Now showing items 1-20 of 28

 • Access pricing model 

  Ανδριόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει και να αναλύσει έννοιες που αφορούν στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Ειδικότερα, η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στη δεσπόζουσα θέση που κατέχει μια εταιρεία στην ...
 • Access pricing model 

  Δημητρακάκη, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει και να αναλύσει έννοιες που αφορούν στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Ειδικότερα, η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στη δεσπόζουσα θέση που κατέχει μια εταιρεία στην ...
 • Spot pricing, dry vs wet, is there any bias : the shipowners' perspective = Τιμολόγηση ταξιδίου υγρού έναντι ξηρού φορτίου: υπάρχει σαφής προτίμηση : η θέση των πλοιοκτητών 

  Τζιμπιμπάκης, Εμμανουήλ Ε. (2012-03-12)
  Ανεξαρτήτως του είδους του φορτίου, οι πλοιοκτήτες πρέπει να υπολογίσουν το κόστος της μεταφοράς αυτού, η οποία αποτελεί άθροισμα του κόστους και του κέρδους. Η άνοδος και η πτώση του Δείκτη BDI και της Κλίμακας Worldscale ...
 • Αποτίμηση και αντιστάθμιση κινδύνου των συμβολαίων ανταλλαγής μεταβλητότητας 

  Τσιάκα, Νικολέτα (2012-03-08)
  Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται οι βασικοί τρόποι τιμολόγησης και αντιστάθμισης κινδύνου των συμβολαίων ανταλλαγής διακύμανσης και μεταβλητότητας. Στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο παραθέτεται η ιστορική εξέλιξη των ...
 • Διαχείριση εσόδων και τιμολόγηση σε ξενοδοχείο 

  Τσιτσιλώνη, Ζωή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-07)
  Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να παρουσιάσει την Διαχείριση Εσόδων στον ξενοδοχειακό κλάδο. Η διαχείριση των εσόδων είναι μια κοινή επιχειρησιακή πρακτική και χρησιμοποιεί ποικίλα στοιχεία ανάλυσης για να μπορέσει ...
 • Δυναμική τιμολόγηση προϊόντων λιανικού εμπορίου 

  Δρόσος, Ιωάννης Ν. (2011-08-29)
  Ο καθορισμός της τιμής πώλησης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων τόσο από τον χώρο της οικονομικής επιστήμης όσο και από τον χώρο της στατιστικής και της πληροφορικής. Ο καθορισμός ...
 • Εκτίμηση αγοραίου κινδύνου των τιμών ναύλων (freight rates) 

  Αργυρόπουλος, Χρήστος (2014-05-27)
  Ο κίνδυνος αγοράς των τιμών των ναύλων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους της ναυτιλιακής βιομηχανίας, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ακριβή και στατιστικά άρτια ποσοτικοποίηση του. Η παρούσα εργασία ...
 • Ενδοομιλικές τιμολογήσεις 

  Ζαφείρης, Ιωάννης - Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2009)
  Η ανεξέλεγκτη τιμολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών αυξάνει ή μειώνει «τεχνητά» το κόστος τόσο των πωλούμενων προϊόντων όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταξύ των θυγατρικών εταιριών μιας πολυεθνικής οντότητας. Το γεγονός ...
 • Εσωτερική τιμολόγηση και οργανωσιακή δομή σε εγχώριες και πολυεθνικές επιχειρήσεις 

  Ντόμη, Ανθή (2006-04-06)
  Αντικειμενικός σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναλυθεί η σημασία της εσωτερικής τιμολόγησης, ως αποτέλεσμα της αποκεντρωμένης δομής, σε επιχειρήσεις που είναι πολυτμηματικές και λειτουργούν σε εγχώριο και διεθνές ...
 • Ευκαιρίες βέβαιου κέρδους στην αντιστάθμιση χρηματοοικονομικών παραγώγων 

  Γεωργούσης, Γεράσιμος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Στην εργασία αυτή θα παρουσιάσουμε τον ρόλο που παίζουν οι τυχαίες ευκαιρίες βέβαιου κέρδους και οι επιπτώσεις τους στην αντιστάθμιση χρηματοοικονομικών παραγώγων. Ιδιαίτερα, θα επεκτείνουμε την ασυμπτωτική θεωρία τιμολόγησης ...
 • Εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης αποθηκών 

  Καρούμπας, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
  Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία μίας εφαρμογής εμπορικής διαχείρισης αποθηκών (WAREHOUSE). Μέσα από την εφαρμογή αυτή δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη μίας εμπορικής εταιρίας να καταγράψει όλους ...
 • Ηλεκτρονική τιμολόγηση σε κινητά περιβάλλοντα 

  Τζωρτζάκος, Φοίβος Πάτρικ (2014-01-21)
  Τα τελευταία χρόνια η διάδοση των κινητών συσκευών, η μείωση του κόστους τους αλλά και οι αυξημένες σε σχέση με το παρελθόν δυνατότητες, δημιούργησαν νέες ανάγκες για εφαρμογές που εκμεταλλεύονται τις τεχνολογικές εξελίξεις ...
 • Θέματα τιμολόγησης και χρήσεων των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου 

  Κουρσάρης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στην χρήση αλλά και την τιμολόγηση των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου. Αρχικά παρουσιάζεται η βασική ορολογία, η λειτουργία άλλα και η μέθοδος τιμολόγησης τους χρησιμοποιόντας ...
 • Μέθοδοι αύξησης των εσόδων στον τουριστικό κλάδο - η περίπτωση του Revenue Management 

  Χρήστου, Αριστοτέλης Ν. (2014-09-24)
  Είναι γεγονός ότι η τιμολόγηση προϊόντων μπορεί να είναι περίπλοκη διαδικασία, και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία. Παρά το γεγονός αυτό, η τιμολόγηση συχνά γίνεται λάθος (ή ...
 • Μέθοδοι οικονομικής αντασφάλισης: ο σχεδιασμός και η τιμολόγηση αντασφαλιστικών συμβολαίων 

  Λυκοτραφίτη, Ευγενία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη και η καταγραφή της συνεισφοράς της αντασφάλισης στην αντιμετώπιση των μεγάλων επερχόμενων κινδύνων στα προγράμματα των ασφαλιστικών εταιρειών. Αρχικά θα παρουσιάσουμε την «Ιστορική ...
 • Μέθοδοι τιμολόγησης συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης 

  Θεοδούλου, Μαργαρίτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-03-27)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στις δύο πιο σημαντικές μεθόδους τιμολόγησης του πιστωτικού κινδύνου. Αρχικά και έως ότου ξεκινήσει η παρουσίαση των μεθόδων αυτών, γίνεται μια αναφορά στα πιστωτικά παράγωγα ...
 • Μελέτη για τα δομημένα αμοιβαία κεφάλαια και καταθέσεις εγγυημένου κεφαλαίου 

  Ρίζου, Δήμητρα (2012-03-06)
  Το σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων, που συντάραξε την κυβέρνηση και το ελληνικό πολιτικό σκηνικό το 2007 έφερε στο ευρύ κοινό αυτά τα δημοφιλή επενδυτικά προϊόντα. Τα δομημένα ομόλογα (structured bonds) αποτελούν μια ειδική ...
 • Μελέτη και διερεύνηση της ενδοεπιχειρησιακής τιμολογιακής πολιτικής στην κερδοφορία επιχειρήσεων 

  Κόντη, Αλεξάνδρα Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-06)
  Η εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τη σχέση μεταξύ της δυνατότητας των Ομίλων επιχειρήσεων να μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία τους και της τιμολογιακής πολιτικής που θα σχεδιάσουν και κατ’ επέκταση θα εφαρμόσουν κατά τη ...
 • Μοντελοποίηση του πιστωτικού κινδύνου και πιστωτικά παράγωγα 

  Trapezari, Elena; Τραπεζάρη, Έλενα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Στην παρούσα εργασία θα δώσουμε τον ορισμό του πιστωτικού κινδύνου, τα χαρακτηριστικά του και με ποιόν τρόπο επηρεάζει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επιπλέον θα παρουσιάσουμε τρόπους μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου ...
 • Προβλεψιμότητα στις αποδόσεις των μετοχών: μακροοικονομικοί πίνακες 

  Πεφάνης, Αναστάσιος Θ. (2003-12-01)
  Οι χρηματιστηριακές αγορές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την πραγματική οικονομία, διότι η αποτίμησης των μετοχών γίνεται με βάση την προεξόφληση των διαχρονικών τους ροών, μερίσματα και τιμή πωλήσεως, οι οποίες διαμορφώνονται ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»