Now showing items 1-20 of 33

 • Skew symmetric κατανομές και εφαρμογές τους 

  Κριεκούκης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Οι λοξές κατανομές εμφανίζουν σε σχέση με τις αντίστοιχες συμμετρικές ενισχυμένο το χαρακτηριστικό της ευελιξίας, ένεκα της ύπαρξης του επιπρόσθετου γνωρίσματος της λοξότητας. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, ...
 • Ανάλυση αναλογιστικών δεδομένων με χρήση Copulas 

  Λιλιτάκη, Βασιλική Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-06)
  Η βιβλιογραφία σχετικά με τις ιδιότητες και τις εφαρμογές των Copulas, σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους, αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Ειδικά στην αναλογιστική επιστήμη και στη διοικητική κινδύνου, τα Copulas ...
 • Ανίχνευση ασυνήθιστης συμπεριφοράς στην εξόρυξη δεδομένων 

  Χασάνης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-01)
  Ο όρος ανίχνευση ασυνήθιστης συμπεριφοράς ή ανωμαλιών χρησιμοποιείται για να περιγράψει τεχνικές με τις οποίες εντοπίζονται αντικείμενα, γεγονότα ή παρατηρήσεις οι οποίες δεν ακολουθούν τους γενικούς κανόνες των δεδομένων ...
 • Εφαρμογές της θεωρίας παιγνίων στον αναλογισμό 

  Λάμα, Αικατερίνη Δ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-08)
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την παρουσίαση βασικών εννοιών της Θεωρίας Παιγνίων και την εφαρμογή τους στην επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν στον τομέα του αναλογισμού και κυρίως της ασφάλισης. Κάθε πρόβλημα παρουσιάζεται ...
 • Εφαρμογή στατιστικών μεθόδων πολυμεταβλητής ανάλυσης σε φορολογικά δεδομένα επιχειρήσεων 

  Λόκκα, Ευδοκία Θ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-05)
  Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής εργασίας εφαρμόζονται μέθοδοι Πολυμεταβλητής Ανάλυσης σε οικονομικά δεδομένα Ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων. Τα οικονομικά αυτά δεδομένα προέρχονται από τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται ...
 • Εφαρμογή τεχνικών ελάττωσης διάστασης πολυδιάστατων δεδομένων στη δημογραφία 

  Ζούλια, Ευγενία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό να αναδείξει με γραφικό τρόπο τις συσχετίσεις που ενδέχεται να υπάρχουν σε ένα πλήθος κατηγορικών μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε στη διάθεσή μας δημογραφικά χαρακτηριστικά ...
 • Εφαρμογή τεχνικών στατιστικού ελέγχου ποιότητας σε μια παραγωγική διαδικασία 

  Ζωρόθεος, Σωκράτης Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-09)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία σκοπό έχει την περιγραφή και ανάλυση διάφορων τεχνικών Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας καθώς και την εφαρμογή τους σε μια συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία με πραγματικά δεδομένα. Αυτό θα ...
 • Η γενικευμένη κατανομή ακραίων τιμών και εφαρμογές της στον αναλογισμό 

  Τατσή, Μαριάννα Δ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-06)
  Στην παρούσα εργασία γίνεται μία σύντομη παρουσίαση της Θεωρίας Ακραίων Τιμών και της χρησιμότητας της στις ασφαλίσεις έναντι ακραίων γεγονότων. Παρουσιάζουμε μια εκτενή αναφορά στις μεθόδους εκτίμησης παραμέτρων των ...
 • Η λογιστική κατανομή, γενικεύσεις και εφαρμογές = Logistic distribution, generalizations and its applications 

  Μασούρας, Γεώργιος Ι. (2015-05-20)
  Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας εισάγεται το μοντέλο της λογιστικής εξίσωσης κάνοντας μια ιστορική αναδρομή για τη θέση που κατείχε στη βιβλιογραφία. Παρουσιάζονται οι διάφορες εκφράσεις που έχουν ...
 • Θεωρία των Copulas και χρήση τους για παραγωγή συνθετικών δεδομένων 

  Κοκκινιώτη, Θεοδώρα Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-07)
  Τις τελευταίες δεκαετίες, όλο και περισσότεροι επιστήμονες σε διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους ασχολούνται με τα Copulas καθώς είναι πολλές οι περιπτώσεις στις οποίες τα δεδομένα που μελετώνται παρουσιάζουν συσχέτιση. ...
 • Κατανομές τυχαίων αθροισμάτων στον αναλογισμό και τη διοικητική κινδύνου 

  Σπανού, Δήμητρα Ν. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση δύο μοντέλων πιθανοτήτων συνδεδεμένων με τε ροές επιτυχιών και συναρτήσεις σάρωσης. Η εφαρμογή των δύο αυτών μοντέλων γίνεται χρησιμοποιώντας ένα ...
 • Μέθοδοι εντοπισμού κοινωνιών σε δίκτυα 

  Κωνσταντινόπουλος, Ναπολέων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Ο εντοπισμός κοινωνιών σε δίκτυα είναι ένα απο τα πιο δημοφιλή θέματα της σύγχρονης επιστήμης δικτύων. Ένα απο τα πιο βασικά χαρακτηριστικά ενός δικτύου, το οποίο αναπαρίσταται απο έναν γράφο, είναι η κοινοτική του δομή. ...
 • Μέθοδοι μελέτης του ρυθμού απώλειας πελατών και της αξίας συνολικού χρόνου ζωής πελάτη 

  Βαρελάς, Νικολαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-07-31)
  Η παρούσα διπλωματική έχει ως θέμα τη πρόβλεψη του ρυθμού απώλειας και την συνολική αξία πελάτη. Τα τελευταία χρόνια πολλές επιχειρήσεις έχουν στη διάθεση τους τεράστιο όγκο δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ...
 • Μοντέλα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 

  Αντωνόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-09)
  Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα μοντέλα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Αρχικά παρουσιάζεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και γίνεται μια ιστορική αναδρομή επί του θέματος. Γίνεται αναφορά στο κανονιστικό πλαίσιο ...
 • Μοντέλα παλινδρόμησης στον αναλογισμό και τη διοικητική κινδύνου 

  Ολίδη - Όλεφ, Στεφανία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την μελέτη των μοντέλων παλινδρόμησης στη διοικητική κινδύνου και τον αναλογισμό. Αποτελεί μία βιβλιογραφική εργασία, όπου συγκεντρώθηκαν, αρχικά, οι πιο βασικές έννοιες που ...
 • Μοντέλα πιθανοτήτων για περιγραφή δεδομένων κίνδυνων 

  Καλαμίδα, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-07)
  Είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορούν να περιγραφούν ικανοποιητικά από τις κλασικές κατανομές όπως για παράδειγμα η κανονική ή η εκθετική. Χαρακτηριστικές τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν οι ...
 • Μοντέλα πιθανοτήτων για περιγραφή δεδομένων μεγάλου όγκου 

  Tzogani, Anastasia; Τζογάνη, Αναστασία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Tα τελευταία χρόνια πολλοί ερευνητές επικεντρώθηκαν στην στοχαστική μοντελοποίηση σε φυσικών και κοινωνικών φαινομένων και έφτασαν στο συμπέρασμα ότι τα περισσότερα από αυτά ακολουθούν την Κατανομή Νόμου Δύναμης (Power Law ...
 • Μοντέλα πιθανοτήτων για την περιγραφή λειτουργικών κινδύνων 

  Πάχου, Ειρήνη Ι. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
  Ο λειτουργικός κίνδυνος αναφέρεται στον κίνδυνο (πιθανότητα) να υποστεί ζημία ένας οργανισμός (τράπεζα, ασφαλιστική εταιρεία κτλ) εξαιτίας μη επαρκών ή αποτυχημένων εσωτερικών διαδικασιών, ανθρώπινων ενεργειών και ...
 • Μοντέλα ταξινόμησης και εφαρμογές 

  Δοντάς, Γιώργος Ι. (2012-10-08)
  Η μηχανική μάθηση έχει ως σκοπό τη δημιουργία αλγορίθμων ικανών να βελτιώνουν την απόδοσή τους, αξιοποιώντας προγενέστερη γνώση και εμπειρία, με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και την περιγραφή φαινομένων, μέσω ...
 • Πολυδιάστατα διαγράμματα ελέγχου διεργασιών 

  Σοφικίτου, Ελισάβετ Μ. (2013-02-28)
  Η έννοια του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας είναι πλέον συνυφασμένη με τα διαγράμματα ελέγχου διεργασιών. Στην πραγματικότητα, τα διαγράμματα αυτά αποτελούν το βασικό στατιστικό εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιείται αρχικά για ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»