Now showing items 1185-1204 of 2387

 • Κοστολόγηση ανά δραστηριότητα και σύγκριση με παραδοσιακές μεθόδους κοστολόγησης 

  Καρόκη, Σοφία (2009-11-11)
  Η ζήτηση για πληροφορίες κόστους από τη διοίκηση της επιχείρησης για την πραγματοποίηση εσωτερικών ελέγχων και για το σχεδιασμό της επιχειρηματικής δράσης πρωτοεμφανίστηκε λίγο πριν τα μέσα του 19ου αιώνα και μεταφράστηκε ...
 • Κοστολόγηση ανά δραστηριότητα στον χρηματοοικονομικό τομέα : η περίπτωση μιας μεγάλης ελληνικής τράπεζας 

  Λαμπρόπουλος, Αχιλλέας (2007-05-23)
  Οι σύγχρονες επιχειρήσεις στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν θα πρέπει να επιδιώκουν τη διαρκή μείωση του κόστους, τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας τους. Ο αντικειμενικός ...
 • Κοστολόγηση παραγωγικών μονάδων δημοσίου τομέα 

  Κωστούλας, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-03-15)
  Η παρούσα διατριβή μελετά το υφιστάμενο σύστημα κοστολόγησης ενός στρατιωτικού εργοστασίου και εξετάζει την υιοθέτηση της Κοστολόγησης κατά Δραστηριότητα (Activity Based Costing).
 • Κοστολόγηση στην παραγωγή φυσικών καλλυντικών: μελέτη περίπτωσης APIVITA ΑΕΒΕ 

  Ουρανός, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11)
  ¨Ένας από του πλέον αναπτυσσομένους κλάδους παγκοσμίως είναι ο κλάδος παραγωγής και παρασκευής φυσικών καλλυντικών. Ακόμα και στη χώρα μας η οποία ταλανίζεται πολλά χρονιά από την ύφεση στην οικονομία ο συγκεκριμένος κλάδος ...
 • Κοστολόγηση τεχνικών έργων 

  Βερβαινιώτης, Ηλίας Σ. (2014-09-25)
  Η παρούσα διπλωματική ασχολείται με το ζήτημα της κοστολόγησης τεχνικών έργων. Αρχικά παρουσιάζεται και αναλύεται ο όρος κοστολόγηση και δίνονται τα χαρακτηριστικά ενός τεχνικού έργου. Στη συνέχεια εντοπίζεται κάθε πηγή ...
 • Κοστολογικά συστήματα εταιρειών παροχής υπηρεσιών. Η περίπτωση της Αγροτικής Ασφαλιστικής 

  Μπαταγιάννη, Άλκηστις - Μαρία Γ. (2014-10-10)
  Όπως ξέρουμε, αν μια εταιρεία αποσκοπεί στο να γίνει επικερδής, πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις διάφορες πληροφορίες, προκειμένου να λαμβάνει ορθές αποφάσεις. Η κύρια μέθοδος για να έχει μια ...
 • Κρητική διατροφή και ποιοτικός τουρισμός 

  Κομνηνός, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης την κρητική διατροφή ως μέσο για την αναβάθμιση και αύξηση του ποιοτικού τουρισμού στην Κρήτη. Παρατίθενται αρχικά, στοιχεία για την ιστορία της κρητικής διατροφής ...
 • Κρίσεις στην Ρωσία το 1998 και 2007-2008. Διαφορές και ομοιότητες 

  Χαριτίδης, Δημήτριος Β. (2015-05-04)
  Στην παγκόσμια ιστορία, υπήρξαν πολυάριθμες οικονομικές κρίσεις ποικίλης κλίμακας και φύσεως. Σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, ενίσχυσης των σχέσεων της εθνικής οικονομίας διαφόρων χωρών, ενεργοποίησης της δραστηριότητας των ...
 • Κρίση χρέους στην Ελλάδα : δράσεις και προτάσεις 

  Καλοδίκης - Γιαννόπουλος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την «Κρίση χρέους στην Ελλάδα: δράσεις και προτάσεις» με σκοπό: α) τη διερεύνηση του προβλήματος, β) τη σφαιρική παρουσίαση των υφιστάμενων απόψεων με υιοθέτηση διαφορετικών οπτικών γωνιών ...
 • Κριτήρια επιλογής προμηθευτή βιομηχανικής αγοράς 

  Σούντα, Βαρβάρα Α. (2008-02-13)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν στόχο την ανάλυση των κριτηρίων επιλογής προμηθευτή βιομηχανικής αγοράς. Η ανάλυση αυτή θα επικεντρωθεί στα εξής θέματα: την έννοια της βιομηχανικής αγοράς, την ανάλυση συμπεριφοράς ...
 • Κριτική αξιολόγηση μεθόδων αποτίμησης επιχειρήσεων 

  Τσίμη-Γιαννίκου, Χρυσούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της απόκτησης του διπλωματικού τίτλου στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει τις κυριότερες ...
 • Κριτική αξιολόγηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

  Κουσκούκης, Μάριος - Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-14)
  Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και την επίδραση που έχει η παγκόσμια και η ελληνική οικονομική κρίση σε αυτόν. Πραγματοποιείται σύγκριση οικονομικών δεικτών ...
 • Κριτική διερεύνηση διαδικασιών ελέγχου προσαύξησης περιουσίας φυσικών προσώπων 

  Κονδύλη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-08-10)
  Η παρούσα εργασία διερευνά τις θεσμοθετημένες ελεγκτικές διαδικασίες του φορολογικού ελέγχου φυσικών προσώπων, όπως αυτές συναντώνται κατά τα προβλεπόμενα στάδια από την έναρξη του ελέγχου έως την περαίωση των υποθέσεων ...
 • Κριτική διερεύνηση της πρακτικής των ενδοομιλικών συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο 

  Στουρνάρας, Ελευθέριος Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Στα κεφάλαια που ακολουθούν, μελετάται η ιστορική πορεία της διακριτής τιμολόγησης και πως αυτή εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις. Στην συνέχεια παρουσιάζονται μερικοί από τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται αλλά και οι ...
 • Κύκλος ζωής και απόσυρση βιομηχανικού προϊόντος μια μελέτη περίπτωσης -case study 

  Λώλος, Παναγιώτης Χ. (2014-11-25)
  Ο κύκλος ζωής προϊόντος είναι ένα εργαλείο στρατηγικού marketing προκειμένου μια επιχείρηση να εκτιμήσει το συνολικό χρονικό διάστημα που απομένει έως και την κάμψη του προϊόντος και να προσαρμόσει τους πόρους της στην ...
 • Λήψη αποφάσεων με την χρήση πληροφοριακού συστήματος : Jetstream Aviation Academy 

  Κορναράκης, Ματθαίος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Οι καθημερινές λειτουργίες μιας επιχείρησης καθιστούν την πληροφόρηση αναγκαία. Η συνεχής εξέλιξη της αγοράς και οι απαιτήσεις των καταναλωτών ολοένα αυξάνουν τον όγκο αλλά και την πολυπλοκότητα της πληροφόρησης που θα ...
 • Λογισμικά διαχειρήσεως λειτουργειών : σύγκριση αξιολόγηση για την υιοθέτηση πρωτοβουλιών επιχειρηματικής αριστείας 

  Τζερμιάς, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Αυτή η διατριβή εστιάζει στην ανάλυση της Διαχείρισης των Επιχειρηματικών Διεργασιών (BPM – Business Process Management) μέσω μια πρακτικής προσέγγισης βασισμένη στην επιστήμη του σχεδιασμού των Επιχειρηματικών Διεργασιών. Τα ...
 • Λογιστικά πληροφορικά συστήματα 

  Γεωργούλιας, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  H τεχνολογία της πληροφορίας αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις λειτουργούν και ανταγωνίζονται. Συγχρόνως, το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο σύνθετο, με τις λειτουργικές μονάδες που το αποτελούν ...
 • Λογιστικά πρότυπα και κόστος λειτουργίας 

  Μάμαλη, Ευαγγελία - Άρτεμις (2010-06-04)
  Η εργασία, έχει ως στόχο να διαπιστώσει εάν και κατά πόσο, οι πληροφορίες που παρέχουν τα ΔΛΠ αξιοποιούνται και στο εσωτερικό της επιχείρησης. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη παρουσίαση της διοικητικής λογιστικής, ...
 • Λογιστική δεοντολογία & ηθική 

  Δούκας, Γεώργιος (2008-10-03)
  Καθημερινά οι λογιστές αντιμετωπίζουν αμέτρητα ηθικά διλήμματα τα οποία δοκιμάζουν την επαγγελματική τους συνείδηση και ευθυκρισία. Τα διλήμματα αυτά τα αντιμετωπίζουν άσχετα από το αν εργάζονται ως διευθύνοντες ή διοικητικοί ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»