Show simple item record

dc.contributor.advisorΚότιος, Άγγελος
dc.contributor.authorΚυράνα, Σπυριδούλα
dc.date.accessioned2018-01-16T13:39:10Z
dc.date.available2018-01-16T13:39:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10595
dc.description.abstractΟι κίνδυνοι που παραμονεύουν στους χώρους της εκπαίδευσης, τις περισσότερες φορές, είναι σχεδόν ίδιοι με τους κινδύνους που υπάρχουν σε κάθε άλλο χώρο εργασίας. Η ιδιαιτερότητα, όμως, στην περίπτωση αυτή είναι ότι στους εκπαιδευτικούς χώρους κινούνται μαθητές, οι οποίοι είναι περισσότερο ευάλωτοι, λόγω του νεαρού της ηλικίας, άπειροι και συχνά αγνοούν τους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια και την υγεία τους με αποτέλεσμα να γίνονται πολλές φορές επικίνδυνοι ακόμα και για τον ίδιο τους εαυτό. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην εξοικείωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία (ΥΑΕ) είναι πολύ σημαντικός. Ιδιαίτερα σε μαθητές τεχνικών ειδικοτήτων από Επαγγελματικά Λύκεια και Επαγγελματικές Σχολές, οι οποίοι άμεσα θα ενταχθούν στην αγορά εργασίας, νωρίτερα από πολλούς συμμαθητές τους από τα Γενικά Λύκεια. Η ένταξη της διδασκαλίας θεμάτων ΥΑΕ στο πρόγραμμα σπουδών των σχολείων αυτών μπορεί να δώσει σημαντικά αποτελέσματα στη διάδοση των αρχών της ΥΑΕ στην αγορά εργασίας. Ουσιαστικά η παρούσα εργασία είναι προσανατολισμένη όπως ενδεικτικά αναφέρεται και στον τίτλο της στην υγεία και ασφάλεια εργασίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, Η πρώτη αναφορά επιχειρείται στην πρώτη ενότητα με μια θεωρητική προσέγγιση θεμάτων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Ακολουθεί η δεύτερη ενότητα στην οποία, αρχικά, γίνεται αναφορά στην Ευρωπαϊκή πολιτική της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και στην συνέχεια, θα δούμε την εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Στην επόμενη ενότητα, μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης μεγάλης ενότητας για την εργασία, γίνεται αναφορά σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Στην τέταρτη ενότητα, ασχοληθήκαμε με τα Επαγγελματικά Λύκεια του Νομού Ευβοίας, Από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε θέλαμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το πόσο, οι εκπαιδευτικοί των Επαγγελματικών Λυκείων, είναι ενημερωμένοι σε θέματα ΥΑΕ και αν είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν τους μαθητές τους πάνω σε θέματα ΥΑΕ. Τέλος δίνονται τα συμπεράσματα και προτάσεις για την βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης.el
dc.format.extent106el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΗ υγεία και ασφάλεια στην επαγγελματική εκπαίδευση - Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική για τη προστασία της υγείας και ασφάλειας στην εργασίαel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδώνel
dc.description.abstractENDangers that lurk in educational premises, most of the times, seem to be almost the same with those which lurk in any other workplace. However, in this case the particular thing about it seems to be that in educational premises the subjects wandering about are mostly students; therefore more susceptible, because of their young age. Thus unexperienced, they frequently ignore the dangers that threat their safety and health; therefore, they sometimes become dangerous even for themselves. The role of education in students’ habituation and awareness relating to matters of Occupational Safety and Health (OSH) is very important. Especially, as far as students of technical expertise coming from Vocational Education are concerned, given they are up to join the job market earlier than many peers coming from Scientific schools. The incorporation of teaching issues of (OSH) in school curriculum in the first type of school may provide significant results in spreading the principles of (OSH) in job market. Basically, the present essay, as it is mentioned indicatively in the title, is pointing out the occupational hygiene and safety in Vocational Education. The first reference is attempted in the first unit by a theoretical approach on occupational hygiene and safety. The second unit is following, in which firstly, European health and safety policy is talked about and secondly, the progress of legislation in Greece about employees’ health and safety. In the next unit, after the fulfillment of the second big unit about work, issues about health and safety in education are disputed and specifically, in Vocational Education. In the fourth unit, we dealt with Vocational Education of Evia county. Research was made in order to draw conclusions about to what extent, educators of Vocational Education are aware about issues of OSH; moreover, if they are capable of training their students about matters of OSH. Finally, in the last unit, conclusions are reached and recommendations are made on the improvement of the present situation. At the end, one might read the conclusion of the essay.el
dc.contributor.masterΔιεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευναel
dc.subject.keywordΑσφάλεια υγείαςel
dc.subject.keywordΕκπαίδευσηel
dc.subject.keywordΕπαγγελματικό λύκειοel
dc.subject.keywordΥγεία των εργαζομένωνel
dc.subject.keywordOccupational healthel
dc.subject.keywordWork safetyel
dc.subject.keywordEducationel
dc.subject.keywordVocational high schoolel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»