Now showing items 142-161 of 728

 • Γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης για δεδομένα ασφαλιστικών αποζημιώσεων 

  Χριστοδουλάκης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-09)
  Σε πολλές στατιστικές εφαρμογές, συναντάμε το πρόβλημα της μελέτης της σχέσης δύο ή περισσότερων τυχαίων μεταβλητών. Η σχέση αυτή μπορεί να μελετηθεί με κατάλληλα μοντέλα παλινδρόμησης, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως ...
 • Γραφικές μέθοδοι παρουσίασης πολυδιάστατων δεδομένων 

  Ράτσης, Κωνσταντίνος Ρ. (2011-01-25)
  Στην εποχή μας έχει δημιουργηθεί η ανάγκη για αξιοποίηση και μελέτη ολοένα και μεγαλύτερου όγκου δεδομένων με πολύπλοκη δομή και πολλαπλά χαρακτηριστικά. Με την εξέλιξη των σύγχρονων ηλεκτρονικών υπολογιστών και τις μεγάλες ...
 • Δείκτες επίδοσης διεργασίας και ποιότητα "6 Σίγμα" 

  Ξηντάρη, Στεφανία-Στυλιανή Δ. (2008-10-03)
  Το σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον επιβάλλει σε κάθε επιχείρηση να υιοθετήσει προγράμματα και να εφαρμόσει ειδικές μεθοδολογίες με σκοπό τη συνεχόμενη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και την υψηλή ποιότητα των ...
 • Δείκτες ικανότητας μιας διεργασίας 

  Μπράμη, Δήμητρα Ν. (2004-12-01)
  Οι δείκτες ικανότητας μιας διεργασίας θεωρούνται ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία του Στατιστικού Ποιοτικού Ελέγχου. Οι δείκτες ικανότητας μιας διεργασίας αποτελούν μέτρα που περιγράφουν την ικανότητα μιας διεργασίας να ...
 • Δείκτες μακροβιότητας και θνησιμότητας 

  Νούλης, Δημήτριος Γ. (2014-11-25)
  Οι δείκτες μακροζωίας και θνησιμότητας είναι συνυφασμένοι με την μακροβιότητα και την θνησιμότητα αντίστοιχα. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται διάφορα εργαλεία μέτρησης της θνησιμότητας και μακροζωίας όπως είναι η ...
 • Δειγματοληψία χρονοσημασμένων, ακολουθιακών, σύνθετων τύπων δεδομένων 

  Κουφοπούλου, Ευθυμία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11-18)
  Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η προσαρμογή των διαφόρων τεχνικών δειγματοληψίας σε σύνθετους τύπους δεδομένων, των οποίων το κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι πρόκειται για χρονοσημασμένα, ...
 • Δημιουργία δομημένων προϊόντων με βάση τα equity derivatives : αγορά, είδη και εφαρμογές 

  Κάλλης, Βασίλειος Π. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-06)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρήθηκε η κατασκευή δομημένων προϊόντων, δηλαδή η σύνθεση ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος και ενός χρηματοοικονομικού παραγώγου. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη το θεωρητικό, στο ...
 • Δημογραφία της υγείας: βασικές αρχές και ποσοτικές προσεγγίσεις 

  Μαργώνη, Νικολέττα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Δημογραφία είναι η επιστήμη, που ασχολείται με τη στατιστική μελέτη των πληθυσμών με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων βάσει διάφορων συνθηκών, ενώ η επιδημιολογία είναι η μελέτη των μεταβολών και της εξέλιξης διάφορων ...
 • Δημογραφικά και νοσολογικά χαρακτηριστικά των ασθενών του Αιγινητείου Νοσοκομείου κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα 

  Πυργάκης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει το αρχείο ασθενών του Αιγινήτειου Νοσοκομείου από τον Οκτώβριο του 1904 μέχρι τον Ιανουάριο του 1948, με σκοπό τη μελέτη δημογραφικών και νοσολογικών χαρακτηριστικών και τη μεταξύ ...
 • Δημοσιονομικό χρέος και συναλλαγματική ισοτιμία 

  Ψαχούλιας, Γεώργιος Α. (2015-03-17)
  Το δημόσιο χρέος είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά τις οικονομίες. Πολλές χώρες αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα στη διαχείριση του - τόσο παλαιότερα, όσο και στην σημερινή εποχή. Γι αυτό, πολλοί μελετητές, ...
 • Διαγενεακή γονιμότητα στην Ελλάδα και διερεύνηση παραγόντων που την επηρ[ρ]εάζουν βάση απογραφικών στοιχείων 

  Τραβασάρου, Μαρία Ε. (2012-02-29)
  Τα ζητήματα της αναπαραγωγής του πληθυσμού και ειδικότερα της γονιμότητας βρίσκονται τις τελευταίες δεκαετίες στο επίκεντρο των συζητήσεων που άπτονται των δημογραφικών φαινομένων στην Ελλάδα λόγω της φθίνουσας πορείας των ...
 • Διαγράμματα ελέγχου Shewhart και κανόνας ροών r/m 

  Τσεκούρας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-01)
  Το διάγραμμα ελέγχου τύπου Shewhart είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο διάγραμμα ελέγχου στον στατιστικό έλεγχο ποιότητας, εξ’ αιτίας της απλότητάς του και της ικανότητάς του να εντοπίζει εγκαίρως μεγάλες μεταβολές/μετατοπίσεις ...
 • Διαγράμματα ελέγχου για υψηλής απόδοσης διεργασίες 

  Αβράμπος, Δημήτριος Β. (2007-11-01)
  Στην παραγωγή, πολλές διεργασίες εμφανίζουν πολύ χαμηλά επίπεδα ελαττωματικών προϊόντων λόγω της προόδου που έχει συντελεστεί στην αυτοματοποίηση της παραγωγής. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ποσοστό των ελαττωματικών προϊόντων ...
 • Διαγράμματα ελέγχου κινούμενου μέσου 

  Τσίπη, Ανθούλα Ν. (2012-11-27)
  Τα διαγράμματα ελέγχου χρησιμοποιούνται ευρέως στην βιομηχανία για την παρακολούθηση της ποιότητας μιας παραγωγικής διεργασίας. Εκτός από τα κλασικά διαγράμματα ελέγχου Shewhart, υπάρχουν επίσης τα διαγράμματα ελέγχου με ...
 • Διαγράμματα ελέγχου με μεταβλητό ρυθμό δειγματοληψίας 

  Λαγγάρης, Αλέξανδρος (2009-02-20)
  What is of interest, in productive processes, is monitoring the behavior of a quality attribute of the product that is produced. This monitoring procedure is done using optimal control charts. It is common when using control ...
 • Διαγράμματα ελέγχου τύπου Shewhart με κανόνες διακοπής που βασίζονται σε ροές 

  Ρακιτζής, Αθανάσιος Χ. (2004-12-01)
  Τα διαγράμματα ελέγχου τύπου Shewhart για την παρακολούθηση του μέσου μιας διεργασίας δίνουν σήμα ότι μια διεργασία είναι εκτός ελέγχου (μετατόπιση του μέσου) όταν ένα σημείο του διαγράμματος βρεθεί εκτός της ζώνης που ...
 • Διαρθρωτικές σχέσεις μεταξύ γονιμότητας και κοινωνικοοικονομικών μεγεθών στην Ελλάδα κατά τη μεταπολεμική περίοδο 

  Κατσούλη, Ελένη Ι. (2007-07-05)
  Η παρούσα εργασία αφορά στη μελέτη της γονιμότητας του ελληνικού πληθυσμού για τα έτη 1961-2000. Η Θεωρία της Δημογραφικής Μετάβασης υποστηρίζει ότι η πτώση των δεικτών γονιμότητας που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια ...
 • Διασφάλιση μη-διάκρισης μέσω εξόρυξης δεδομένων 

  Αντωνοπούλου, Αθανασία Σ. (2015-03-03)
  Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας ήταν να συνδυαστούν οι δυο τομείς της Εξόρυξης Δεδομένων, η Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και η Διασφάλιση μη-Διάκρισης, προς όφελος του ανθρώπου. Η Προστασία των Προσωπικών ...
 • Διατακτικά PROBIT και LOGIT μοντέλα 

  Τσισμεντζόγλου, Θεοφάνης - Θουκυδίδης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
  Σε πολλές κλινικές μελέτες τα αποτελέσματα ενός φαρμάκου δεν είναι ίαση ή όχι αλλά και διάφορα άλλα ενδιάμεσα στάδια τα οποία καταγράφονται με μια διατακτική κλίμακα. Τέτοια δεδομένα μελετώνται με την βοήθεια των ordered ...
 • Διατήρηση των ιδιοτήτων IFR/DFR 

  Τριανταφύλλου, Γιάννης Σ. (2006-08-09)
  Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει ως θέµα τη διατήρηση των ιδιοτήτων φθοράς κατά το σχηµατισµό µονότονων συστηµάτων. Συγκεκριµένα, ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτηµα αν ένα µονότονο σύστηµα, που σχηµατίζεται από IFR/DFR ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»