Show simple item record

dc.contributor.advisorΚανάτας, Αθανάσιος
dc.contributor.authorΑρμενιάκος, Χαράλαμπος
dc.date.accessioned2018-07-04T09:47:07Z
dc.date.available2018-07-04T09:47:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11299
dc.description.abstractΟι επικοινωνίες οχήματος με όχημα (vehicle-to-vehicle – V2V) αποτελούν μία από τις πολλά υποσχόμενες ανερχόμενες τεχνολογίες για την κάλυψη ενός ευρέως φάσματος υπηρεσιών τόσο σε επίπεδο άνεσης όσο και σε επίπεδο ασφάλειας. Καθώς η μελέτη τέτοιου είδους επικοινωνιών αποτελεί μία πολύπλοκη διαδικασία, ολοένα και περισσότερες μέθοδοι αναπτύσσονται προκειμένου να κατανοηθούν σε βάθος. Ίσως μία από τις σημαντικότερες προσεγγίσεις είναι η μελέτη των V2V επικοινωνιών με γεωμετρικά στοχαστικά μοντέλα καναλιών. Ανάλογα με τις παραμέτρους διάδοσης και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερα τέτοια μοντέλα αναπτύσσονται με γοργούς ρυθμούς. Για το σκοπό αυτό και στο πλαίσιο της παρούσας Διπλωματικής, αναπτύχθηκε ένα γεωμετρικό μοντέλο που αποτελεί μία επέκταση ενός κλασσικού γεωμετρικού μοντέλου δύο δαχτυλιδιών. Αφού βρέθηκε στη διεθνή βιβλιογραφία ένα πλήθος τέτοιων γεωμετρικών μοντέλων, παρατηρήθηκε ότι γίνονταν αναφορά μόνο σε κινητές επικοινωνίες όπου η απόσταση μετάδοσης ήταν σταθερή και διατηρούταν μεγάλη. Με βάση αυτή την θεώρηση, έγινε μία επέκταση αυτού του είδους μοντέλου αναφοράς σε ένα μοντέλο που θα λάμβανε υπόψιν την αλλαγή στις αποστάσεις μεταξύ των δύο κινητών τερματικών. Στο πλαίσιο αυτό μελετώνται και οι διαφορετικές στατιστικές ιδιότητες που, κατά συνέπεια, προκύπτουν. Για την ανάπτυξη των μοντέλων προσομοίωσης χρησιμοποιείται η μέθοδος αθροίσματος ημίτονων (sum-of-sinusoids - SOS), η οποία έχει γίνει αποδεκτή ευρέως στον ακαδημαϊκό χώρο και στη βιομηχανία. Το προτεινόμενο αυτό μοντέλο, παρέχει και σε άλλους ερευνητές τις κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές στη μελέτη τέτοιου είδους γεωμετρικών στοχαστικών μοντέλων από μία άλλη σκοπιά καθώς και τη δυνατότητα μελέτης διαφορετικών σεναρίων μετάδοσης.el
dc.format.extent87el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.titleΑνάπτυξη γεωμετρικού στοχαστικού μοντέλου διαύλου για επικοινωνίες μεταξύ οχημάτωνel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτωνel
dc.description.abstractENVehicle-to-vehicle communications (V2V) are one of the most promising upcoming technologies for the coverage of a wide spectrum of services both at comfort level and at the level of road safety. While the study of such kind of communication is a complicated process, more and more methods are developed in order to understand them in depth. Maybe one of the greatest approaches is the study of V2V communications through geometry based stochastic channel models. Depending on the propagation parameters and the techniques which are used, more and more such models are developed with a fast pace. For this purpose and within the framework of this Master Thesis, a model that extends the classic two ring reference model was developed. After a survey into the international bibliography where a large number of such kind of models was found , it was noticed that these were applicable only to a kind of communication links where the transmission distance was fixed and maintained large. Based on this assumption, an extension of this kind of reference model into a model that would take into account the distances between the two mobile terminals, was held. In this context the different statistical properties which, consequently, arise, are studied. The development of the simulation models is used the sum-of-sinusoids method (SoS), which has been widely accepted by academia and industry. The proposed model, provides to other researchers a convenient framework and guidelines for the study of such kind geometry based stochastic model from a different perspective as well as the potential of studying a variety of propagation scenarios.el
dc.contributor.masterΨηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυαel
dc.subject.keywordΓεωμετρικό στοχαστικό μοντέλοel
dc.subject.keywordRayleighel
dc.subject.keywordDouble Rayleighel
dc.date.defense2018-07-02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»