Now showing items 1-10 of 10

 • Behavioral finance 

  Σκόδρας, Εμμανουήλ Π. (2003-12-01)
  Η εργασία αυτή περιλαμβάνει συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των επενδυτών στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Συνεχώς οι επενδυτές πρέπει να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις, όπως η κατάλληλη ...
 • Ακάλυπτη ισοτιμία επιτοκίων 

  Σταμελάτου, Μαρία - Ελένη (2007-06-25)
  Στα διεθνή οικονομικά υπάρχει μια σειρά συνθηκών ισοτιμίας και ισορροπίας που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της βιβλιογραφίας. Αυτές οι συνθήκες που αποτελούν απλές θεωρίες χρησιμοποιήθηκαν ως ακρογωνιαίοι ...
 • Ανάλυση περιθωρίων στα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα 

  Γεωργίου, Αικατερίνη (2003-12-01)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει και να εξηγήσει ει δυνατόν, τις διαφορές μεταξύ των αποδόσεων των ευρωπαϊκών εταιρικών ομολόγων και των διατραπεζικών επιτοκίων από τη σκοπιά της επιχείρησης που αναζητά ...
 • Η σχέση ανάμεσα στους οικονομικούς και πολιτικούς θεσμούς 

  Καββαδάς, Γεώργιος Α. (2014-03-17)
  Η παραδοσιακή οικονομική θεωρία για να εξηγήσει της διαφορές στα επίπεδα ανάπτυξης μεταξύ των χωρών εστιάζει στους συντελεστές παραγωγής, στην τεχνολογική πρόοδο και στην αποτελεσματική αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού. ...
 • Θεμελιώδη λογιστικά μεγέθη ως παράγοντες πρόβλεψης εταιρικών αποδόσεων και διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου 

  Παπαναστασόπουλος, Γεώργιος Α. (2008-03-21)
  Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή, παρέχει σε δύο μέρη ευρήματα έρευνας στη χρηματοοικονομική λογιστική. Στο πρώτο μέρος της διατριβής, εξετάζεται η προβλεπτική ικανότητα θεμελιωδών λογιστικών μεγεθών για τις εταιρικές ...
 • Μορφές χρηματοδότησης 

  Κάγκας, Ιωάννης (2003-12-01)
  Η παρούσα μελέτη αναπτύσσει την έννοια και τη σημασία της χρηματοδότησης. Παρουσιάζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης και περιγράφει τις κατηγορίες προϊόντων χρηματοδοτικής μίσθωσης. ...
 • Οικονομικός προγραμματισμός: εργαλείο σχεδιασμού κι οργάνωσης 

  Λέτσιος, Ελευθέριος Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001)
  Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται αναγκαία η εξέλιξη των επιχειρήσεων σε σχέση με τις επιταγές της τεχνολογίας και της αγοράς. Ο εκσυγχρονισμός τους κι οι προθέσεις των διοικήσεων είναι επιβεβλημένο να τις ...
 • Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 

  Μπαταβάνη, Ειρήνη (2009-10-13)
  Η παρούσα εργασία στοχεύει στον εντοπισμό της ύπαρξης αιτιώδους σχέσης μεταξύ της διακύμανσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας και της διακύμανσης των επιτοκίων.
 • Τι προκαλεί τα κύματα συγχωνεύσεων 

  Κατσίφας, Ευστάθιος Α. (2014-11-04)
  Στην παρούσα εργασία εξετάζονται τα κύματα συγχωνεύσεων τα οποία εμφανίστηκαν στις ανεπτυγμένες οικονομίες της Αμερικής και της Ευρώπης. Παρουσιάζεται η ιστορία των κυμάτων και τα βασικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση ξενοδοχειακής μονάδας με αριθμοδείκτες. Μελέτη περίπτωσης: ξενοδοχείο Thrace Palace 

  Ζαχόπουλος, Ιωάννης Αθ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Για να υπάρχει μια σαφής και συνεπής άποψη της επιχείρησης και του τρόπο λειτουργίας της είναι απαραίτητο πρώτα από όλα να γνωρίζουμε τις συνιστώσες της που είναι πολύ σημαντικές στην χρηματοοικονομική ανάλυση μιας ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»