Εμφάνιση απλής εγγραφής

Εφαρμοσμένα νευρωνικά δίκτυα σε ηλεκτρονικά παίγνια: μια μελέτη του εργαλείου ML – Agents στο περιβάλλον Unity

dc.contributor.advisorΠαναγιωτόπουλος, Θεμιστοκλής
dc.contributor.authorMατσιόζεκ, Ιζαμπέλ - Βικτωρία
dc.date.accessioned2019-01-11T08:48:33Z
dc.date.available2019-01-11T08:48:33Z
dc.date.issued2018-12
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11835
dc.description.abstractΗ μηχανική μάθηση είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδους της τεχνητής νοημοσύνης, που αποτελεί με τη σειρά της μέρος της επιστήμης των υπολογιστών. Ασχολείται με την μάθηση προτύπων από δεδομένα και την μελέτη αλγορίθμων που βελτιώνουν τη συμπεριφορά του υπολογιστή σε κάποια εργασία που του έχει ανατεθεί χρησιμοποιώντας την εμπειρία του, με απώτερο στόχο να προσφέρει μια μαθησιακή λύση ή απάντηση. Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι σύνθετο και έχει ως σκοπό να παρουσιάσει ένα μέρος αυτού του νέου ερευνητικού πεδίου, μέσα από τις εφαρμογές που αυτό βρίσκει στον χώρο των παιγνίων. Αρχικά θα πρέπει να κατανοηθούν οι έννοιες και η ορολογία που διέπουν τον τομέα της μηχανικής μάθησης και των παιγνίων μέσα από μία βιβλιογραφική ανασκόπηση στη θεωρία τους (Κεφάλαια 1 & 2). Στη συνέχεια παρουσιάζεται το εργαλείο ML-Agents της Unity, πλατφόρμα η οποία θα χρησιμοποιηθεί σαν το σημείο αναφοράς της παρούσας εργασίας (Κεφάλαιο 3), καθώς και ο τρόπος εγκατάστασης και χρήσης τους (Κεφάλαιο 4) και στη συνέχεια αναλύεται ένα παράδειγμα χρήσης των εργαλείων για τη δημιουργία ενός παιγνίου με πολλαπλούς πράκτορες (Κεφάλαιο 5). Τέλος, γίνεται ανάλυση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από το παράδειγμα και προτείνονται μελλοντικές βελτιώσεις (Κεφάλαιο 6).el
dc.format.extent67el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΕφαρμοσμένα νευρωνικά δίκτυα σε ηλεκτρονικά παίγνια: μια μελέτη του εργαλείου ML – Agents στο περιβάλλον Unityel
dc.title.alternativeApplied neural networks in video games: a case study of ML – Agents in Unityel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικήςel
dc.description.abstractENMachine learning is one of the most rapidly growing branches of artificial intelligence, which in turn is part of computer science. Machine learning deals with the extraction of models and algorithms from data, in order to improve the computer's behaviour in some task based on experience, with the ultimate goal of providing a learning solution or answer.The subject of the current dissertation is complex and aims to present a part of this new scientific field through its applications in the field of video games. Initially, the concepts and terminology governing the mechanics of machine learning and video games should be understood through a bibliographic review of their theory (Chapters 1 & 2). Following, we introduce the ML-Agents toolkit for Unity, a platform that will be used as the reference point of this work (Chapter 3), present installation and usage instructions (Chapter 4), and then analyze a usage example of the toolkit for the creation of a multi-agent game (Chapter 5). Finally, we analyze the conclusions drawn from the implemented example and propose future improvements (Chapter 6).el
dc.contributor.masterΠροηγμένα Συστήματα Πληροφορικήςel
dc.subject.keywordUnityel
dc.subject.keywordML-Agentsel
dc.subject.keywordΜηχανική μάθησηel
dc.subject.keywordMachine learningel
dc.subject.keywordMulti-agent gameel
dc.subject.keywordΘεωρία παιγνίωνel
dc.subject.keywordΠολυπρακτορικά συστήματαel
dc.subject.keywordΤεχνητή νοημοσύνηel
dc.date.defense2018-12-17


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»