Show simple item record

Χρήση τεχνολογιών 4G (e-learning) στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση. Η περίπτωση του ΟΑΕΔ

dc.contributor.advisorΙωακειμίδη, Μαριλού
dc.contributor.authorΦατσιώρη, Αθηνά
dc.date.accessioned2018-07-20T09:28:17Z
dc.date.available2018-07-20T09:28:17Z
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11324
dc.description.abstractΟι χρησιμοποιούμενοι τρόποι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχουν προοδεύσει με ιλιγγιώδη ταχύτητα εξαιτίας του διαδικτύου και των πολυμέσων. Η ισχυρή ανάπτυξη των δικτύων και των τηλεπικοινωνιών έχει δημιουργήσει νέους ορίζοντες και παρέχει καινούριες επιλογές. Τα δίκτυα υπολογιστών έχουν εκμηδενίσει τις αποστάσεις και προσφέρουν καινοτόμους τρόπους επικοινωνίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τη χρήση ασύρματων τεχνολογιών κινητής τηλεφωνίας/επικοινωνίας 4G στις εκπαιδευτικές μονάδες του ΟΑΕΔ. Αρχικά η εργασία διερευνά βιβλιογραφικά τον τομέα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και των βασικών της όψεων: της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης/μάθησης (e-learning) και της φορητής μάθησης (m-learning). Στη συνέχεια αναλύεται η τεχνολογία 4G που είναι και η προτεινόμενη τεχνολογία για παροχή κινητής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης από τον ΟΑΕΔ. Ακολούθως σκιαγραφείται το γενικό και το ειδικό –εκπαιδευτικό- προφίλ και έργο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Mε βάση τα ανωτέρω προκρίνεται η πρόταση να παρέχει ο ΟΑΕΔ το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του, μέσα από χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας (m-learning) σε συνδυασμό με την σταθερή σύνδεση διαδικτύου (e-learning). Πρόκειται για m-learning που χρησιμοποιεί κυρίως το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, με χρήση 4G τεχνολογία που επιτρέπει σημαντικά περισσότερες ταχύτερες, αξιόπιστες εφαρμογές ώστε ο εκπαιδευόμενος κάθε βαθμίδας ή ειδικότητας να έχει κάθε στιγμή την επιλογή να μελετήσει υλικό, να υλοποιήσει τις εργασίες του ή πειράματα και ακόμα να δημιουργήσει νέες εφαρμογές που απαιτούν την φυσική παρουσία σε τόπο πέραν του γραφείου που υπάρχει υπολογιστής συνδεδεμένος στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια εκπονείται οικονομικοτεχνική μελέτη για εφαρμογή τεχνολογιών 4G στην εκπαίδευση του ΟΑΕΔ, βασιζόμενη στη σύγκριση δύο μοντέλων. Το πρώτο μοντέλο αφορά τα σχολεία του ΟΑΕΔ που δραστηριοποιούνται σήμερα, με βάση πραγματικά οικονομικά στοιχεία και το δεύτερο μοντέλο αφορά την υπόθεση εργασίας και μελέτης σχολείων ΟΑΕΔ βασισμένων σε τεχνολογίες e-learning και mobile learning παρουσιάζοντας για την περίπτωση αυτή οικονομικά μοντέλα βασισμένα σε ρεαλιστικό, αισιόδοξο και απαισιόδοξο σενάριο. Παρουσιάζονται στοιχεία οικονομικά όπως καταστάσεις ταμειακών ροών, CAPEX, OPEX και πάγια επενδυτική δαπάνη. Συμπερασματικά οδηγούμαστε στην πρόταση δημιουργίας εκπαιδευτικού εργαλείου m-learning καθώς προσπορίζει σαφή οικονομικά οφέλη στον οργανισμό και απαντά στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και της αγοράς ζήτησης επιμόρφωσης και κατάρτισηςel
dc.format.extent124el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.titleΧρήση τεχνολογιών 4G (e-learning) στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση. Η περίπτωση του ΟΑΕΔel
dc.title.alternativeUsing 4G (e-learning) technology in education and training. The case of Manpower Employment Organization (OAED)el
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThe ways in which distance learning has been used have progressed at a rapid pace due to the internet and multimedia. The robust development of networks and telecommunications has created new horizons and provides new choices. Computer networks have eliminated distances and offer innovative ways of communicating. The objective of this study is to investigate the use of 4G mobile telephony/communication technologies in OAED training units. Initially, the study detects bibliographically the field of distance learning and its basic aspects: electronic learning (e-learning) and mobile learning (m-learning). The analysis 4G technology follows, which is the proposed technology for mobile education and training provided by OAED. The general and the special-educational - profile and role of the OAED (MANPOWER EMPLOYMENT ORGANIZATION) are outlined below. On the basis of the above, the proposal is for OAED to provide most of its educational activities, through the use of the mobile telephony network (m-learning) in combination with e-learning. It is a proposal of m-learning that primarily uses the mobile telephony network, using 4G technology that allows significantly more fast, reliable applications so that the trainee/learner of each grade or specialty to have the choice of studying material, carrying out work or experiments and yet to create new applications that require physical presence in a location beyond the office where a computer is connected to the internet. A techno-economic study for the application of 4G technologies in OAED training structures is then carried out, based on a comparison of two models. The first model concerns the OAED schools currently operating, on the basis of real economic data and the second model concerns the case study of OAED schools based on e-learning and mobile learning technologies, presenting in the latter case economic models based on realistic, optimistic and pessimistic scenarios. Financial data such as cash flow statements, CAPEX, OPEX and fixed investment expense are presented. We conclude by proposing the creation of one m-learning educational tool as it brings clear economic benefits to the organization and meet the needs of modern society and the market demand for education and training.el
dc.contributor.masterΟικονομικά της Εκπαίδευσηςel
dc.subject.keyworde-Learningel
dc.subject.keywordm-Learningel
dc.subject.keyword4G τεχνολογίεςel
dc.subject.keywordΟΑΕΔel
dc.date.defense2018-06-29


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»