Show simple item record

Ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού στην επαγγελματική ικανοποίηση. Μελέτη περίπτωσης: φαρμακευτική εταιρεία

dc.contributor.advisorΧατζηδήμα, Σταματίνα
dc.contributor.authorΊκκα, Ευθυμία
dc.date.accessioned2019-09-10T11:55:55Z
dc.date.available2019-09-10T11:55:55Z
dc.date.issued2019-08-01
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12138
dc.description.abstractΣκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει τον ρόλο του Ανθρώπινου Δυναμικού στην επαγγελματική ικανοποίηση. Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί θα είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, καθώς επίσης θα καταγραφούν και οι αναφορές που γίνονται για την μέχρι σήμερα εξέλιξη του Ανθρώπινου Δυναμικού. Βασικός στόχος είναι να εντοπιστούν και να περιγραφούν οι τεχνικές και μέθοδοι, τις οποίες χρησιμοποιεί ένα σύγχρονο τμήμα ανθρωπίνων πόρων, ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την βιωσιμότητα της επιχείρησης πάντα μέσα από την κατάλληλη διαχείριση του προσωπικού της. Η διπλωματική αυτή εργασία εστιάζει στην επαγγελματική ικανοποίηση των στελεχών σε επιχειρήσεις και ειδικότερα σε Φαρμακευτική Εταιρεία. Μέσα από την διεξαγωγή έρευνας θα εξεταστεί η σημαντικότητα του τμήματος του Ανθρωπίνου Δυναμικού. Θα δοθεί έμφαση στην εργασιακή ψυχολογία και θα περιγραφεί η σημαντικότητα του ρόλου της στην παραγωγικότητα του κάθε εργαζομένου. Επίσης, θα γίνει ανάλυση των παραγόντων παρακίνησης που δίνονται στους εργαζόμενους καθόσον οι ίδιοι μπορούν να επηρεάσουν το επίπεδο της εργασιακής ικανοποίησης. Η συνεχής άνθηση του τμήματος του Ανθρωπίνου Δυναμικού στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια, αλλά και ο αναβαθμισμένος ρόλος του, θα παρουσιαστεί συνδυαστικά με τις προσδοκίες των εργαζομένων στο τμήμα αυτό, μέσα από την συνεχή ανάπτυξη και εκπαίδευσή τους. Απαραίτητο στοιχείο που οδηγεί στην επίτευξη των στόχων της κάθε επιχείρησης είναι η μέγιστη αξιοποίηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, θα πρέπει να δοθεί και η κατάλληλη παρακίνηση στους εργαζομένους, που θα ενισχύσει το ενδιαφέρον τους για την εργασία και θα αυξήσει την αποδοτικότητα / παραγωγικότητά τους. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή σχετικά με την διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων και επίσης καταγράφεται ο ορισμός και οι λειτουργίες της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων. Στο επόμενο κεφάλαιο δίνονται στοιχεία σχετικά με την ψυχολογία της εργασίας και πως αυτή δύναται να επηρεάσει τον άνθρωπο. Περιγράφονται η διαδικασία προσαρμογής και ένταξης του ατόμου στην εργασία, οι τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων προσαρμογής και η διαδικασία της παρακίνησης του προσωπικού. Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρονται στοιχεία σχετικά με την Φαρμακευτική Εταιρεία στην οποία διεξήχθη η έρευνα, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έρευνα που υλοποιήθηκε με την διανομή ερωτηματολογίων σε συγκεκριμένο δείγμα εργαζομένων στην εταιρεία αυτή.el
dc.format.extent90el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.titleΟ ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού στην επαγγελματική ικανοποίηση. Μελέτη περίπτωσης: φαρμακευτική εταιρείαel
dc.title.alternativeThe role of human resources in professional success. Case study: pharmaceutical companyel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThe aim of this work is to highlight the role of human resources in professional success. The methodology to be followed will be the review of the literature, as well as the references made for the evolution of Human Resources to date. The main objective is to identify and describe the techniques and methods used by a modern human resources department, to contribute to the development and sustainability of the company, always through the proper management of its staff. This master thesis focuses on the professional satisfaction of executives in companies and in particular in a Pharmaceutical Company. Through the research, we will examine the importance of the Human Resources department. Emphasis will be placed on occupational psychology and the importance of its role in the productivity of each worker will be described. It will also analyze the motivation factors given to workers, as themselves can influence the level of job satisfaction. The continuous growth of Human Resources in the Greek market in recent years, as well as its upgraded role will be combined with the expectations of employees in this segment through their continuous development and training. A key factor in achieving the goals of each business is to maximize the skills and abilities of its human resources. In order to achieve this, however, appropriate incentives should be given to workers to increase their interest in work and increase their efficiency / productivity. Initially, the first chapter presents a historical overview of the human resources management and also records the definition and functions of the human resources management. In the next chapter we provide information about the psychology of work and how it can affect people. Describe the process of personalization and integration of the person at work, how to deal with adaptation problems and the process of motivating staff. In the next chapter there are data about the Pharmaceutical Company for which the survey was conducted, while the last chapter presents the research that was implemented by the distribution of questionnaires to a specific sample of employees in this company.el
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel
dc.subject.keywordΑνθρώπινο δυναμικόel
dc.subject.keywordΕπαγγελματική ικανοποίησηel
dc.subject.keywordΕργασιακή ψυχολογίαel
dc.subject.keywordΠαράγοντες παρακίνησηςel
dc.date.defense2019-08-01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»