Now showing items 1-20 of 65

 • Blue ocean strategy : το παράδειγμα της Disney 

  Γαλατσίδα, Βασιλική (2012-02-09)
  Όταν ο ανταγωνισμός σε μια αγορά γίνεται ιδιαίτερα έντονος οι παραδοσιακές στρατηγικές αποδεικνύονται ανεπαρκείς για να εξασφαλίσουν την επιβίωση και την κερδοφορία της επιχείρησης. Η στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών έχει ...
 • Business continuity 

  Σταματοπούλου, Συρμούλα Ι. (2012-09-27)
  Την τελευταία δεκαετία έχει διαπιστωθεί ότι οι εταιρείες και οι οργανισμοί που παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες, οι οποίες συνδέονται με ευάλωτες διαδικασίες, πρέπει να εξασφαλίσουν την διαθεσιμότητα αυτών. Σύμφωνα με μία ...
 • Red ocean vs blue ocean strategies 

  Λαΐνος, Ιάσονας (2011-12-14)
 • Venture capital και οικονομική κρίση 

  Μπαλμπούζης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-07)
  Το Venture Capital ή αλλιώς Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΚΕΣ) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην υποστήριξη νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων με στόχο την υψηλή προστιθέμενη αξία. ...
 • Άμεσες ξένες επενδύσεις, φορολογία και επιχειρηματικότητα: μια εμπειρική μελέτη σε 15 χώρες της Ευρωζώνης 

  Βασιλείου, Κωνσταντίνος Δημ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-06-15)
  Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) θεωρούνται ως ένα σημαντικό εργαλείο στην διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη των οικονομιών πολλών χωρών, μέσω της βελτιστοποίησης της υποδομής ...
 • Αίτια αποτυχίας των επιχειρήσεων 

  Πολυζωγόπουλος, Αθανάσιος Σπ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα αίτια αποτυχίας των επιχειρήσεων, κάνοντας εστίαση τόσο στη διεθνή επιχειρηματικότητα όσο και στο ελληνικό περιβάλλον. Ανάμεσα στα βασικά αιτία της αποτυχίας που αναφέρονται στη διεθνή ...
 • Ανάλυση κλάδου χυμών - αναψυκτικών. Η συμβολή της επιχειρηματικότητας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου 

  Πολύζου, Μαρία Α. (2011-11-30)
  Στη παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά, αναλύονται οι μεταβλητές που απαρτίζουν τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης και εν συνεχεία περιγράφεται το υπόδειγμα των πέντε δυνάμεων του καθηγητή ...
 • Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού για την δημιουργικότητα στο επιχειρείν 

  Μακροζωνάρη, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
  Στο πλαίσιο της παρούσης διπλωματικής εργασίας αναπτύχθηκε ένα διαδραστικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για την δημιουργικότητα στο επιχειρείν. Το εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται σε ενήλικες οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν ...
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικής ιδέας: business model για startup στην οικονομία διαμοιρασμού 

  Παππάς, Ρωμανός (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναλύσει την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας με τη χρήση του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου (business model canvas). Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η ανάπτυξη μιας ...
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών ευκαιριών στον τουρισμό - μελέτη εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

  Σταράμος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-10)
  Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η «Ανάπτυξη Ευκαιριών στον Τουρισμό» και συγκεκριμένα η «Μελέτη Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού». Η επιλογή αυτού του θέματος προκύπτει σαν αποτέλεσμα της ανάγκης να ...
 • Ασύμμετρη πληροφόρηση και εξαγορές 

  Ζγουρή, Ναυσικά (2012-02-20)
  Σκοπός της εργασίας είναι να δώσει στον αναγνώστη μια περιεκτική γνώση του θέματος της ασύμμετρης ππληροφόρησης και των εξαγορών καταγράφοντας τα σημαντικότερα θεωρητικά μοντέλα και μελέτες συνοψίζοντας τα ευρήματα τους. ...
 • Βιοσύνθετα υλικά: εφαρμογές και προοπτικές 

  Περούλη, Αναστασία - Ζαφειρούλα; Perouli, Anastasia - Zafeiroula (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03)
  Με την κλιματική αλλαγή ολοένα και εμφανέστερη, το αγοραστικό κοινό ευαισθητοποιείται ως προς τις καταναλωτικές του επιλογές. Από την άλλη η βιομηχανία αντιμετωπίζει την αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων, τη σπανιότητα ...
 • Διαστάσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας: η περίπτωση της Ελλάδας 

  Βεργαδή, Ηρώ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση και ανάλυση της ευρείας έννοιας της επιχειρηματικότητας μέσα από την παρουσίαση των βασικών ορισμών και μορφών αυτής, καθώς επίσης και των προσδιοριστικών παραγόντων που ...
 • Διαχείριση καινοτομίας στις ελληνικές επιχειρήσεις. Μελέτη περίπτωσης ανάλυσης κλάδου 

  Πρίφτη, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Η διπλωματική εργασία με τίτλο «Διαχείριση καινοτομίας στις ελληνικές επιχειρήσεις. Μελέτη περίπτωσης ανάλυσης κλάδου» μελετάει και ερευνά τον τρόπο που οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται την καινοτομία. Αφού πραγματοποιηθεί ...
 • Διεθνής επιχειρηματικότητα και αναγνώριση διεθνών ευκαιριών 

  Φαραζή, Κωνσταντίνα - Σοφία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11)
  Αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση της Διεθνούς Επιχειρηματικότητας και η Αναγώριση Διεθνών Ευκαιριών. Η μελέτη στηρίχτηκε κυριώς σε βιβλιογραφική και διαδικτυακή έρευνα. Στόχος είναι ...
 • Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα 

  Γιαννούτσου, Νίκη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11-25)
  Μια επιχείρηση δεν αρκεί να έχει άφθονους παραγωγικούς πόρους προκειμένου να δομήσει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωσή της σε έναν ανταγωνιστικό κλάδο είναι η δημιουργία επιχειρηματικής ...
 • Επαναπροσδιορίζοντας τη διεθνοποίηση επιχειρήσεων ως υιοθέτηση καινοτομίας : μια εμπειρική μελέτη 

  Ανδρικοπούλου, Ελπίδα Σ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο τη μελέτη του ζητήματος της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων ως μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από καινοτομία και πρωτοπορία. Στο πρώτο μέρος της μελέτης αυτής λαμβάνουν χώρα η ...
 • Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) και επιχειρηματικότητα : ανάλυση και αξιολόγηση 

  Αναγνωστοπούλου, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Σκοπός της διπλωματικής εργασίας, είναι να εξετάσει αν το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan), συντελεί στην αύξηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, και κατά πόσο η αγορά είναι διαθέσιμη και δεκτική στην ενίσχυση της ...
 • Επιχειρηματικότητα εθνοτικών μειονοτήτων: οι παράγοντες επιτυχίας τους στην Ελλάδα 

  Αϊντινιάν, Σατινέ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-11-03)
  Όσο στο σύγχρονο κόσμο μεγαλώνουν οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες μεταξύ των χωρών, εντείνονται οι δημογραφικές πιέσεις και οι πολιτικοί θεσμοί γίνονται ασταθείς και καταπιεστικοί. Όσο εξαπολύονται πόλεμοι και υπάρχουν ...
 • Επιχειρηματικότητα και Brand Name: δημιουργία και προστασία 

  Παπαγεωργίου, Έλλη - Ξανθή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-05-04)
  Ένα από τα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος επιχειρηματίας είναι η ανεύρεση τρόπων δημιουργίας μίας σχέσης μεταξύ των επώνυμων προϊόντων του και των καταναλωτών. Μέσω μίας άρτια καθορισμένης στρατηγικής ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»