• Duel games : an example on bubble exit strategies 

  Παπαντωνίου, Ελένη (2012-03-27)
  Η θεωρία παιγνίων θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις του 20ου αιώνα. Η ανάπτυξη της, κυρίως βασίζεται στην στρατηγική- ανταγωνιστική συμπεριφορά των εκάστοτε παικτών που έχουν ως σκοπό την λήψη του επιθυμητού, ...
 • Unified modeling language και θεωρία παιγνιών 

  Σκορδάς, Θωμάς (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-14)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της χρήσης των διαγραμμάτων της Unified Modeling Language στη θεωρία παιγνίων. H Unified Modeling Language (UML) είναι μια γλώσσα μοντελοποίησης γενικού σκοπού στον τομέα του ...
 • Αλγοριθμικά παίγνια και στρατηγικές με έμφαση στις διαπραγματεύσεις 

  Ζαχαράκης, Ευάγγελος Π. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η διατριβή «Αλγοριθμικά παίγνια και στρατηγικές με έμφαση στις διαπραγματεύσεις», πραγματεύεται την εφαρμογή της θεωρίας των παιγνίων στις διαπραγματεύσεις και στην επίλυση συγκρούσεων. Αφού κάνουμε μια συνολική επισκόπηση ...
 • Αλγοριθμική & εξελικτική θεωρία παιγνίων 

  Αθανασίου - Σιούλας, Αθανάσιος Φ. (2012-10-24)
  Αρχικά παρουσιάζονται κάποια ιστορικά στοιχεία, ώστε να γίνει αντιληπτό το επιστημονικό πλαίσιο της εποχής της θεμελίωσης της Θεωρίας Παιγνίων και διασαφηνίζονται ορισμένες βασικές έννοιες, απαραίτητες για την περεταίρω ...
 • Ανάλυση στρατηγικών αποφάσεων ειρήνης και πολέμου με βάση τη θεωρία παιγνίων 

  Τσαμπανάκης, Μηνάς Ι. (2015-03-19)
  Η μελέτη αυτή αφορά τη θεωρία παιγνίων. Μια θεωρία που βρίσκει εφαρμογή σε πολλούς τομείς στη ζωή μας. Τα παίγνια αφορούν τον τρόπο που παίρνονται στρατηγικές αποφάσεις. Επίσης τα παίγνια είναι μια μέθοδος ανάλυσης προβλημάτων ...
 • Ανταγωνισμός και συνεργασία ως παράγοντες στρατηγικής αλληλεπίδρασης στη συμπεριφορική θεωρία παιγνίων 

  Καμπισιούλης, Παναγιώτης Κ.; Kampisioulis, Panagiotis K. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
  Η θεωρία παιγνίων είναι μια λογική ανάλυση των καταστάσεων σύγκρουσης και συνεργασίας σε ένα οικονομικό σύστημα. Οι οντότητες, μέσα σε ένα οικονομικό σύστημα, αλληλοεπιδρούν έχοντας διαφορετικά και ενδεχομένως συγκρουόμενα ...
 • Διαπραγμάτευση παιγνίων 

  Αναγνώστου, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-01)
  Στην εργασία θα ασχοληθούμε με τα παίγνια συγκεκριμένα με την διαπραγμάτευση παιγνίων. Θα αναφερθούμε στην θεωρία παιγνίων και στο τι είναι παίγνιο. Επίσης θα ασχοληθούμε με την θεωρία παιγνίων κατά το John Nash και την ...
 • Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων και εφαρμογές στην οικονομία και τις διαπραγματεύσεις 

  Πανταζάτος, Δημήτριος - Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
  Στα πλαίσια της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής επιχειρείται η παρουσίαση των βασικών εννοιών της θεωρίας παιγνίων και η επίλυση αυτών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν ...
 • Εφαρμογές θεωρίας παιγνίων σε ασφάλεια δικτύων 

  Χαλκιαδάκης, Νικόλαος (2009-07-01)
  Τα τελευταία χρόνια με την ραγδαία ανάπτυξη του Internet, παρατηρείται και το φαινόμενο της αύξησης των επιθέσεων, που έχουν στόχο τα δικτυωμένα συστήματα που το αποτελούν. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ανάγκη παρακολούθησης ...
 • Εφαρμογές της θεωρίας παιγνίων στις ασύρματες επικοινωνίες 

  Χατζηπαναγιωτίδης, Δημήτριος (2011-07-01)
  Η Θεωρία Παιγνίων αποτελεί έναν τομέα των Οικονομικών Επιστημών, ο οποίος μελετάει την αλληλεπίδραση των ατόμων σε περιβάλλοντα τα οποία, το κάθε άτομο επηρεάζει το άλλο με τις αποφάσεις του. Οι συνθήκες αυτές, υπό ...
 • Εφαρμογές της θεωρίας παιγνίων στον αναλογισμό 

  Λάμα, Αικατερίνη Δ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-08)
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την παρουσίαση βασικών εννοιών της Θεωρίας Παιγνίων και την εφαρμογή τους στην επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν στον τομέα του αναλογισμού και κυρίως της ασφάλισης. Κάθε πρόβλημα παρουσιάζεται ...
 • Εφαρμογές της συνάρτησης Grundy στη θεωρία παιγνίων 

  Κρίκου, Τριανταφυλλιά Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-07)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την εφαρμογή της συνάρτησης Grundy στην θεωρία παιγνίων. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται βασικές έννοιες του θέματος. Εν συνεχεία, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η συνάρτηση ...
 • Εφαρμοσμένα νευρωνικά δίκτυα σε ηλεκτρονικά παίγνια: μια μελέτη του εργαλείου ML – Agents στο περιβάλλον Unity 

  Mατσιόζεκ, Ιζαμπέλ - Βικτωρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-12)
  Η μηχανική μάθηση είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδους της τεχνητής νοημοσύνης, που αποτελεί με τη σειρά της μέρος της επιστήμης των υπολογιστών. Ασχολείται με την μάθηση προτύπων από δεδομένα και την μελέτη ...
 • Η γεωργική παραγωγή στη Στερεά Ελλάδα : οι καταβολές, η κατάσταση, τα προβλήματα & οι προοπτικές της 

  Κοτίδης, Κώστας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
  Η εργασία που θα διαβάσετε χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο, θα ασχοληθούμε με την εφεύρεση και την εξέλιξη της γεωργίας μέσα στο χρόνο. Θα περιγράψουμε σε γενικές γραμμές την πορεία της μέσα στον ελλαδικό χώρο και θα ...
 • Η επιστήμη της νευροοικονομίας & η προσέγγιση του Deal 

  Τσακμακλή, Αγγελική Ν. (2008-01-28)
  Η Νευροοικονομική αποτελεί ένα πολυδιάστατο ερευνητικό πεδίο στο οποίο αναμειγνύονται οι επιστήμες της νευρολογίας, των οικονομικών και της ψυχολογίας, οι οποίες έχουν ως πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη και κατανόηση του ...
 • Η μη αξιόπιστη επικοινωνία στην Θεωρία παιγνίων 

  Βουτσά, Άρτεμις (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την ανάλυση της θεωρίας παιγνίων υπό το πρίσμα της μη αξιόπιστης επικοινωνίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών και αναλύει τις στρατηγικές που αυτοί ακολουθούν ώστε να μπορέσουν ...
 • Θεωρία παιγνίων : ταξινόμηση - στρατηγική - χειραγώγηση 

  Κλιάφας, Κωνσταντίνος Β. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-11)
 • Θεωρία παιγνίων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

  Τριανταφύλλου, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-10)
 • Θεωρία παιγνίων και βιομηχανική οργάνωση 

  Παπασπύρου, Ζήσης - Παναγιώτης Α. (2013-04-11)
  Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι μία αναλυτική προσέγγιση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σε προβλήματα βιομηχανικής οργάνωσης, με στόχο την κατάρτιση και επιλογή στρατηγικών, με βάση ...
 • Θεωρία παιγνίων και δημόσια διαφθορά 

  Ευθυμίου, Σταύρος Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
  Η θεωρία παιγνίων είναι διαδεδομένη στην οικονομία. Έχοντας, εδώ και πολύ καιρό εισβάλει στις βιομηχανικές οργανώσεις, το μοντέλο της θεωρίας παιγνίων είναι πλέον ένας κοινός τόπος σε διεθνή, μακροοικονομικά και δημόσια ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»