Now showing items 1-20 of 45

 • Alternative modes of financing: hedge fund activism and crowdfunding 

  Karpouzis, Efstathios; Καρπούζης, Ευστάθιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05-31)
  Οι χρηματοπιστωτικές αγορές είθισται να καθοδηγούνται από τη διαθέσιμη πληροφορία που κατέχουν οι επενδυτές. Εάν οι αγορές ήταν απολύτως αποτελεσματικές, οι επενδυτές δεν θα είχαν κίνητρο να ξοδεύουν χρήματα ή χρόνο για ...
 • Essays in banking and finance 

  Παπαφίλης, Μιχαήλ - Παναγιώτης; Papafilis, Michail - Panayiotis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε στις ΗΠΑ ως κρίση ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου το 2007 και γρήγορα εξαπλώθηκε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πυροδότησε μια κρατική και τραπεζική κρίση ...
 • Stress test πιστοληπτική ικανότητα τραπεζών 

  Σταθάκη, Βασιλεία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά περιγράφει το τραπεζικό σύστημα. Περιλαμβάνει μια αναφορά στην διεθνή κρίση και στο πως εν κατακλείδι έφτασε και επηρέασε την Ελληνική οικονομία καθώς και το τραπεζικό σύστημα. Στη ...
 • Ανάλυση και διαχείριση τραπεζικών κινδύνων: εμπειρική εφαρμογή στο μοντέλο VaR 

  Παναγιώτου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύονται οι κίνδυνοι με τους οποίους έρχονται αντιμέτωπα τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας. Στη συνέχεια αναλύεται η διαχείριση των κινδύνων μέσα από τις μεθοδολογίες για το κάθε είδος ...
 • Αποτίμηση του Ιατρικού Αθηνών 

  Πάρχας, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει ως σκοπό την περιγραφή και ανάλυση θεμάτων που αφορούν στην αποτίμησης μιας επιχείρησης στο χώρο της υγείας και συγκεκριμένα το Ιατρικό Αθηνών. Αρχικά γίνεται αναφορά σε ορισμένα θεωρητικά ...
 • Διαχείριση λειτουργικού κινδύνου 

  Φιλιπποπούλου, Δανάη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
  Στην μελέτη αυτή αναπτύχθηκε η έννοια του λειτουργικού κίνδυνου που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο κίνδυνος αυτός απαιτεί τον σχεδιασμό διαδικασιών και κανόνων ποσοτικοποίησης του από τις εποπτικές αρχές. ...
 • Διαχρονική πορεία της Alpha Bank - μελέτη περίπτωσης της συγχώνευσης με τη Eurobank 

  Τζατζάνη, Άννα - Μαρία Α. (2013-01-18)
  Οι τράπεζες αποτελούν τον πυρήνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν την προσφορά χρήματος μιας χώρας, και να επιδρούν στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών της. Η πορεία του τραπεζικού ...
 • Διείσδυση γενοσήμων στην αγορά φαρμάκου, οφέλη και εξοικονομήσεις για το σύστημα υγείας. Εμπειρική μελέτη σκευασμάτων εσομεπραζόλης σε 5 ευρωπαϊκές αγορές 

  Παπαϊωάννου, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Οι σημερινές προκλήσεις στο παγκόσμιο στερέωμα από την εκτεταμένη οικονομική κρίση και την συνδεόμενη συρρίκνωση του ΑΕΠ χωρών της Ευρωζώνης, απειλούν άμεσα την βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Σε απάντηση του παραπάνω ...
 • Έλεγχοι κεφαλαίων και επιπτώσεις στην οικονομία 

  Σολωμού, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-12)
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται σε πολλές χώρες ως εργαλείο για τη σταθεροποίηση των ροών. Αρχικά, ορίζεται η έννοια των κεφαλαιακών ελέγχων και οι διαφορές ...
 • Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

  Μπαλίου, Ίλντα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το θέμα της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης. Επιχειρείται μια αναζήτηση και σύντομη παρουσίαση των διάφορων εναλλακτικών μορφών ...
 • Ενιαία συνταγογράφηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

  Δεμιρτζόγλου, Ιορδάνης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10-22)
  Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να ερευνηθεί ο βαθμός των νομικών πλαισίων όσον αφορά τη διασυνοριακή ηλεκτρονική συνταγογράφηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εάν πρέπει να αναπτυχθούν με σκοπό την άρση των φραγμών της ...
 • Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα & άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση. 

  Τζαφέρης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-31)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία καταβλήθηκε πολύτιμη προσπάθεια, εντός του περιορισμένου χρόνου εκπόνησης της, να συλλεχθούν και να επεξεργαστούν πληθώρες πληροφορίες από την Ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία που εστίαζαν ...
 • Εταιρική διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον τραπεζικό τομέα 

  Μαυρακάνα, Χριστίνα; Mavrakana, Christina (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-06-24)
  Η πρόσφατη παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά την αποτελεσματικότητα της εταιρικής διακυβέρνησης και του κανονιστικού πλαισίου των τραπεζών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τράπεζες έχουν ...
 • Η επίδραση της πολιτικής φαρμάκου στην αγορά και η σημασία της φαρμακοεπαγρύπνησης ως πυλώνας της ανάπτυξης και της διασφάλισης του φαρμάκου 

  Κωτσαλά, Αγγελική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05-14)
  Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η επίδραση της πολιτικής του φαρμάκου στην αγορά και η σημασία της φαρμακοεπαγρύπνησης για την ασφάλεια των πολιτών. Η φαρμακοεπαγρύπνηση υποστηρίζει την ασφαλή και κατάλληλη χρήση των ...
 • Η οικονομική κρίση και η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα 

  Κοκόλης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
  Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας βασίζεται στην αποτελεσματική και βιώσιμη λειτουργία των ΜμΕ, η οποία υπό τις παρούσες συνθήκες βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης βρίσκεται σε κίνδυνο. Για την Ελλάδα η σημασία των ΜμΕ ...
 • Κατάχρηση αγοράς και ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

  Μπούρας, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία προσπάθεια να αποτυπωθεί η σχέση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος με το φαινόμενο της Κατάχρησης Αγοράς. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται αρχικά το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα την ...
 • Κεφαλαιακή διάρθρωση και εφαρμογή στις ελληνικές επιχειρήσεις 

  Φουστέρη, Αφροδίτη (2014-04-11)
  Οι βασικοί τρόποι χρηματοδότησης που έχει να επιλέξει μια επιχείρηση είναι ανάμεσα στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και στο δανεισμό. Ωστόσο, η έκδοση μετοχών συνήθως αποτελεί ένδειξη αδυναμίας για τους επενδυτές, με ...
 • Κριτήρια χρηματοδότησης και οι επιπτώσεις της κρίσης στα κριτήρια χρηματοδότησης των τραπεζών 

  Γκιόση, Αντριάνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-06-01)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή, μελέτη, αλλά και η διερεύνηση των νέων δεδομένων που δημιουργήθηκαν στην χρηματοδότηση επιχειρήσεων από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, έπειτα από την χρηματοοικονομική κρίση ...
 • Μελέτη του ρόλου των γενοσήμων στην Ελλάδα 

  Μεσσήνη, Μαρία - Ευτυχία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Τα γενόσημα φάρμακα κατέχουν ενεργή θέση στην αγορά του φαρμάκου τα τελευταία χρόνια, παρ’ όλα αυτά το εύρος αξιοποίησης τους διαφέρει σε Ελλάδα και άλλες χώρες του εξωτερικού. Τις τελευταίες δεκαετίες οι έρευνες γύρω ...
 • Μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ), αυτοφροντίδα, αυτοθεραπεία και η συμβολή του φαρμακοποιού (μέσω της παροχής φαρμακευτικής φροντίδας) 

  Λυκούδης, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσονται θέματα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από ένα φαρμακείο, καθώς και το ρόλο που έχει ο φαρμακοποιός ως επιστήμονας υγείας στη σωστή και ολοκληρωμένη ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»