Show simple item record

dc.contributor.advisorΠαπαδημητρίου, Ευστράτιος
dc.contributor.authorΚoυλούρης, Λάμπρος
dc.date.accessioned2018-12-06T08:31:32Z
dc.date.available2018-12-06T08:31:32Z
dc.date.issued2018-10
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11763
dc.description.abstractΣτην προσπάθειά τους οι εταιρείες σήμερα να μπορέσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές, επενδύουν στη βελτίωση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Σε αυτό το πλαίσιο προβαίνουν στη χρήση των παρόχων υπηρεσιών logistics τρίτου μέρους (3rd Party Logistics ή αλλιώς 3PL). Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση 3PL είναι η βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών, η μεγαλύτερη ευελιξία, η εστίαση ενός οργανισμού στις κύριες λειτουργίες του, καθώς και η βελτίωση των μη ανταγωνιστικών δομών κόστους με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους. Σημαντικό στοιχείο στη χρήση των παρόχων αυτών είναι η αξιολόγησή τους, για την οποία έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς αρκετά μοντέλα, κριτήρια και δείκτες, όπως η ταχύτητα, η ακρίβεια παράδοσης, η τιμή υπηρεσιών, η ακεραιότητα, η καινοτομία, η δημιουργία νέας αξίας. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξεταστεί η άποψη 20 εταιρειών όσον αφορά στη συνεργασία τους με παρόχους 3PLs σε επίπεδο χαρακτηριστικών, κριτηρίων αξιολόγησης, αλλά και συνολικής ικανοποίησης. Με τη μέθοδο της ποσοτικής έρευνας με ερωτηματολόγιο σε ένα δείγμα 20 εταιρειών, προέκυψαν τα εξής: α) δίνεται περισσότερο έμφαση στις διαπροσωπικές σχέσεις, τη συμπεριφορά των 3PLs απέναντι στις εταιρείες, την έννοια της καινοτομίας σε επίπεδο χαρακτηριστικών, β) δίνεται έμφαση στις τιμές, στη συμφωνία με τους κανονισμούς, στην ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων, στο χαμηλό κόστος, στην εξοικονόμηση κόστους που προσφέρει, καθώς και στην ακρίβεια παράδοσης και την παράδοση σε πραγματικό χρόνο σε επίπεδο κριτηρίων αξιολόγησης, γ) υψηλότερη βαθμολογία συνολικής ικανοποίησης συγκέντρωσαν τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την αποθήκη, τη διαχείριση και την πληροφόρηση αλλά και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Ωστόσο, εξαιτίας του μικρού δείγματος, κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση του συγκεκριμένου ζητήματος.el
dc.format.extent87el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.titleΑξιολόγηση υπηρεσιών εταιριών 3 PLsel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδώνel
dc.description.abstractENIn order the companies remain competitive to the global market, they invest in improving their logistics chain. In this Thesis, we will discuss the use of third party logistics service providers (3rd Party Logistics or 3PL). The benefits of using 3PL are the advanced customer service, greater flexibility, focusing an organization on its own functions, and improving non-competitive cost structures resulting in cost savings. An important element in the use of these providers is their evaluation, for which several models, criteria and indicators have developed from time to time, such as speed, delivery accuracy, service price, integrity, innovation, creation of new value. The aim of this research is to examine the viewpoint of 20 companies regarding their cooperation with 3PLs providers in terms of characteristics, evaluation criteria and overall satisfaction. With the method of quantitative survey with a sample of 20 companies, the following results were obtained: a) more emphasis is placed on interpersonal relationships, the behavior of 3PLs towards companies, the concept of characteristic innovation, b) emphasis on prices, compliance with regulations, minimization of errors, low cost, cost savings, delivery accuracy and real-time delivery at the assessment criteria level; (c) higher ratings of total satisfaction have gathered the attributes associated with warehouse, management and information as well as interpersonal relationships. However, due to the small sample, further investigation of this issue is necessary.el
dc.contributor.masterΝαυτιλίαel
dc.subject.keywordΕφοδιαστική αλυσίδαel
dc.subject.keyword3PLel
dc.subject.keywordΑξιολόγησηel
dc.date.defense2018-12-04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»