Show simple item record

Συστήματα προσδιορισμού θέσης σε εσωτερικούς χώρους

dc.contributor.advisorΠαναγιωτόπουλος, Θεμιστοκλής
dc.contributor.authorΠασιάς, Απόστολος Α.
dc.date.accessioned2017-10-30T10:48:27Z
dc.date.available2017-10-30T10:48:27Z
dc.date.issued2015-12
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10111
dc.description.abstractΑπό την αρχή της παρουσίας πάνω στη Γη, ο άνθρωπος ήθελε να γνωρίζει τη θέση του και τον προσανατολισμό του. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποίησε μεθόδους που μπορούσε να κατανοήσει σε κάθε στάδιο της εξέλιξής του. Από την παρατήρηση των ορατών ουράνιων σωμάτων, σήμερα χρησιμοποιεί τους δορυφόρους και τη διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Ο εντοπισμός θέσης γενικότερα (localization ή positioning) είναι η τεχνική του προσδιορισμού της θέσης ενός αντικειμένου ή ανθρώπου στο χώρο. Η παρούσα διπλωματική εργασίας μελετά τις διάφορες τεχνικές και μεθόδους που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα για τον εντοπισμό θέσης σε εσωτερικούς χώρους. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την γνωριμία του αναγνώστη με το πρόβλημα του εντοπισμού θέσης γενικότερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ένας αρχικός προσδιορισμός του προβλήματος και των παραμέτρων του, καθώς και μια περιγραφή των στοιχείων που αποτελούν ένα σύστημα IPS (Indoor Positioning System). Στο τρίτο κεφάλαιο, περιλαμβάνονται οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες κατηγοριοποιήσεις των συστημάτων IPS, με βάση διάφορα κριτήρια όπως την περιοχή εφαρμογής, τον τρόπο μέτρησης της απόστασης, την αρχιτεκτονική και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται κ.λπ. Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται μια εκτενής αναφορά στις μεθόδους και στις τεχνικές που χρησιμοποιούν τα σύστημα εντοπισμού θέσης σε εξωτερικούς και σε εσωτερικούς χώρους. Για τους εξωτερικούς χώρους γίνεται μια σύντομη αναφορά στα συστήματα GNSS (Global Navigation Satellite Systems), δίνοντας έμφαση στο GPS (Global Positioning System). Ειδικά για το GPS δίνεται μια γενική περιγραφή των υπολογισμών και των μεθόδων που χρησιμοποιεί. Στη συνέχεια, ακολουθεί μια εκτενής περιγραφή των μεθόδων και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των αποστάσεων (TOA, TDOA, AOA, RSS, RTT) και τους αλγόριθμους υπολογισμού θέσης (triangulation, trilateration, Fingerprinting). Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι τεχνολογίες ασύρματης επικοινωνίας που χρησιμοποιούν τα συστήματα IPS. Γίνεται αναφορά στις τεχνολογίες WLAN, WiFi, Bluetooth, Infrared, Ultrasound και RFID tags. Στο έκτο κεφάλαιο, περιγράφονται τα ντετερμινιστικά και τα στοχαστικά μοντέλα διάδοσης ραδιοκυμάτων και παρουσιάζονται οι μηχανισμού διάδοσης τους (free space propagation, reflection, diffraction, scattering) καθώς και το φαινόμενο Multipath. Επίσης γίνεται μια πρώτη αναφορά στην επίδραση του κάθε μηχανισμού διάδοσης στα συστήματα IPS. Στα κεφάλαια επτά και οκτώ επιχειρείται δίνονται απλά παραδείγματα εφαρμογών που στηρίζονται (local based) ή χρησιμοποιούν (location aware) την πληροφορία θέσης που παράγουν τα συστήματα IPS. Στο κεφάλαιο εννέα, παρουσιάζονται ορισμένα συστήματα IPS (Active Bat, Cricket, Sonitor, κ.λπ.) που παρέχονται ως έτοιμες λύσεις και γίνεται μια συγκριτική αναφορά στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματά τους. Η παρούσα εργασία κλείνει με το κεφάλαιο δέκα, όπου παρουσιάζονται τα συμπεράσματα πάνω στις μεθόδους και στις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στον εντοπισμό θέσης σε εσωτερικούς χώρους, καθώς και τα περιθώρια εξέλιξης τους.el
dc.format.extent47el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΣυστήματα προσδιορισμού θέσης σε εσωτερικούς χώρουςel
dc.title.alternativeIndoor positioning systemsel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικήςel
dc.description.abstractENSince its presence on Earth, the man wanted to know his position and orientation. For this purpose he used methods that could understand in every stage of its evolution. From the observation of visible celestial bodies, nowadays he uses satellites and dissemination of electromagnetic waves. Positioning (or localization) in general is the process of determining the position of an object or person in the field. This thesis studies the various techniques and methods applied to our days for indoor positioning The first chapter is to familiarize the reader with the problem of positioning in general. The second chapter is an initial identification of the problem and its parameters and a description of the components of an IPS (Indoor Positioning System). The third chapter includes the most commonly used classifications of IPS systems, based on various criteria such as the area of application, measurement of the distance, architecture and technology, etc. The fourth chapter is an extensive report on the methods and techniques used by the positioning system outdoors and indoors. For the outdoors there is a brief reference to the GNSS systems (Global Navigation Satellite Systems), focusing on GPS (Global Positioning System). Especially for the GPS there is an overall description of calculations and methods that are used. Then follows a comprehensive description of the methods and techniques used in the calculation of distances (TOA, TDOA, AOA, RSS, RTT) and position calculation algorithm (triangulation, trilateration, Fingerprinting). Fifth chapter presents the wireless communication technologies used in IPS systems. Reference is made to WLAN technologies, WiFi, Bluetooth, Infrared, Ultrasound and RFID tags. The sixth chapter describes the deterministic and stochastic radio propagation models and presents their propagation mechanisms (free space propagation, reflection, diffraction, scattering) and the phenomenon of Multipath. Also contains a first reference to the effect of any propagation mechanism to IPS systems. In chapters seven and eight, there are some examples of the ways the position information produced by IPS systems can be used by location based and location aware applications. Chapter nine presents some IPS systems (Active Bat, Cricket, Sonitor, etc.) provided as ready solutions with a comparative report on their advantages and disadvantages. Chapter ten is the conclusion of this thesis, about the methods and techniques that are used in positioning indoors and their evolution margins.el
dc.contributor.masterΠληροφορικήel
dc.subject.keywordΑσύρματα δίκτυαel
dc.subject.keywordΡαδιοσήματαel
dc.subject.keywordΕντοπισμός θέσης με δορυφόρουςel
dc.subject.keywordGlobal Positioning Systemel
dc.subject.keywordIndoor Positioning Systemel
dc.subject.keywordSatellite based positioningel
dc.subject.keywordGlobal Navigation Satellite Systemsel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»