάδα
dc.subjectΠολυπολιτισμικότητα
dc.subjectΜετανάστες -- Ελλάδα -- Κοινωνικές συνθήκες
dc.titleΔιερεύνηση των δημογραφικών και κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν το επίπεδο εκπαίδευσης των μεταναστών στην Ελλάδα
dc.title.alternativeInvestigation of demographic and socio-economic factors affecting the level of education of immigrants in Greeceen
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5714
dc.identifier.call370.117 ΠΑΝ
dc.description.abstractENThe educational issues of immigrants, living in Greece, have been under investigation, so as to be taken into account, when formulating educational policiesin the recent decades. At the same time, the change in the migration settings in the country, according to which, Greece is gradually becoming a country receiving large numbers of economic migrants and refugees with intense illegal immigration, raises the interest in the study and identification of those factors that affect the educational profile of immigrant pupils and students. The purpose of this dissertation is to investigate the demographic and socio-economic factors, affecting the level of education of immigrants in Greece, using data from the census of 2001. Immigrants, who were selected to participate in the survey, are aged from 6 to 29 years old. With respect to the countries of origin of the sample, selection was based on the preponderance of migrant population in Greece, while the grouping of these countries was based on the geopolitical location and possible similarities of their educational systems. The study of associations of gender, economic and educational level of parents, with the educational level of the respondents, was carried out, using Multinomial logistic regression. The findings indicate that gender is a statistically significant factor for migrants from Albania, the Balkans and Eastern Europe. Especially women, compared with men, have higher academic performance. The economic status of parents is a statistically significant factor for migrants from Albania and the Balkans and the educational level of parents shows statistical significance in all four population groups of immigrants. Therefore, immigrants, whose parents are highly educated, are more likely to achieve high academic performance and be introduced to higher education.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»